Meld. St. 7 (2020–2021)

En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Forord – verden i koronatid

Våren 2020 har tydelig vist oss hvor avhengige vi er av hverandre og hvor sammenvevd verden er. Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Globale utfordringer krever globale løsninger.

Da pandemien rammet, skapte verdenssituasjonen svært store utfordringer for samfunnet generelt. Innenfor høyere utdanning måtte studenter, undervisere og forskere holde seg hjemme. Institusjonene skapte raskt en heldigital hverdag, og studentene måtte raskt vende seg til å studere hjemmefra.

Da de internasjonale grensene ble stengt våren 2020, reiste langt de fleste studentene som var på utveksling hjem. Gradsstudentene i utlandet ble også sterkt påvirket av pandemien. Det ble ganske raskt klart at de fleste institusjonene dessverre så seg nødt til å avlyse studentutveksling høsten 2020. I tillegg måtte man finne løsninger for alle studentene som allerede var blitt rammet av avbrutte utenlandsopphold i vårsemesteret.

Regjeringen mente at det ikke var riktig å legge frem meldingen som planlagt våren 2020, når tusenvis av norske studenter måtte reise hjem fra utlandet. Pandemien pågår fremdeles og det er få universiteter og høyskoler som tilbyr utveksling denne høsten. Likevel legger vi nå frem meldingen. Det er fordi ambisjonene i denne stortingsmeldingen er langsiktige og sentrale for regjeringens politikk. Samtidig har pandemien vist at det er et stort behov for internasjonalt samarbeid og dermed også internasjonal erfaring.

Regjeringen forutsetter at vi i høyere utdanning skal tilbake til en normalsituasjon så raskt det lar seg gjøre. For internasjonal studentmobilitet skal vi ikke bare tilbake til normalsituasjonen, vi må bli bedre, og vi må få til både bedre og mer internasjonalt samarbeid. Langt flere studenter må i fremtiden reise ut for å studere, og dette er særlig viktig nå som tallene er så lave. Analysen, ambisjonene og tiltakene i denne meldingen er langsiktige og skal kunne stå seg fremover. Under en pågående pandemi kan meldingens innhold virke mindre relevant og gjennomførbar, men det er likevel et klart uttrykk for regjeringens langsiktige politikk på feltet. Avhengig av pandemiens utvikling og tilgang på vaksiner, kan det være at det vil ta lengre tid før ambisjonene i meldingen kan nås.

Vi trenger kandidater fra norske universiteter og høyskoler med internasjonal erfaring og internasjonal kompetanse, fordi kunnskap og interkulturell forståelse er helt grunnleggende for vår fremtid og vår evne til å løse de utfordringene verden står overfor. Viktigheten av dette gjør at selv i en altoverskyggende global krise må vi tenke langsiktig. Gjennom denne meldingen legger vi grunnlaget for å realisere regjeringens ambisjoner for internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning når normalsituasjonen atter en dag returnerer. Det er tross alt en verden av muligheter der ute!

Til dokumentets forside