NOU 1995: 29

Samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til innholdsfortegnelse

8 Samordning av pensjoner fra to eller flere offentlige tjenestepensjonsordninger

8.1 En oversikt over kapittelet

I dette kapittelet skal utvalget gjøre rede for hovedtrekkene i det regelverket som regulerer forholdet mellom ytelser fra to eller flere offentlige tjenestepensjonsordninger. Disse bestemmelsene kan deles i to grupper: For det første finnes det en bestemmelse som utvider retten til pensjon (sammenleggingsbestemmelsen), og for det andre finnes det bestemmelser som setter et tak for hvor stor den samlede pensjonsinntekten kan være (samordningsbestemmelser). Vi skal gjøre rede for de to gruppene av bestemmelser hver for seg. I punkt 8.2 skal vi gjøre rede for sammenleggingsbestemmelsen, og i punkt 8.3 skal vi gjøre rede for samordningsbestemmelsene.

Samordningsbestemmelsene har begrenset praktisk betydning for nye pensjonstilfeller. Den viktigste grunnen til det er at de fleste tjenestepensjonsordninger som i dag faller inn under samordningsloven, har inngått en avtale med Statens Pensjonskasse om overføring av opptjente pensjonsrettigheter (overføringsavtalen). Denne avtalen innebærer at de tjenestepensjonsrettighetene som tjenestemannen har tjent opp i forskjellige tjenestepensjonsordninger i løpet av sitt yrkesliv, blir overført til den tjenestepensjonsordningen som tjenestemannen sist har tjent opp pensjonsrettigheter i innenfor avtalesystemet. Denne ordninger betaler deretter ut all pensjon som er tjent opp i ordningene innenfor avtalesystemet. Overføringsavtalen skal vi gjøre rede for i punkt 8.4.

Til tross for at de fleste tilfeller der en person har rett til ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger i dag blir regulert av bestemmelsene i overføringsavtalen og ikke av samordningsbestemmelsene, har utvalget valgt å framstille samordningsbestemmelsene før overføringsavtalen. Grunnen er dels at samordningsbestemmelsene er gitt ved lov, og dermed er basis for det regelverket som regulerer forholdet mellom ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger, og dels at samordningsbestemmelsene vil komme til anvendelse i de tilfellene der minst én av pensjonene er tjent opp i en ordning som ikke er med i overføringsavtalen.

Punktene 8.2 til 8.4 gir en beskrivelse av gjeldende rett. Utvalgets forslag til hvordan man kan forenkle dette regelverket, finnes i punkt 8.5, mens våre utkast til lovbestemmelser med kommentarer finnes i punkt 8.6.

8.2 En bestemmelse som utvider retten til pensjon – sammenleggingsbestemmelsen

8.2.1 Gjeldende rett

For at et medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning skal få rett til pensjon, kreves det normalt at han eller hun fyller minstekravet til opptjeningstid 1 for rett til pensjon i vedkommende ordning. I dag er det vanlig at dette kravet er tre år. Slik har det ikke alltid vært. Da samordningsloven ble vedtatt, hadde de fleste tjenestepensjonsordninger et minstekrav til opptjeningstid som var langt høyere, noe det fortsatt er i de særskilte førtidspensjonsordningene for sjømenn, skogsarbeidere og fiskere. I disse ordningene gis det rett til pensjon i regelen først når opptjeningstiden er 150 måneder (Pensjonstrygden for sjømenn) og 750 uker (pensjonstrygdene for skogsarbeidere og for fiskere).

Dersom en person har vært medlem i flere tjenestepensjonsordninger uten å fylle minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i en eller flere av dem, kan det virke urimelig med et minstekrav til opptjeningstid når summen av opptjeningstidene i de forskjellige ordningene er av en viss lengde. Samordningsloven § 6 bestemmer derfor følgende:

«Den som ikke fyller vilkårene om minste pensjonsgivende tjenestetid for rett til pensjon i en pensjonsordning, skal likevel ha rett til alderspensjon i forhold til sin pensjonsgivende tjenestetid i vedkommende ordning dersom

 1. hans pensjonsgivende tjenestetid utgjør minst 1/10 av full pensjonsgivende tjenestetid, og

 2. hans samlede pensjonsgivende tjenestetid i pensjonsordninger som går inn under denne lov fyller vilkåret om minste pensjonsgivende tjenestetid i vedkommende pensjonsordning.

Ved sammenlegging av tjenestetid etter reglene i denne paragraf reknes bare med tjenestetid i de pensjonsordninger hvor vedkommende har nådd den fastsatte pensjonsalder for rett til pensjon, eller hvor vedkommende oppebærer alderspensjon fra lavere alder. Teller samme tidsrom som pensjonsgivende tjenestetid i flere pensjonsordninger, skal tidsrommet ved berekningen etter denne paragraf bare tas med som tjenestetid i en pensjonsordning.»

