Meld. St. 7 (2020–2021)

En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Globale utfordringer krever globale løsninger. Det overordene målet med denne stortingsmeldingen er å bidra til en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren slik at internasjonal mobilitet blir en integrert del av alle studieprogrammer, og at det blir mulig å nå regjeringens mål om at halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning, skal ha hatt et studieopphold i utlandet. Studentene skal gis bedre muligheter til å reise ut, og Regjeringen har som ambisjon at alle institusjoner på sikt innfører en ordning hvor studentene selv aktivt må melde seg av utenlandsoppholdet. Gjennom denne meldingen legger Regjeringen grunnlaget for å realisere regjeringens ambisjoner for internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget