Meld. St. 27 (2020–2021)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over ministerråd, institusjoner mv.

Nordisk ministerråds fagministerråd

 • Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)

 • Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst).

 • Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS)

 • Nordisk ministerråd for likestilling (MR-JÄM)

 • Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)

 • Nordisk ministerråd for justisspørsmål (MR-JUST)

 • Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK).

 • Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk (MR-S)

 • Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U).

 • Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

 • Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)

Nordiske institusjoner

 • Nordens hus i Reykjavík (NOREY)

 • Nordens hus på Færøyene (NLH)

 • Nordens institutt på Grønland (NAPA)

 • Nordens institutt på Åland (NIPÅ)

 • Nordisk kulturkontakt (NKK) (Helsingfors)

 • Nordregio (Stockholm)

 • Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) (Helsingfors)

 • NordForsk (Oslo)

 • Nordic Innovation (Oslo)

 • Nordisk energiforskning (NEF) (Oslo)

 • Nordens velferdssenter (NVC) (Stockholm og Helsingfors)

 • Nordisk genressurssenter (NordGen) (Alnarp, Ås, Svalbard)

I tillegg til institusjonene finnes det en rekke samarbeidsorganer som har en løsere tilknytning til Nordisk ministerråd. Samarbeidsorganene er helt eller delvis finansiert av Nordisk ministerråd. Eksempler på disse er Miljømerket Svanen, Nordisk Film & TV Fond, Nordisk kulturfond, og Nordisk Atlantsamarbeid (NORA).

Nordisk investeringsbank (NIB), Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO) og Nordisk utviklingsfond (NDF) er frittstående nordiske institusjoner med hovedkvarter i Helsingfors som styres etter egne avtaler utenfor Ministerrådets ramme.