Samordningsloven § 6 – eller sammenleggingsbestemmelsen – gjelder etter sin ordlyd for rett til alderspensjon. I kraft av lovens §§ 11 og 12 skal den anvendes også når det søkes om enke- og barnepensjon, mens den blir anvendt analogisk når det søkes om enkemannspensjon.

Sammenleggingsbestemmelsen gjelder ikke for rett til uførepensjon. Dette skyldes at det var svært få tjenestepensjonsordninger som gav rett til oppsatt uførepensjon da samordningsloven ble innført. I samordningsforskriftene 5 og 6 er det likevel bestemt at pensjonstrygdene for sjømenn, fiskere og skogsarbeidere skal regne med tjenestetid i annen tjenestepensjonsordning som vedkommende får uførepensjon fra etter en uføregrad på minst 50 prosent, når de skal anvende sammenleggingsbestemmelsen. Videre bestemmer samordningsforskrift 5 at Pensjonstrygden for sjømenn kan fravike 1/10-kravet dersom ordningen finner at særlige grunner taler for det. Denne bestemmelsen brukes ofte i praksis, særlig i de tilfellene der pensjonssøkeren har opptjeningstid også i Pensjonstrygden for fiskere.

Ved anvendelsen av samordningsloven § 6 skal man ta hensyn til opptjeningstid bare i tjenestepensjonsordninger som faller inn under samordningsloven. I samordningsforskrift 7 er det likevel bestemt at dersom det før 1. oktober 1979 er tjent opp rettigheter i en privat tjenestepensjonsordning (disse ordningene faller i dag utenfor samordningsloven), skal man ved anvendelsen av sammenleggingsbestemmelsen ta hensyn til opptjeningstiden også i den private ordningen.

8.2.2 Faktorer som er sentrale når man skal anvende sammenleggingsbestemmelsen

Før utvalget gir noen eksempler som viser hvordan sammenleggingsbestemmelsen virker, skal vi gi en oversikt over forhold som er viktige å kjenne til om forskjellige tjenestepensjonsordninger når man skal anvende denne bestemmelsen. Etter loven er det særlig tre faktorer som er av betydning: a) minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon, b) hvor lang opptjeningstid som kreves for rett til full pensjon, og c) en tidel av full opptjeningstid.

Tabell 8-1 gir en oversikt over disse forholdene. Den tar for seg de viktigste tjenestepensjonsordningene, og gjelder for rett til alderspensjon.

Tabell 8-1 Oversikt over faktorer som er sentrale når man skal anvende sammenleggingsbestemmelsen

  Minste­krav til opp­tjeningstid for rett til ­pensjonFull pen­sjon gis etter1/10 av full opp­tjenings­tid
Statens Pensjonskasse3 år30 år3 år
Kommunale og fylkes­kommunale pensjons­ordninger3 år30 år3 år
Pensjonsordningene for
sykepleiere3 år30 år3 år
apoteketaten3 år30 år3 år
stortingsrepresentanter3 år12 år1,2 år
statsråder3 år6 år0,6 år
Pensjonstrygdene for
sjømenn150 md360 md36 md
fiskere750 uker1 560 uker156 uker
skogsarbeidere750 uker1 500 uker150 uker

Tabellen viser at minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i de viktigste tjenestepensjonsordningene (Statens Pensjonskasse og de kommunale og fylkeskommunale pensjonsordningene) er 3 år, og at de gir full pensjon når opptjeningstiden er 30 år. Dermed faller 1/10-kravet i samordningsloven § 6 sammen med minstekravet til opptjeningstid etter ordningenes egne bestemmelser, noe som betyr at sammenleggingsbestemmelsen ikke får noen selvstendig betydning når det søkes om rett til pensjon fra disse ordningene. Det samme gjelder når det søkes om pensjon fra Pensjonsordningen for sykepleiere og Pensjonsordningen for apoteketaten.

For de andre pensjonsordningene i tabellen er 1/10-kravet mindre enn minstekravet til opptjeningstid etter ordningenes egne bestemmelser. Dette skyldes enten at ordningene gir full pensjon etter forholdvis kort opptjeningstid, eller at de har et høyt minstekrav til opptjeningstid for rett til pensjon. Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og Pensjonsordningen for statsråder hører til den første gruppen, mens Pensjonstrygden for sjømenn, Pensjonstrygden for fiskere og Pensjonstrygden for skogsarbeidere hører til den andre gruppen.

