Meld. St. 26 (2018–2019)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2018

Dette kapitlet gir en oversikt over den faktiske eksporten av forsvarsmateriell i 2018. Oversiktene viser reell eksport og inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon eller reparasjon, eller om varer som vil bli returnert til Norge etter å ha vært midlertidig utført.

Eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og utførte reparasjoner, samt om avslag på søknader om eksportlisens knyttet til liste I og liste II er fremstilt i følgende ni tabeller1 og fire figurer:

 • Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell fra 2014 til 2018

 • Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2015–2018)

 • Tabell 9.3 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

 • Tabell 9.4 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I

 • Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I

 • Tabell 9.6 Eksport av håndvåpen

 • Tabell 9.7 Forsvarets utførsel av eget materiell

 • Tabell 9.8 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk

 • Tabell 9.9 Eksport av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding

Figurer:

 • Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2008–2018

 • Figur 9.2 Fordeling av eksporten av A- og B-materiell på regioner i 1000 NOK

 • Figur 9.3 Fordeling av eksporten av A- og B-materiell på regioner i prosent

 • Figur 9.4 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i prosent

 • Figur 9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i 1000 NOK

Meldingen gir også informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om forsvarsmyndighetens bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i kapittel 9.9 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, og jakt- og konkurransevåpen.

Det gis informasjon om avslag på søknader om eksportlisens (kapittel 9.11). I 2018 ble 11 søknader om eksportlisens av forsvarsmateriell avslått. De avslagene som inngår i oversikten er formelle avslag på lisenssøknader som har vært gjenstand for behandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Det vises også til hvilke kriterier som er anvendt i avslagene (jf. retningslinjenes konsoliderte kriterieliste).

På denne måten bidrar Norge til å fremme en høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om utførsel av forsvarsmateriell. Det er imidlertid viktig å være klar over at avslagene bare viser en del av det faktiske bildet, da den nære dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for eksportlisens til land hvor tillatelse ikke vil kunne påregnes å bli innvilget.

I tillegg gis det også informasjon om utførsel av sivile varer til militær sluttbruk (kapittel 9.13) og om utførsel av utstyr for bruk i humanitære minneryddingsaksjoner (kapittel 9.14).

En oversikt over bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell i 2018 finnes i kapittel 9.15. Totalt rapporterte 109 virksomheter om eksport av varer, teknologi og tjenester omfattet av denne meldingen i 2018.

Forsvarsindustriens kontrakter går ofte over mange år. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil derfor variere fra år til år. Dette ga seg i 2017 særlig utslag i eksporten til Oman og Polen. I 2018 gjorde ikke noen slike enkeltstående salg seg spesielt gjeldende. De siste årene har det vært en betydelig prisøkning på forsvarsmateriell, i hovedsak grunnet investeringer i ny teknologiutvikling, noe som har ført til at verdien av eksporten også fremstår større.

Den samlede verdien av eksporten i 2018 var om lag 5,8 milliarder kroner, hvorav forsvarsrelaterte varer utgjorde i underkant av 4,8 milliarder. Av dette utgjorde A-materiell (i hovedsak våpen og ammunisjon) om lag 3,9 milliarder, og B-materiell (annet militært materiell) om lag 770 millioner kroner.

I 2018 var det en nedgang i verdien av eksporten av A-materiell på 17 %, og en økning i verdien av eksporten av B-materiell på 29 %. Verdien av eksport av flerbruksvarer omfattet av liste II til militær bruk økte med 22 % fra 2017 til 2018. Eksporten av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, produksjonsrettigheter og formidling, utgjorde i 2018 i underkant av 517 millioner kroner, i likhet med året før.

Sammenlignet med eksporten i 2017 er det en nedgang i verdien av den samlede eksporten på 8 % i 2018.

Sammenlignet med 2017, var det i 2018 en total nedgang i verdien av eksporten av A- og B-materiell på ca. 600 millioner kroner. Det var en nedgang i eksporten til særlig Oman (en reduksjon på drøyt 1 milliard kroner), Polen (ca. 172 millioner kroner), Brasil (105 millioner kroner), Litauen (77 millioner kroner), Sveits (52 millioner kroner), Frankrike (44 millioner kroner), Storbritannia (44 millioner kroner), Nederland (38 millioner kroner), Indonesia (31 millioner kroner), Ungarn (24 millioner kroner) og De forente arabiske emirater (24 millioner kroner).

I samme periode var det økning i verdien av eksporten til særlig USA (en oppgang på ca. 613 millioner kroner), Thailand (108 millioner kroner), Australia (66 millioner kroner), Malaysia (60 millioner kroner), Tyskland (39 millioner kroner), Finland (24 millioner kroner), Italia (29 millioner kroner), Saudi-Arabia (25 millioner kroner)2 og Kuwait (23 millioner kroner).

Detaljer om eksporten fremgår i meldingens tabell 9.3.

Medlemslandene i NATO, Sverige og Finland er de største mottakerne av forsvarsmateriell fra Norge. I 2018 utgjorde eksporten av A-materiell til NATO-landene, Finland og Sverige 78 % av den totale eksporten av A-materiell, mens eksporten av B-materiell til disse landene utgjorde ca. 62 %. Dersom andre europeiske og nærstående land medregnes, var eksporten av A-materiell ca. 81 % og B-materiell 63%. I 2017 gikk 63 % av A-materiell og 80 % av B-materiell til NATO-land, de nordiske og andre europeiske land.

