Meld. St. 27 (2020–2021)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Mål for Nordisk ministerråds virksomhet

Visjon 2030 om at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region understøttes av de tre strategiske prioriteringene som ligger til grunn for Ministerrådets virksomhet:

Et grønt Norden: Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for karbonnøytralitet og en bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi.

Et konkurransedyktig Norden: Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.

Et sosialt bærekraftig Norden: Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030 ble godkjent høsten 2020 og gjelder for perioden 2021–24. Planen har blitt utarbeidet over tid med involvering av de ulike ministerrådene, de nordiske institusjonene og Nordisk råd. Representanter for arbeidslivets parter, næringsliv, bransjeorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og øvrig sivilsamfunn har kommet med innspill. Handlingsplanen har tolv mål som beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide fokusert og systematisk for å gjennomføre visjonen. Planen legger føringer for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene.

Handlingsplanen ligger til grunn for innretningen av Ministerrådets budsjetter i perioden 2021–2024. Budsjettene vedtas årlig, men et fireårsperspektiv bidrar til forutsigbarhet og kontinuitet. For å kunne nå de ambisiøse målene for Nordisk ministerråds arbeid er det viktig med et veldrevet sekretariat og god økonomistyring. I 2020 var det nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak for å få på plass gode regnskapsrutiner og styrke økonomiadministrasjonen i sekretariatet. Ved inngangen til 2021 rapporterer Nordisk ministerråds sekretariat at situasjonen er betydelig forbedret, og forhold som den danske riksrevisjonen har påpekt, synes for en stor del å være ryddet opp i.

Gjennomføringen av visjonen og de strategiske satsingsområdene fordrer budsjettprioriteringer og godt tverrsektorielt samarbeid, og at alle ledd i organisasjonen understøtter dette arbeidet.

En sentral målsetning i handlingsplanen er å forsterke det tverrsektorielle samarbeidet for å sikre effektivitet og synergieffekter. Å jobbe på tvers kan være utfordrende, men styrker samtidig det nordiske samarbeidet på prioriterte områder. Det er avsatt 40 millioner danske kroner per år i perioden 2021–2024 til særskilte tverrsektorielle prosjekter.

I tillegg til å jobbe tverrsektorielt er det vedtatt at følgende tre tverrgående hensyn skal legges til grunn for alt arbeid i Nordisk ministerråd:

  • Bærekraftig utvikling

  • Likestilling

  • Et barne- og ungdomsperspektiv

Videre er det utarbeidet en modell for å evaluere måloppnåelsen. Effekten av de vedtatte initiativene vil bli målt, og resultatene av Ministerrådets arbeid vil bli samlet i to rapporter til de nordiske statsministrene: en midtveisevaluering – under norsk formannskap – i 2022 og en sluttrapport i 2024. Rapporteringen vil danne grunnlaget for reviderte strategiske prioriteringer for den neste fireårsperioden (2025–2028).

I 2021 vil det vurderes om organisasjonen har et formålstjenlig oppsett for gjennomføringen av Visjon 2030 og de tre strategiske prioriteringene.