8.2.3 Noen eksempler på sammenlegging

Eksempel 1

En person som er 60 år gammel, søker om alderspensjoner fra Pensjonstrygden for sjømenn og fra Pensjonstrygden for fiskere. Opptjeningstidene i de to ordningene er henholdvis 130 måneder og 200 uker. Minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn er 150 måneder, og den gir full pensjon når opptjeningstiden er 360 måneder. I Pensjonstrygden for fiskere er minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon 750 uker, og den gir full pensjon etter 1 560 ukers opptjeningstid. Pensjonsalderen er 60 år i begge ordningene.

I dette tilfellet fyller ikke pensjonssøkeren minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i noen av ordningene (150 måneder i Pensjonstrygden for sjømenn og 750 uker i Pensjonstrygden for fiskere). Man må imidlertid undersøke om vedkommende har rett til pensjon fra de to ordningene etter samordningsloven § 6.

Pensjonstrygden for sjømenn:

Opptjeningstiden i Pensjonstrygden for sjømenn er 130 måneder. Denne tiden er lengre enn 1/10 av full opptjeningstid i denne ordningen (360 måneder), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav a. Summen av opptjeningstidene i de to ordningene er lik 130 måneder + 200 uker (eller 200 : 4,3333 = 46 måneder) = 176 måneder. Denne tiden er lengre enn minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i Pensjonstrygden for sjømenn (150 måneder), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav b. Dermed er begge kravene i samordningsloven § 6 første ledd oppfylt. Pensjonstrygden for sjømenn skal derfor utbetale alderspensjon for de 130 månedene som er tjent opp i denne ordningen.

Pensjonstrygden for fiskere:

I Pensjonstrygden for fiskere har pensjonssøkeren en opptjeningstid på 200 uker. Denne tiden er lengre enn 1/10 av full opptjeningstid i denne ordningen (156 uker), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav a. Summen av opptjeningstidene i de to ordningene er lik 200 uker + 130 måneder (eller 130 x 4,3333 = 563 uker) = 763 uker. Denne tiden er lengre enn minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i Pensjonstrygden for fiskere (750 uker), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav b. Begge kravene i samordningsloven § 6 er dermed oppfylt. Pensjonstrygden for fiskere skal da utbetale alderspensjon for de 200 ukene som er tjent opp i denne ordningen.

Eksempel 2

En person som er 60 år gammel, søker om alderspensjoner fra Pensjonstrygden for skogsarbeidere og fra Pensjonstrygden for fiskere. I Pensjonstrygden for skogsarbeidere har vedkommende en opptjeningstid på 700 uker. Minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i denne ordningen er 750 uker, og den gir full pensjon når opptjeningstiden er 1 500 uker. Pensjonsalderen er 63 år. I Pensjonstrygden for fiskere har han en opptjeningstid på 100 uker. Minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i denne ordningen er 750 uker, og den gir full pensjon når opptjeningstiden er 1 560 uker. Pensjonsalderen er 60 år.

I dette tilfellet har pensjonssøkeren ikke nådd pensjonsalderen i Pensjonstrygden for skogsarbeidere (63 år). Samordningsloven § 6 kan derfor ikke anvendes, se paragrafens andre ledd.

Når vedkommende fyller 63 år, søker han på nytt om pensjon fra de to ordningene. Vedkommende fyller imidlertid ikke minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i noen av ordningene (750 uker i begge ordningene). Man må derfor undersøke om vedkommende har rett til pensjon etter samordningsloven § 6.

Pensjonstrygden for skogsarbeidere:

Opptjeningstiden i Pensjonstrygden for skogsarbeidere er 700 uker. Denne tiden er lengre enn 1/10 av full opptjeningstid i denne ordningen (150 uker), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav a. Summen av opptjeningstidene i de to ordningene er lik 700 + 100 = 800 uker. Denne tiden er lengre enn minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon i Pensjonstrygden for skogsarbeidere (750 uker), se samordningsloven § 6 første ledd bokstav b. Pensjonssøkeren fyller da begge kravene i samordningsloven § 6, slik at Pensjonstrygden for skogsarbeidere skal utbetale alderspensjon for de 700 ukene som er tjent opp i denne ordningen.

Pensjonstrygden for fiskere:

I Pensjonstrygden for fiskere har pensjonssøkeren en opptjeningstid på 100 uker. Denne tiden er mindre enn 1/10 av full opptjeningstid i denne ordningen (156 uker). Dermed er 1/10-kravet i samordningsloven § 6 første ledd bokstav a ikke oppfylt. Pensjonssøkeren har derfor ikke rett til pensjon fra Pensjonstrygden for fiskere. Opptjeningstiden i denne ordningen har likevel medvirket til at vedkommende får rett til pensjon fra Pensjonstrygden for skogsarbeidere.