I 2018 ble det utstedt 1145 lisenser for eksport av varer på liste I.

Det ble i 2018 gitt 11 avslag på lisenssøknader vedrørende varer omfattet av liste I. Det er redegjort nærmere om disse i meldingens Kapittel 9.11.

Om eksport til land i Midtøsten

Det er i utgangspunktet åpnet for eksport av både A- og B-materiell til Kuwait, De Forente Arabiske Emirater (FAE), Qatar og Oman. Videre er det åpnet for eksport av B-materiell, som er annet militært materiell og som ikke er våpen og ammunisjon, til Saudi-Arabia.

Et ekspertpanel opprettet i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon 2140 (2014) har siden 2016 fremlagt årlige rapporter der det fremkommer sterk bekymring for de humanitære konsekvensene av konflikten i Jemen og for brudd på humanitærretten. I tillegg er det i 2019 kommet frem informasjon om at FAE har viderelevert militært materiell til grupper som operer i Jemen. Det foreligger ikke informasjon om at forsvarsmateriell fra Norge er avledet til Jemen.

Det utvises særlig årvåkenhet og «føre-var» når det gjelder eksport av forsvarsmateriell til land som har militært engasjement i Jemen. I 2016 ble en utførsel av ammunisjon til FAE midlertidig holdt tilbake. Etter en grundig og helhetlig vurdering og i lys av den uoversiktlige situasjonen, besluttet Utenriksdepartementet i desember 2017, som et «føre-var»-tiltak, å suspendere gyldige lisenser for A-materiell til FAE. I tillegg ble terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, ytterligere senket.

Når det gjelder Saudi-Arabia, står Norge i en helt annen situasjon enn mange andre land fordi eksport av våpen og ammunisjon til landet aldri har blitt godkjent. 9. november 2018 ble det besluttet at det heller ikke skal gis nye lisenser for eksport av B-materiell eller flerbruksvarer for militær bruk til Saudi-Arabia. Eksporten til Saudi-Arabia i 2018 gjelder B-materiell og flerbruksvarer for militær bruk lisensiert før beslutningen 9. november 2018, da det ble besluttet å stanse behandlingen av nye søknader om slike lisenser til landet.

9.1 Utvikling i eksporten av forsvarsmateriell, tjenester og reparasjoner

Figur 9.1 og tabell 9.1 viser utviklingen i eksporten av A- og B-materiell, samt i utførte tjenester og reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere knyttet til varer på liste I.

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2008–2018

Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2008–2018

Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og sivile varer til militær sluttbruker fra 2012 til 2018 i 1 000 NOK

2014

20151

2016

2017

2018

Endring 2017–2018

Utførsel

Salg

A-materiell

2 299 856

2 961 448

2 937 504

4 675 739

3 881 996

-17 %

Salg

B-materiell

644 066

302 415

647 491

678 897

872 558

29 %

Salg

Totalt (A+B)

2 943 922

3 263 863

3 584 995

5 354 636

4 754 554

-11 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

196 320

311 582

294 089

453 972

552 104

22 %

Sum

3 140 242

3 575 445

3 879 084

5 808 608

5 306 658

-9 %

Tjeneste, Retur utlandet, Produksjonsrettigheter, Formidling

Tjeneste, retur utland, produksjons-rettigheter, formidling

475 006

779 668

888 866

516 775

516 538

0 %

Sum

3 615 248

4 355 113

4 767 950

6 325 383

5 823 196

-8 %

1 På grunn av feil i rapporteringen av faktisk eksport av A-materiell til Brasil i 2015 er verdien endret sammenliknet med Meld. St. 36 (2015–2016).

9.2 Utførsel av A- og B-materiell fordelt på regioner i 1000 NOK

Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A-materiell i 2018.

Figur 9.2 Eksport av A- og B-Materiell fordelt på regioner i 1 000 NOK

Figur 9.2 Eksport av A- og B-Materiell fordelt på regioner i 1 000 NOK

9.3 Utførsel av A- og B-materiell fordelt på regioner i prosent

Figur 9.3 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene, Sverige og Finland de største mottakerne av A- og B-materiell i 2018.

Figur 9.3 Eksport av A- og B-Materiell fordelt på regioner i prosent 2018

Figur 9.3 Eksport av A- og B-Materiell fordelt på regioner i prosent 2018

9.4 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land

Tabell 9.2 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på mottakerland i perioden 2015–2018.

Tabell 9.2 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2015–2018) i 1000 NOK

2 015

2 016

2 017

2 018

Land

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

A-materiell

B-materiell

Totalt (A + B)

Endring 2018–2017

Algerie

0

0

0

0

1 007

1 007

0

0

0

0

0

0

0

Andorra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

9

9

Argentina

0

0

0

85

0

85

90

0

90

0

0

0

-90

Australia

8 226

12 192

20 418

87 941

30 726

118 667

52 830

3 341

56 171

53 104

69 180

122 284

66 113

Belgia

11 468

4 454

15 922

28 004

26 136

54 140

26 173

20 372

46 545

376

6 685

7 061

-39 484

Bosnia & Hercegovina

320

0

320

415

0

415

466

0

466

1 794

0

1 794

1 328

Brasil

918

6 682

7 600

0

1 567

1 567

103 854

1 114

104 968

150

29

179

-104 789

Bulgaria

0

0

0

12 979

4

12 983

6 407

0

6 407

10 817

2 874

13 691

7 284

Canada

29 824

829

30 653

155 504

4 582

160 086

53 864

3 128

56 992

48 885

3 536

52 421

-4 571

Chile

4

0

4

7 566

0

7 566

3 093

0

3 093

20 474

0

20 474

17 381

Danmark

8 305

10 309

18 614

14 927

13 459

28 386

4 624

7 595

12 219

21 271

8 363

29 634

17 415

De Forente Arabiske Emirater

23 475

2 795

26 270

100 552

734

101 286

62 785

3 668

66 453

0

42 639

42 639

-23 814

Estland

2 154

3 336

5 490

14 755

34

14 789

7 730

1 645

9 375

98

4 099

4 197

-5 178

EU

0

257

257

0

0

0

52

0

52

0

469

469

417

Finland

65 659

2 895

68 554

85 744

2 017

87 761

44 802

1 581

46 383

65 201

4 860

70 061

23 678

Frankrike

102 315

38 429

140 744

55 667

39 909

95 576

123 664

17 766

141 430

75 594

22 320

97 914

-43 516

Fransk Polynesia

0

0

0

0

0

0

10

0

10

0

0

0

-10

Færøyene

16

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grønland

24

0

24

148

0

148

362

0

362

112

0

112

-250

Hellas

1 150

0

1 150

23 918

42

23 960

4 253

0

4 253

1 202

62

1 264

-2 989

India

0

644

644

0

1 495

1 495

0

2 552

2 552

3 150

2 266

5 416

2 864

Indonesia

71 200

0

71 200

41 098

3 636

44 734

35 249

10 552

45 801

4 393

10 433

14 826

-30 975

Irland

0

0

0

9 259

0

9 259

3 119

40

3 159

4 823

2 620

7 443

4 284

Island

8

0

8

655

1 858

2 513

1 740

2 458

4 198

988

556

1 544

-2 654

Italia

184 778

2 994

187 772

45 075

27 805

72 880

17 333

11 967

29 300

55 562

2 957

58 519

29 219

Japan

2 104

3 714

5 818

74

1 587

1 661

2 184

4 709

6 893

12 718

243

12 961

6 068

Jordan

0

2 371

2 371

0

733

733

0

4 006

4 006

0

0

0

-4 006

Kroatia

1 101

2 644

3 745

1 331

789

2 120

8 155

0

8 155

437

778

1 215

-6 940

Kuwait

16 410

0

16 410

5 791

1 754

7 545

54

125

179

23 352

0

23 352

23 173

Kypros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

162

162

Latvia

41 812

6 268

48 080

27 918

2 652

30 570

6 467

1 852

8 319

325

10 839

11 164

2 845

Litauen

28 047

4 959

33 006

170

7 006

7 176

75 673

12 916

88 589

924

11 091

12 015

-76 574

Luxembourg1

1 313

4 247

5 560

1 444

19 501

20 945

1 793

22 112

23 905

13 382

8 884

22 266

-1 639

Malaysia

5 338

2 503

7 841

0

7 069

7 069

21 771

53 452

75 223

24 731

110 847

135 578

60 355

Malta

0

0

0

0

0

0

8

0

8

5

0

5

-3

Mexico

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Namibia

155

0

155

236

0

236

209

0

209

308

0

308

99

NATO

16

0

16

61

0

61

40

2 900

2 940

0

0

0

-2 940

Nederland

130 559

18 554

149 113

217 273

3 264

220 537

252 793

73 824

326 617

208 536

80 476

289 012

-37 605

New Zealand

97 849

3

97 852

1 170

1 971

3 141

258

0

258

1 043

40

1 083

825

Ny-Caledonia

0

0

0

14

0

14

123

0

123

0

0

0

-123

Oman

10 015

0

10 015

13 679

948

14 627

1 516 699

604

1 517 303

480 630

0

480 630

-1 036 673

Polen

72 503

2 109

74 612

98 587

15 465

114 052

503 083

5 088

508 171

333 631

3 009

336 640

-171 531

Portugal

0

0

0

3 940

0

3 940

321

957

1 278

6 072

0

6 072

4 794

Romania

0

308

308

0

4 094

4 094

53

6 947

7 000

140

11 955

12 095

5 095

Saudi-Arabia

0

43

43

0

23

23

0

41 452

41 452

0

66 490

66 490

25 038

Serbia

342

0

342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Singapore

0

4 236

4 236

2 400

1 002

3 402

142

1

143

0

1 162

1 162

1 019

Slovakia

0

430

430

0

0

0

0

49

49

236

0

236

187

Slovenia

0

194

194

692

162

854

1 032

1 486

2 518

1 367

1 708

3 075

557

Spania

2 286

888

3 174

36 603

4 110

40 713

4 664

15 700

20 364

17 967

1 362

19 329

-1 035

Storbritannia

28 072

13 104

41 176

61 803

52 606

114 409

173 874

7 909

181 783

114 643

23 418

138 061

-43 722

Sveits

129 416

7 422

136 838

132 048

11 003

143 051

137 170

5 651

142 821

85 323

5 386

90 709

-52 112

Sverige

160 098

46 189

206 287

69 355

32 579

101 934

54 940

53 137

108 077

46 802

54 308

101 110

-6 967

Sør-Afrika

1 225

0

1 225

5 540

1 788

7 328

9 377

180

9 557

4 336

60

4 396

-5 161

Sør-Korea

44 824

27 504

72 328

1 605

2 046

3 651

7 651

7 207

14 858

2 307

17 248

19 555

4 697

Tadsjikistan2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

22

Thailand

18 478

0

18 478

21 447

0

21 447

9 207

0

9 207

117 471

0

117 471

108 264

Tsjekkia

2 239

6 096

8 335

38 613

14 826

53 439

26 909

12 009

38 918

53 103

9 634

62 737

23 819

Tyrkia

5 387

1 288

6 675

22 839

55 644

78 483

19 624

4 570

24 194

37 418

3 973

41 391

17 197

Tyskland

178 273

3 145

181 418

147 788

19 479

167 267

73 898

9 615

83 513

109 869

12 356

122 225

38 712

Ungarn

20 355

0

20 355

45

83 920

83 965

12 115

84 465

96 580

53 515

19 400

72 915

-23 665

USA

1 253 382

52 627

1 306 009

1 339 716

130 642

1 470 358

1 200 600

149 367

1 349 967

1 737 958

225 316

1 963 274

613 307

Vietnam

0

5 058

5 058

0

14 387

14 387

0

1 120

1 120

0

4 600

4 600

3 480

Østerrike

12 052

695

12 747

1 030

1 429

2 459

2 352

7 708

10 060

25 444

3 843

29 287

19 227

Totalt

2 773 495

302 415

3 075 910

2 937 504

647 491

3 584 995

4 675 739

678 897

5 354 636

3 881 996

872 558

4 754 554

-600 082

1 Omfatter utførsel til NATO

2 Gjelder eksport av hjelmer til mineryddere

9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I

Figur 9.4 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2018 fordeler seg på varekategoriene i liste I.

Figur 9.4 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i prosent 2018

Figur 9.4 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i prosent 2018

Figur 9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i 1000 NOK 2018

Figur 9.5 Eksport fordelt på vareposisjonene i liste I i 1000 NOK 2018

9.6 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I

Tabell 9.3 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra Norge i 2018. Tabellen beskriver hvilke varegrupper som er eksportert.

Tabell 9.3 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varegrupper i liste I (i 1000 NOK). Merknad: Tabellen inkluderer hele systemer, deler og komponenter.

Land

Posisjon i varelisten

Karakterestikk

A-materiell

B-materiell

Sum

Total (A+B)

Andorra

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

9

9

9

Australia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 185

1 185

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

43 585

43 585

ML3

Ammunisjon

950

3 150

4 100

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 879

5 879

ML8

Energetiske materialer

1

1

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 208

4 208

ML15

Billed-/videoutstyr

61 822

61 822

ML21

Programvare

1 504

1 504

122 284

Belgia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

24

24

ML3

Ammunisjon

95

95

ML8

Energetiske materialer

240

240

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

17

17

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 884

5 884

ML15

Billed-/videoutstyr

461

461

ML21

Programvare

340

340

7 061

Bosnia & Hercegovina

ML8

Energetiske materiale

1 794

1 794

1 794

Brasil

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

150

150

ML15

Billed/videoutstyr

29

29

179

Bulgaria

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

132

132

ML8

Energetiske materiale

10 685

10 685

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 874

2 874

13 691

Canada

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

124

124

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

588

588

ML3

Ammunisjon

27 051

27 051

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

10

10

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

3 187

3 187

ML8

Energetiske matererialer

17 925

17 925

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

125

125

ML14

Militært treningsutstyr

17

17

ML15

Billed/videoutstyr

2 065

2 065

ML21

Programvare

1 329

1 329

52 421

Chile

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

20 474

20 474

20 474

Danmark

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

2 195

188

2 383

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

22

22

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

17 598

17 598

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

126

126

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 330

1 330

ML14

Militært treningsutstyr

1 150

1 150

ML15

Billed-/videoutstyr

7 025

7 025

29 634

De Forente Arabiske Emirater

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

132

132

ML11

Annet elektronisk utstyr

3 247

3 247

ML15

Billed-/videoutstyr

39 032

39 032

ML22

Teknologi

228

228

42 639

Estland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

98

98

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 099

4 099

4 197

EU

ML11

Annet elektronisk utstyr

469

469

469

Finland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

4 797

2

4 799

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

66

66

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhørende deler og komponenter