8.3 Bestemmelser som setter et tak for hvor stor den samlede pensjonsinntekten kan være - samordningsbestemmelsene

8.3.1 Innledning

Som nevnt innledningsvis finnes det foruten sammenleggingsbestemmelsen en del bestemmelser som setter et tak for hvor stor pensjonistens samlede pensjonsinntekt kan være. Slike bestemmelser finnes både i samordningsloven og i lovene og vedtektene til en del av de tjenestepensjonsordningene som går inn under denne loven. Felles for dem er at så lenge summen av pensjonene er mindre enn eller lik det tillatte maksimumet, får pensjonisten beholde alle pensjonene uten reduksjon. 2 I motsatt fall skal det skje en reduksjon i en eller flere av dem.

Nedenfor skal vi gjøre rede for hvordan man fastsetter det tillatte maksimumet etter de forskjellige bestemmelsene. I punkt 8.3.2 skal vi ta for oss bestemmelsene i samordningsloven, og i punkt 8.3.3 skal vi gjøre rede for de bestemmelsene som finnes i lovene og vedtektene til en del av de tjenestepensjonsordningene som går inn under denne loven.

8.3.2 Samordningsbestemmelser i samordningsloven

8.3.2.1 En oversikt over regelverket

Samordningslovens bestemmelser om samordning av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger finnes i §§ 7, 9, 10, 11 og 12. Felles for §§ 9 til 12 er at de bestemmer at samordningen skal skje på den måten som er beskrevet i § 7. Samordningsloven har derfor i realiteten én bestemmelse som regulerer samordning av to eller flere tjenestepensjoner: lovens § 7.

Pensjonsmaksimumet etter § 7 blir fastsatt på forskjellige måter, avhengig av om pensjonene er tjent opp i forskjellige eller i samme tidsrom. Man kan også tenke seg kombinasjoner av de to opptjeningssituasjonene, nemlig at pensjonene er tjent opp i et delvis sammenfallende tidsrom, eller at opptjeningen har skjedd sammenhengende i én ordning og periodevis i en annen ordning. I punktene 8.3.2.2 til 8.3.2.5 skal vi gjøre rede for hvordan pensjonsmaksimumet blir fastsatt for de forskjellige opptjeningssituasjonene.

Visse ytelser fra Pensjonstrygden for sjømenn er unntatt fra samordningsloven §§ 7 til 12. Dette gjelder ytelser som er beregnet etter lov om pensjonstrygd for sjømenn § 5 nr. 1 bokstav b, se lovens § 22 nr. 1. Disse ytelsene skal ikke samordnes med ytelser som pensjonisten har rett til fra andre tjenestepensjonsordninger, men de andre tjenestepensjonsordningene skal samordne med dem så lenge de ikke er kapitalutløst.

8.3.2.2 Opptjeningen har skjedd i forskjellige tidsrom

Når to eller flere tjenestepensjoner er tjent opp i forskjellige tidsrom, skal pensjonene samordnes etter samordningsloven § 7 nr. 1. Denne bestemmelsen inneholder tre regler: En hovedregel, et unntak og et unntak fra unntaket. I bokstavpunktene a til c nedenfor skal vi gjøre nærmere rede for de tre bestemmelsene:

a) Hovedregelen

Hovedregelen om samordning av tjenestepensjoner som er tjent opp i forskjellige tidsrom (etter hverandre), finnes i samordningsloven § 7 nr. 1 første ledd og lyder slik:

«Alderspensjon kan ikke være større enn at den sammen med tidligere opptjent alderspensjon i annen pensjonsordning utgjør pensjon for full tjenestetid i den pensjonsordning vedkommende sist ble innlemmet i.»

Denne bestemmelsen sier altså at pensjonistens samlede pensjonsinntekt ikke skal utgjøre et større beløp enn den pensjonen som kunne vært tjent opp med full opptjeningstid i den ordningen som tjenestemannen sist var medlem i. Selv om det ikke går klart fram av lovteksten, sier bestemmelsen også hvor store pensjoner pensjonisten kan få fra de forskjellige ordningene som han har rett til pensjon fra: Pensjonen fra hver av ordningene skal ikke være større enn at den sammen med tidligere opptjent pensjon svarer til pensjon for full opptjeningstid i vedkommende ordning. Når man skal finne ut hvor stor pensjon pensjonssøkeren kan få fra de forskjellige ordningene, må man altså lese formuleringen den pensjonsordning vedkommende sist ble innlemmet i som om det står den pensjonsordning som beregner hvor stor pensjon denne ordningen skal yte.