40 577

40 577

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

17 889

17 889

ML8

Energetiske materialer

1 872

1 872

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

48

48

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 365

2 365

ML14

Militært treningsutstyr

634

634

ML15

Billed-/videoutstyr

1 093

1 093

ML22

Teknologi

718

718

70 061

Frankrike

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 110

2 973

9 083

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter

6 137

6 137

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

11 107

11 107

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 959

5 959

ML8

Energetiske materialer

30 886

30 886

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

14 347

3 406

17 753

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 048

1 336

2 384

ML13

Ballistisk beskyttelse

850

850

ML15

Billed-/videoutstyr

12 545

12 545

ML21

Programvare

1 210

1 210

97 914

Grønland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

112

112

112

Hellas

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

2

2

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 200

1 200

ML21

Programvare

62

62

1 264

India

ML3

Ammunisjon

3 150

3 150

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 103

2 103

ML15

Billed-/videoutstyr

163

163

5 416

Indonesia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

61

61

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 332

4 332

ML15

Billed-/videoutstyr

10 362

10 362

ML21

Programvare

71

71

14 826

Irland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

266

266

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

4 557

4 557

ML11

Annet elektronisk utstyr

311

311

ML15

Billed-/videoutstyr

1 090

1 090

ML21

Programvare

64

64

ML22

Teknologi

1 155

1 155

7 443

Island

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

988

988

ML11

Annet elektronisk utstyr

556

556

1 544

Italia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

182

182

ML3

Ammunisjon

37 024

37 024

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

734

734

ML8

Energetiske materialer

16 091

16 091

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

1 531

1 531

ML11

Annet elektronisk utstyr

642

642

ML15

Billed-/videoutstyr

1 064

1 064

ML21

Programvare

1 251

1 251

58 519

Japan

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

228

228

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponentertilhærende deler og komponenter