Eksempel 3

En person har rett til alderspensjoner fra Pensjonsordningen for apoteketaten og fra Statens Pensjonskasse. Vedkommende var først medlem i Pensjonsordningen for apoteketaten. Pensjonsgrunnlaget i denne ordningen er lik 180 000 kroner, mens det er lik 200 000 kroner i Statens Pensjonskasse. Opptjeningstiden i Pensjonsordningen for apoteketaten er 20 år, mens den er 15 år i Statens Pensjonskasse. Begge ordningene har en pensjonsprosent på 66, og de gir fulle pensjoner etter 30 års opptjeningstid. Pensjonsberegningene i de to ordningene blir slik:

Pensjonsordningen for apoteketaten:

I Pensjonsordningen for apoteketaten er det tjent opp en pensjon som er lik 180 000 x 0,66 x 20/30 = 79 200 kroner. Siden denne pensjonen ble tjent opp først, har Pensjonsordningen for apoteketaten ikke noen tidligere opptjent pensjon å samordne med. Ordningen skal derfor utbetale 79 200 kroner.

Statens Pensjonskasse:

Tabell 8-2 

I Statens Pensjonskasse er det tjent opp (200 000 x 0,66 x 15/30)kr 66 000
Pluss tidligere opptjent pensjon (Pensjonsordningen for apoteketaten)kr 79 200
Summen av pensjonene er likkr 145 200
Summen av pensjonene skal ikke overstige (200 000 x 0,66 x 30/30)kr 132 000
Pensjonen fra Statens Pensjonskasse skal reduseres medkr 13 200
Statens Pensjonskasse skal utbetale (66 000 – 13 200)kr 52 800

Etter samordningsloven § 7 nr. 1 første ledd skal pensjonen fra Statens Pensjonskasse ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med tidligere opptjent pensjon svarer til pensjon for full opptjeningstid i denne ordningen.

Pensjonene fra de to ordningene kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-3 

Pensjonsordningen for apoteketatenkr 79 200
Statens Pensjonskassekr 52 800
Totalt til utbetalingkr 132 000

Etter samordning får pensjonisten en samlet pensjonsinntekt på 132 000 kroner. Dette beløpet svarer til pensjon for full opptjeningstid i den pensjonsordningen som han sist var medlem i (Statens Pensjonskasse).

Samordningsberegningen skjer på samme måte når det er tjent opp tre eller flere tjenestepensjoner. Når det gjelder formuleringen tidligere opptjent alderspensjon, må man lese den som om det står tidligere opptjent og samordnet alderspensjon.3 Hvis man ikke gjør det, kan samordningsfradragene i de forskjellige pensjonene bli så store at summen av pensjonene ikke når opp i det tillatte maksimumet. 4

b) Unntak fra hovedregelen – kvalitetstillegg

Hovedregelen for samordning av tjenestepensjoner som er tjent opp i forskjellige tidsrom, er at summen av dem ikke skal være større enn pensjon for full opptjeningstid i den ordningen som tjenestemannen sist var medlem i.

Denne regelen kan gi urimelige resultater for en person som går over fra en tjenestepensjonsordning med et høyt pensjonsnivå til en ordning med et lavere pensjonsnivå, eller om vedkommende ved skifte av arbeid (og tjenestepensjonsordning) går ned i lønn. Dette skyldes at summen av pensjonene ikke skal utgjøre et større beløp enn pensjon for full opptjeningstid i den siste ordningen. Man kan tenke seg at en person er medlem i en pensjonsordning der fullpensjonen er lik 100 000 kroner, og så går over til en ordning der den er lik 50 000 kroner. Etter hovedregelen skal summen av pensjonene da ikke utgjøre mer enn 50 000 kroner. Dersom vedkommende hadde vært medlem i de to ordningene i motsatt rekkefølge, kunne summen av pensjonene utgjort 100 000 kroner. For å motvirke slike resultater er hoved­regelen modifisert i § 7 nr. 1 andre ledd første setning:

«Er den tidligere opptjente pensjon større enn den ville vært om opptjeningen hadde skjedd i den sistnevnte pensjonsordning, skal det ved anvendelsen av ... [hovedregelen] ses bort fra den overskytende del av tidligere opptjent pensjon.»

Som det går fram av lovteksten, er det som skal holdes utenfor samordning den eventuelle differansen mellom a) tidligere opptjent pensjon, og b) den pensjonen som i samme tidsrom kunne vært tjent opp i den ordningen som beregner hvor stor pensjon den skal yte. Dette beløpet kalles vanligvis for kvalitetstillegget 5 , og blir i praksis lagt til pensjonsmaksimumet etter hovedregelen. Dermed kan summen av pensjonene utgjøre et større beløp enn det som følger av hovedregelen.

Eksempel 4

En person har rett til alderspensjoner fra Statens Pensjonskasse og fra Pensjonsordningen for apoteketaten. Vedkommende var først medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsgrunnlaget i denne ordningen er lik 200 000 kroner, mens det er lik 180 000 kroner i Pensjonsordningen for apoteketaten. Opptjeningstiden i Statens Pensjonskasse er 15 år, mens den er 20 år i Pensjonsordningen for apoteketaten. Begge ordningene har en pensjonsprosent på 66, og de gir fulle pensjoner etter 30 års opptjeningstid. Pensjonsberegningene i de to ordningene blir slik:

Statens Pensjonskasse:

I Statens Pensjonskasse er det tjent opp en pensjon som er lik 200 000 x 0,66 x 15/30 = 66 000 kroner. Denne pensjonen ble tjent opp først, og Statens Pensjonskasse har derfor ikke noen tidligere opptjent pensjon å samordne med. Ordningen skal da utbetale 66 000 kroner.