1 650

1 650

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

7 952

7 952

ML8

Energetiske materialer

1 899

1 899

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

989

989

ML15

Billed-/videoutstyr

243

243

12 961

Kroatia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

41

2

43

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

23

23

ML8

Energetiske materialer

373

373

ML11

Annet elektronisk utstyr

776

776

1 215

Kuwait

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

4

4

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

23 336

23 336

ML21

Programvare

12

12

23 352

Kypros

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

162

162

162

Latvia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

325

359

684

ML11

Annet elektronisk utstyr

10 176

10 176

ML15

Billed-/videoutstyr

304

304

11 164

Litauen

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

902

3 144

4 046

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

22

22

ML11

Annet elektronisk utstyr

7 775

7 775

ML15

Billed-/videoutstyr

172

172

12 015

Luxembourg

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1

1

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

13 350

13 350

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

31

31

ML11

Annet elektronisk utstyr

8 884

8 884

22 266

Malaysia

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

24 731

103 608

128 339

ML13

Ballistisk beskyttelse

7 239

7 239

135 578

Malta

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5

5

5

Namibia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

308

308

308

Nederland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

220

665

885

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

333

333

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

3 426

150

3 576

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

204 557

204 557

ML11

Annet elektronisk utstyr

39 572

39 572

ML15

Billed-/videoutstyr

39 225

39 225

ML18

Produksjonsutstyr

33

33

ML21

Programvare

496

496

ML22

Teknologi

335

335

289 012

New Zealand

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1 024

40

1 064

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

1

1

ML3

Ammunisjon

1

1

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1

1

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

16

16

1 083

Oman

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

480 487

480 487

ML22

Teknologi

143

143

480 630

Polen

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

388

388

ML3

Ammunisjon

57 955

57 955

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

271 314

10

271 324

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

149

149

ML8

Energetiske materialer

3 825

3 825

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 959

1 959

ML15

Billed-/videoutstyr

953

953

ML21

Programvare

87

87

336 640

Portugal

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

1

1

ML3

Ammunisjon

4 149

4 149

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 922

1 922

6 072

Romania

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

7

7

ML3

Ammunisjon

133

133

ML11

Annet elektronisk utstyr

11 496

11 496

ML21

Programvare

459

459

12 095

Saudi Arabia

ML15

Billed-/videoutstyr

66 490

66 490

66 490

Singapore

ML15

Billed-/videoutstyr

1 162

1 162

1 162

Slovakia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

27

27

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

209

209

236

Slovenia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

26

26

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 341

1 341

ML11

Annet elektronisk utstyr

755

755

ML15

Billed-/videoutstyr

953

953

3 075

Spania

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

60

124

184

ML3

Ammunisjon

389

389

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

16

16

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

15 600

15 600

ML8

Energetiske materialer

1 657

1 657

ML14

Militært treningsutstyr

140

140

ML15

Billed-/videoutstyr

245

966

1 211

ML21

Programvare

132

132

19 329

Storbritannia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 538

6 538

ML3

Ammunisjon tilhørende deler og komponenter

20 738

20 738

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

1 213

1 213

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

85 367

5 392

90 759

ML8

Energetiske materialer

185

185

ML10

Luftfartøyer tilhørende utstyr, deler og komponenter

602

5 851

6 453

ML11

Annet elektronisk utstyr

6 504

6 504

ML13

Ballistisk beskyttelse

634

634

ML15

Billed-/videoutstyr

366

366

ML18

Produksjonsutstyr

4 331

4 331

ML21

Programvare

340

340

138 061

Sveits

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

554

2

556

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

13 328

13 328

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

141

141

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

59 156

59 156

ML8

Energetiske materialer

10 733

10 733

ML11

Annet elektronisk utstyr

78

4 803

4 881

ML13

Ballistisk beskyttelse

559

559

ML15

Billed-/videoutstyr

22

22

ML21

Programvare

1 333

1 333

90 709

Sverige

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 766

10 030

16 796

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

70

70

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

16 256

16 256

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

3 987

3 987

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

5 711

396

6 107

ML6

Kjøretøy og komponenterer

6 984

45

7 029

ML8

Energetiske materialer

7 028

7 028

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

9 000

9 000

ML11

Annet elektronisk utstyr

8 571

8 571

ML14

Militært treningsutstyr

24 077

24 077

ML15

Billed-/videoutstyr

103

103

ML17

Diverse utstyr

134

134

ML21

Programvare

1 875

1 875

ML22

Teknologi

77

77

101 110

Sør-Afrika

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

4 336

4 336

ML15

Billed-/videoutstyr

60

60

4 396

Sør-Korea

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

2 307

2 307

ML11

Annet elektronisk utstyr

2 509

2 509

ML18

Produksjonsutstyr

14 739

14 739

19 555

Tadjikistan1

ML13

Ballistisk beskyttelse

22

22

22

Thailand

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

40

40

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

58 063

58 063

ML3

Ammunisjon

52 398

52 398

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

6 970

6 970

117 471

Tsjekkia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

93

93

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

45 368

45 368

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

356

15

371

ML8

Energetiske materialer

7 286

7 286

ML11

Annet elektronisk utstyr

9 619

9 619

62 737

Tyrkia

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

10

10

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

1 025

1 025

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

30 881

30 881

ML8

Energetiske materialer

5 502

5 502

ML11

Annet elektronisk utstyr

1 268

1 268

ML15

Billed-/videoutstyr

2 490

2 490

ML21

Programvare

215

215

41 391

Tyskland

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

28 248

313

28 561

ML3

Ammunisjon, tilhørende deler og komponenter

5 535

5 535

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

20 487

1 107

21 594

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

1 136

18

1 154

ML6

Kjøretøy og komponenterer

5 132

2 727

7 859

ML8

Energetiske materialer

49 331

49 331

ML10

Luftfartøyer

247

247

ML11

Annet elektronisk utstyr

5 216

5 216

ML15

Billed-/videoutstyr

1 483

1 483

ML21

Programvare

1 245

1 245

122 225

Ungarn

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

117

117

ML11

Annet elektronisk utstyr

53 398

19 400

72 798

72 915

USA

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

5 173

21 358

26 531

ML2

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

12 967

457

13 424

ML3

Ammunisjon

474 126

474 126

ML4

Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

308 518

308 518

ML5

Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

99 928

21 565

121 493

ML8

Energetiske materialer

126 663

126 663

ML9

Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

75 406

75 406

ML10

Luftfartøyer

694 657

694 657

ML11

Annet elektronisk utstyr

15 926

48 246

64 172

ML13

Ballistisk beskyttelse

6 203

6 203

ML14

Militært treningsutstyr

90

90

ML15

Billed-/videoutstyr

48 346

48 346

ML18

Produksjonsutstyr

2 606

2 606

ML21

Programvare

1 039

1 039

1 963 274

Vietnam

ML11

Annet elektronisk utstyr

4 600

4 600

4 600

Østerrike

ML1

Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

6 337

530

6 867

ML3

Ammunisjon

19 074

19 074

ML6

Kjøretøy og komponenterer

3 214

3 214

ML8

Energetiske materialer

33

33

ML15

Billed-/videoutstyr

99

99

29 287

Total

3 881 996

872 558

4 754 554

1 Gjelder eksport av hjelmer til mineryddere

9.7 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I

Tabell 9.4 viser tjenester knyttet til liste I og som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2018.

Tabell 9.4 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I

Land

Sum i 1 000 NOK

Australia

ML14, ML15, ML21

8 391

Belgia

ML10, ML15, ML22

10 280

Canada

ML22

1 167

Chile

ML22

514

Danmark

ML15, ML22

1 329

De Forente Arabiske Emirater

ML22

281

Finland

ML22

2 012

Frankrike

ML4, ML21, ML22

21 679

Indonesia

ML22

855

Irland

ML22

79

Island

ML22

2 062

Italia

ML15, ML22

123

Kypros

ML5

1

Latvia

ML22

29

Litauen

ML15, ML22

950

Nederland

ML22

3 825

Polen

ML3, ML22

205

Romania

ML22

382

Singapore

ML22

111

Slovenia

ML15

47

Spania

ML22

149

Storbritannia

ML4, ML15

1 589

Sveits

ML22

6 575

Sverige

ML5, ML22

16 666

Tsjekkia

ML22

28

Tyskland

ML4, ML15, ML21, ML22

2 903

Ungarn

ML22

2 086

USA

ML4, ML21, ML22

36 213

120 531

9.8 Reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere

Tabell 9.5 viser reparasjoner knyttet til liste I som norske bedrifter har utført for utenlandske oppdragsgivere i 2018.

Tabell 9.5 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere knyttet til liste I

Land

Sum i 1 000 NOK

Australia

ML5, ML10, ML15

283

Belgia

ML10, ML11

11 153

Canada

ML5

373

Chile

ML5

283

Danmark

ML10, ML15

1 029

Finland

ML5, ML10, ML11

264

Frankrike

ML1, ML5, ML11, ML15

2 160

Hellas

ML5

265

Italia

ML5, ML15

76

Kroatia

ML5

606

Kuwait

ML5

79

Latvia

ML15

28

Luxembourg

ML10, ML11

209

Malaysia

ML5

33 226

Nederland

ML5

1 311

Oman

ML4

483

Polen

ML4, ML11, ML 15

240

Slovenia

ML5, ML11

335

Spania

ML4, ML11, ML15

542

Storbritannia

ML4, ML5, ML11, ML 15, ML18

14 983

Sveits

ML5, ML11, ML15

2 503

Sverige

ML1, ML2, ML5, ML6, ML11

8 685

Sør-Korea

ML18

72

Tsjekkia

ML5, ML11, ML15

1 122

Tyrkia

ML5, ML15

2 645

Tyskland

ML1, ML 4, ML5, ML6, ML10, ML11, ML15, ML17

8 613

Ungarn

ML11

773

USA

ML2, ML3, ML5, ML11

11 689

Østerrike

ML15

46

104 076

9.9 Utførsel av håndvåpen

Tabell 9.6 gir en oversikt over utførsel av håndvåpen fra Norge i 2018. Utførselen består i hovedsak av konkurranse- og jaktvåpen, samt historiske våpen.

Tabell 9.6 Eksport av håndvåpen

Land

Antall

Danmark

10

Tyskland

131

Storbritannia

996

Sveits

23

Sverige

256

USA

220

Totalt

1 636

9.10 Forsvarets utførsler av eget materiell

Oversikten nedenfor viser Forsvarets utførsler av eget materiell i 2018 for etterforsyning, reperasjon, retur og til egne styrker.

Materiell som har betydning for personellsikkerhet eller rikets sikkerhet er i henhold til § 6.1 i offentlighetslova, er ikke inkludert i oversikten. Personlig bekledning og utrustning er derfor ikke tatt med i oversikten.

Forsvarets utførsel av eget materiell

Mottakerland

 • Afghanistan

 • Belgia

 • Belize

 • Bosnia-Hercegovina

 • Canada

 • Danmark

 • Estland

 • Finland

 • Frankrike

 • Irak

 • Island

 • Italia

 • Jordan

 • Kuwait

 • Latvia

 • Litauen

 • Luxemburg

 • Mali

 • Nederland

 • Polen

 • Portugal

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Sør-Korea

 • Sør-Sudan

 • Tyskland

 • USA

 • Østerrike

9.11 Avslag på søknader om eksport av forsvarsmateriell i 2018

Avslag på en søknad om eksportlisens, eller beskjed om at lisens ikke kan påregnes innvilget, innebærer ikke et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til det aktuelle landet. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak fattet av FNs sikkerhetsråd eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til, opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med landlister. Det norske systemet har derfor ikke positive eller negative lister over konkrete land som kan få motta eller som ikke kan få motta forsvarsmateriell fra Norge. Retningslinjene gir utelukkende en definisjon av fire landgrupper. Alle søknader om utførselslisens er gjenstand for individuell behandling, hvor det foretas en vurdering av hvilken landgruppe et land tilhører på det aktuelle tidspunktet og av hvilken varekategori varen hører hjemme i.

I 2018 ble det gitt 11 avslag på konkrete søknader og henvendelser om eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer for militær bruk til følgende land:

De forente arabiske emirater, Israel, Libanon, Kamerun, Kina, Kirgisistan, Kypros, Libanon, Marokko og Taiwan.

Avslagene ble begrunnet i Stortingets vedtak av 11. mars 1959, samt kriteriene 1, 3 og 7 i retningslinjenes konsoliderte liste.

9.12 Overføring av produksjonsrettigheter og formidling

Tillatelser til overføring av produksjonsrettigheter gjelder norske bedrifters deltakelse i internasjonalt samarbeid om utvikling og fremstilling av forsvarsmateriell, samt formidling av forsvarsmateriell mellom to tredjeland, var i 2018 ca. 268 millioner kroner. I 2017 beløp disse tillatelsene seg til om lag 173 millioner kroner.

9.13 Utførsel av flerbruksvarer til militær sluttbruk

Tabell 9.7 viser utførsel av flerbruksvarer omfattet av liste II til militær sluttbruk i 2018.

Tabell 9.7 Eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk

Land

Produkt

Verdi i 1 000 NOK

Algerie

Kommunikasjonsutstyr

419 814

Chile

Sensorer

46

De forente arabiske emiratene

Kommunikasjonsutstyr, motorer (luftfart)

2 091

Egypt

Kommunikasjonsutstyr

347

Frankrike

Sensorer

457

Indonesia

Sensorer

250

Italia

Sensorer

73

Japan

Sensorer

20 729

Kuwait

Kommunikasjonsutstyr

4 131

Malaysia

Kommunikasjonsutstyr

6 894

Marokko

Sensorer

7 879

Nederland

Kommunikasjonsutstyr, motorer (luftfart)

906

Oman

Kommunikasjonsutstyr, sensorer

430

Peru

Komm. utstyr, sensorer, maritimt utstyr

19 000

Spania

Kommunikasjonsutstyr, motorer (luftfart)

21 037

Sverige

Kommunikasjonsutstyr, sensorer

3 471

Thailand

Sensorer

1 282

Tsjekkia

Kommunikasjonsutstyr

863

USA

Komm.utstyr, sensorer, maritimt utstyr

65 251

Vietnam

Kommunikasjonsutstyr, sensorer

803

Total

575 754

9.14 Utførsel av beskyttelsesvester for bruk i humanitær minerydding

Tabell 9.8 fremstiller utførselen av beskyttelsesvester for bruk i humanitær minerydding i 2018.