Pensjonsordningen for apoteketaten:

Tabell 8-4 

I Pensjonsordningen for apoteketaten er det tjent opp (180 000 x 0,66 x 20/30)kr 79 200
Pluss tidligere opptjent pensjon (Statens Pensjonskasse)kr 66 000
Summen av pensjonene er likkr 145 200
Summen av pensjonene skal ikke overstige
Hovedregelen (180 000 x 0,66 x 30/30)kr 118 800
Pluss kvalitetstillegg (66 000 – (180 000 x 0,66 x 15/30))kr 6 600
Totalt pensjonsmaksimum= kr 125 400
Pensjonen fra Pensjonsordningen apoteketaten skal reduseres medkr 19 800
Pensjonsordningen for apoteketaten skal utbetale (79 200 – 19 800)kr 59 400

Etter samordningsloven § 7 nr. 1 andre ledd første setning skal differansen mellom den pensjonen som er tjent opp først, og den pensjonen som i samme tidsrom kunne vært tjent opp i den siste ordningen, holdes utenfor samordning. Dette skjer ved at man øker pensjonsmaksimumet etter hovedregelen med et kvalitetstillegg.

Pensjonene fra de to ordningene kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-5 

Statens Pensjonskassekr 66 000
Pensjonsordningen for apoteketatenkr 59 400
Totalt til utbetalingkr 125 400

Regelen om kvalitetstillegg innebærer at summen av pensjonene kan utgjøre et større beløp enn det som følger av hovedregelen. Etter hovedregelen kan summen av dem utgjøre 118 800 kroner. Når man øker pensjonsmaksimumet med et kvalitetstillegg, kan summen av pensjonene utgjøre 125 400 kroner, det vil si 6 600 kroner mer. Pensjonsmaksimumet kunne imidlertid utgjort et større beløp dersom tjenestemannen hadde vært medlem i de to ordningene i motsatt rekkefølge. Da kunne summen av pensjonene utgjort 132 000 kroner.

Kvalitetstillegget blir beregnet på samme måte når det er tjent opp tre eller flere tjenestepensjoner. Som etter hovedregelen må hver av ordningene lese formuleringen tidligere opptjent alderspensjon som om det står tidligere opptjent og samordnet alderspensjon.

c) Unntak fra unntaket – et absolutt tak

Bestemmelsen om godskriving av kvalitetstillegg gjelder ikke uten begrensning. Det er nemlig satt et absolutt tak for hvor stor pensjonistens samlede pensjonsinntekt (inkludert kvalitetstillegget) kan være. Dette går fram av samordningsloven § 7 nr. 1 andre ledd andre setning som lyder slik:

«Den samlede pensjon kan ikke overstige den pensjon som en tjenestemann med samme bruttolønn og samlet tjenestetid ville fått i Statens Pensjonskasse eller i annen pensjonsordning som vedkommende har vært omfattet av og som har høyere pensjoner enn Statens Pensjonskasse.»

Rent umiddelbart skulle man tro at uttrykket samme bruttolønn betyr bruttolønnen i den ordningen som beregner hvor stor pensjon den skal yte. Det er ikke alltid tilfellet: Da kan jo ikke summen av pensjonene utgjøre et større beløp enn fullpensjonen i vedkommende ordning, noe som betyr at man er tilbake i hovedregelen. Formuleringen samme bruttolønn må derfor leses som om det står bruttolønnen i den av ordningene som har størst fullpensjon.

Eksempel 5

En person har rett til alderspensjoner fra Pensjonsordningen for statsråder og fra Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Vedkommende var først medlem i Pensjonsordningen for statsråder. Pensjonsgrunnlaget i denne ordningen er lik 424 100 kroner, mens det er lik 270 000 kroner i Felles kommunal pensjonsordning. Opptjeningstiden i Pensjonsordningen for statsråder er 4 år, mens den er 25 år i Felles kommunal pensjonsordning. Pensjonsprosenten i Pensjonsordningen for statsråder er 42 (den øker med 5 for hvert opptjeningsår ut over 3), mens den er 66 i Felles kommunal pensjonsordning. Pensjonsordningen for statsråder gir full pensjon etter 6 års opptjeningstid, mens Felles kommunal pensjonsordning gir det etter 30 års opptjeningstid. Fullpensjonen i Pensjonsordningen for statsråder er da lik 241 737 kroner, mens den er lik 178 200 kroner i Felles kommunal pensjonsordning.

Pensjonsberegningene i de to ordningene blir slik:

Pensjonsordningen for statsråder:

I Pensjonsordningen for statsråder er det tjent opp en pensjon som er lik 424 100 x 0,47 = 199 327 kroner. Siden denne pensjonen ble tjent opp først, har ikke Pensjonsordningen for statsråder noen tidligere opptjent pensjon å samordne med. Ordningen skal derfor utbetale sin pensjon uten reduksjon.

Felles kommunal pensjonsordning:

Tabell 8-6 

I Felles kommunal pensjonsordning er det tjent opp (270 000 x 0,66 x 25/30)kr 148 500
Pluss tidligere opptjent pensjon (Pensjonsordningen for statsråder)kr 199 327
Summen av pensjonene er likkr 347 827
Summen av pensjonene skal ikke overstige
Hovedregelen (270 000 x 0,66 x 30/30)kr 178 200
Pluss kvalitetstillegg (199 327 – (270 000 x 0,66 x 4/30))kr 175 567
Totalt pensjonsmaksimumkr 353 767
Absolutt pensjonsmaksimum (424 100 x 0,57)= kr 241 737
Pensjonen fra Felles kommunal pensjonsordning skal reduseres medkr 106 090
Felles kommunal pensjonsordning skal utbetale (148 500 – 106 090)kr 42 410

Etter samordningsloven § 7 nr. 1 andre ledd andre setning skal pensjonsmaksimumet (inkludert kvalitetstillegget) ikke være større enn den pensjonen som kunne vært tjent opp i den av ordningene som har størst fullpensjon (Pensjonsordningen for statsråder) med summen av opptjeningstidene i de forskjellige ordningene (4 + 25 = 29 år), beregnet etter denne ordningens regler og satser.

Pensjonene fra de to ordningene kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-7 

Pensjonsordningen for statsråderkr 199 327
Felles kommunal pensjonsordningkr 42 410
Totalt til utbetalingkr 241 737

Etter samordning får pensjonisten en samlet pensjonsinntekt på 241 737 kroner. Dette beløpet svarer til pensjon for full opptjeningstid i den ordningen som har størst pensjon (Pensjonsordningen for statsråder).

8.3.2.3 Opptjeningen har skjedd i samme tidsrom

Også i de tilfellene der tjenestepensjonene er tjent opp i samme tidsrom (samtidig), setter samordningsloven et tak for hvor stor pensjonistens samlede pensjonsinntekt kan være. Dette går fram av samordningsloven § 7 nr. 2 første og andre setning som lyder slik:

«For den som har to eller flere pensjonsgivende stillinger samtidig, skal den samlede pensjonen fra disse ikke overstige høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse. Går en av stillingene inn under en pensjonsordning med høyere pensjon enn nevnt, skal den samlede pensjon ikke overstige høyeste pensjon som kan oppnås i slik pensjonsordning.»

Formuleringen høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse, det vil si pensjon for full opptjeningstid med maksimalt pensjonsgrunnlag, kan fort lede en til å tro at dette alltid skal være pensjonsmaksimumet. Det er ikke tilfellet. Samordningsloven § 7 nr. 2 er nemlig bygd opp etter de prinsippene som gjelder for et medlem i Statens Pensjonskasse som samtidig har to eller flere stillinger som alle gir rett til medlemskap i denne ordningen. Dette betyr at pensjonsmaksimumet i samordningsloven § 7 nr. 2 skal svare til den pensjonen som kunne vært tjent opp i Statens Pensjonskasse med summen av pensjonsgrunnlagene i de forskjellige stillingene og lengden på samtidighetsperioden, beregnet etter denne ordningens regler og satser. Dersom en av stillingene gir rett til medlemskap i en pensjonsordning som har større maksimalpensjon enn Statens Pensjonskasse, skal maksimumet svare til den pensjonen som kunne vært tjent opp i den bedre ordningen. Beregningen skal da foregå etter denne ordningens regler og satser.

Så lenge summen av pensjonene er mindre enn eller lik det tillatte maksimumet, får pensjonisten alle pensjonene uten reduksjon. Dersom summen av dem er større, bestemmer samordningsloven § 7 nr. 2 tredje setning at pensjonene skal avkortes forholdsmessig. Det vil si at det overskytende beløpet (samordningsfradraget) skal fordeles i forhold til bruttostørrelsene på pensjonene. Samordningsfradraget blir altså fordelt på en annen måte enn når pensjonene er tjent opp i forskjellige tidsrom.