Tabell 9.8 Eksport av beskyttelsutstyr for bruk i humanitær minerydding

Mottaker

Land

OSCE

Tadjikistan

ICRC

Opplæring/trening (Sveits hovedkontor)

Danish Refugee Council/Danish Demining Group

Guinea, Libya, Irak, Afghanistan, Sør-Sudan, Danmark (kampanje)

Norwegian Peoples Aid

Irak, Angola, Tadjikistan

Dan Church Aid

D.R. Kongo, Libya, Irak, Syria

LAMiNDA

Libanon

Federation Handicap International

Libanon

9.15 Bedrifter som har rapportert om eksport i 2017

Oversikten viser bedriftene som har eksportert på grunnlag av innvilgede lisenser i 2017. Totalt 109 bedrifter rapporterte om eksport av forsvarsmateriell i 2018.

 • Aerospace Industrial Maintenance Norway AS

 • Airbus Defence and Space AS

 • Aircraft MSN 2924 Trust

 • AL-Media AS

 • Alupro-N AS

 • Andøya Test Center AS

 • Arms and Ammo Kjell Tonheim

 • AS Delprodukt

 • A-TEC AS

 • Benestad Solutions AS

 • Berget AS

 • Bristow Norway AS

 • Børsa AS

 • Børselars AS

 • Capsicum Norway AS

 • Chemring Nobel AS

 • Comrod AS

 • Dacon AS

 • Eblanks AS

 • Equipnor AS

 • Fjord Defence AS

 • Flightsafety International Norway AS

 • Flir Unmanned Aerial Systems AS

 • Forsvaret

 • Forsvarets Forskningsinstitutt

 • Frec Technology AS

 • Freyr Devik AS

 • Freyr Devik Heidi Devik Ekstrøm

 • G Sport Mysen AS

 • Galleon Embedded Computing AS

 • Gkn Aerospace Norway AS

 • Goldfish Boat AS

 • GRS Riflestocks AS

 • H. Henriksen AS

 • Hadelandprodukter AS

 • Hanevik Våpen

 • Hansen Protection AS

 • Hapro Electronics AS

 • Hausken Lyddemper AS

 • Heli-one (Norway) AS

 • Honeywell Hearing Technologies AS

 • HTS maskinteknikk AS

 • IKM Instrutek AS

 • Impetus Advanced Finite Element Analyses AS

 • Ing Ragnar Hansen AS

 • Interjakt Norway AS

 • Jakt & Fiskespesialisten AS

 • Jakt & Friluft AS

 • Jens S Transmisjoner AS

 • Keytouch Technology AS

 • Kitron AS

 • Kjetil Kverndokk

 • KKC AS

 • Kongsberg Defence & Aerospace AS

 • Kongsberg Maritime AS

 • Kongsberg Seatex AS

 • Kongsberg Small Arms AS

 • Krico Norway AS

 • Leonardo MW Limited Norway Branch

 • Lesjøfors AS

 • Lilltech AS

 • Lilltech Defence AS

 • Lockheed Martin Global Inc Norsk avdeling av utenlandske ENHT

 • Magne Landrø AS

 • Malm Orstad AS

 • Markhusan AS

 • Metronor AS

 • Nammo Raufoss AS

 • Norautron AS

 • Nordic Unmanned AS

 • Norma AS

 • Norsk Luftambulanse AS

 • Nortek AS

 • Norwegian Special Mission AS

 • Otto Olsen AS

 • Pedersens Vaabenlager AS

 • Politiets Fellestjenester

 • Pratt & Whitney Military Norway AS

 • Prox Dynamics AS

 • Radionor Communications AS

 • Rheinmetall Nordic AS

 • Rheinmetall Norway AS

 • Rofi AS

 • Rohde & Schwarz Norge AS

 • Rolls-royce Marine AS

 • Ruff AS

 • Rustfrie Bergh AS

 • Rygge Våpen AS

 • Safety & Security Service AS

 • Scanmatic AS

 • Schou AS

 • Seaproof Solutions AS

 • Sintef Ocean AS

 • Steertec Raufoss AS

 • Steinert Sensing Systems AS

 • Svemko AS

 • Saab Technologies Norway AS

 • T & G Elektro AS

 • Thales Norway AS

 • The Big 5 AS

 • Thor Andreas Grannæs

 • Tinex AS

 • Tronrud Engineering AS

 • Umoe Mandal AS

 • Vertebrae AS

 • Vinghøg AS

 • Våpenbua Christian Madsen

 • Våpensmia AS

 • Wartsila Valmarine AS

 • XXL Grossist Norge AS

Fotnoter

1.

Tallene er fremstilt i tusen kroner.

2.

Eksporten til Saudi-Arabia gjelder B-materiell og flerbruksvarer for militær bruk lisensiert før 9. november 2018, da det ble besluttet å stanse behandlingen av nye søknader om slike lisenser til landet. Norge har aldri åpnet for eksport av A-materiell til Saudi-Arabia.

Til dokumentets forside