Eksempel 6

En person har rett til alderspensjoner fra Pensjonsordningen for apoteketaten og fra Statens Pensjonskasse. Pensjonene er tjent opp på grunnlag av to stillinger som vedkommende har hatt samtidig i 20 år. Pensjonsgrunnlaget i Pensjonsordningen for apoteketaten er lik 200 000 kroner, mens det er lik 180 000 kroner i Statens Pensjonskasse. Begge ordningene har en pensjonsprosent på 66, og de gir fulle pensjoner etter 30 års opptjeningstid. Det største pensjonsgrunnlaget som er mulig å ha i Pensjonsordningen for apoteketaten, er 358 704 kroner (se lov om pensjonsordning for apoteketaten § 5), mens det er 355 413 kroner i Statens Pensjonskasse (se lov om Statens Pensjonskasse § 14 første ledd). Maksimalpensjonen i Pensjonsordningen for apoteketaten er da lik 236 745 kroner, mens den er lik 234 576 kroner i Statens Pensjonskasse.

Pensjonsberegningene i de to ordningene blir slik:

Pensjonsordningen for apoteketaten:

Tabell 8-8 

I Pensjonsordningen for apoteketaten er det tjent opp (200 000 x 0,66 x 20/30)kr 88 000
I Statens Pensjonskasse er det tjent opp (180 000 x 0,66 x 20/30)kr 79 200
Summen av pensjonene er likkr 167 200
Summen av pensjonene skal ikke overstige (358 704 x 0,66 x 20/30)kr 157 830
Summen av pensjonene skal reduseres medkr 9 370
Pensjonen fra Pensjonsordningen for apoteketaten skal reduseres med
(9 370 x (88 000 : 167 200))kr 4 932
Pensjonsordningen for apoteketaten skal utbetale (88 000 – 4 932)kr 83 068

Etter samordningsloven § 7 nr. 2 skal summen av pensjonene ikke være større enn den pensjonen som kunne vært tjent opp (i samtidighetsperioden) i den ordningen som har størst maksimalpensjon (Pensjonsordningen for apoteketaten) med summen av pensjonsgrunnlagene i de to stillingene, beregnet etter denne ordningens regler og satser. Det overskytende beløpet skal fordeles i forhold til størrelsene på bruttopensjonene.

Statens Pensjonskasse:

Pensjonsberegningen i Statens Pensjonskasse skjer på samme måte som i Pensjonsordningen for apoteketaten. Dette betyr at bruttopensjonen fra Statens Pensjonskasse (79 200 kroner) skal reduseres med 9 370 x (79 200 : 167 200) = 4 438 kroner, slik at Statens Pensjonskasse skal utbetale 79 200 – 4 438 = 74 762 kroner.

Pensjonene fra de to ordningene kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-9 

Pensjonsordningen for apoteketatenkr 83 068
Statens Pensjonskassekr 74 762
Totalt til utbetalingkr 157 830

8.3.2.4 Opptjeningen har skjedd i et delvis sammenfallende tidsrom

Samordningsloven sier ikke noe spesielt om hvordan samordningen skal skje når tjenestepensjonene er tjent opp i både forskjellige og samme tidsrom. Sosial- og helsedepartementet har imidlertid uttalt at samordningen skal skje slik:

«Når opptjeningstiden i to eller flere pensjonsordninger faller delvis sammen, blir de opptjente pensjoner for hver periode hvori samtidig medlemsskap har bestått å beregne etter bestemmelsene i lovens § 7 nr. 2. De beregnede pensjoner i hver periode av samtidig medlemskap blir deretter å samordne med tidligere opptjente pensjonsrettigheter etter bestemmelsene i § 7 nr. 1.»

For å illustrere hvordan samordningen skal skje, kan man tenke seg at en person har følgende pensjonsopptjening:

Tabell 8-10 

Periode 1Periode 2
Pensjonsordning nr. 1Pensjonsordning nr. 1
Pensjonsordning nr. 2

Her ser man at opptjeningen i de to pensjonsordningene har skjedd i et delvis sammenfallende tidsrom. Den siterte uttalelsen ovenfor innebærer da at man først skal dele opptjeningen inn i perioder. Så skal man samordne de pensjonene som er tjent opp i det sammenfallende tidsrommet (periode 2). Deretter skal disse pensjonene samordnes med tidligere opptjent pensjon (periode 1).

Når de samordnede pensjonene i det sammenfallende tidsrommet skal samordnes med tidligere opptjent pensjon, skal samordningen skje etter samordningsloven § 7 nr. 1 (fordi opptjeningen har skjedd i forskjellige tidsrom). Maksimumet etter denne bestemmelsen skal svare til pensjon for full opptjeningstid i den ordningen som beregner hvor stor pensjon den skal yte. I disse tilfellene er det imidlertid to eller flere slike ordninger. Sosial- og helsedepartementet har da uttalt at maksimumet skal fastsettes slik:

«Ved anvendelse av § 7 nr. 1, regnes da som pensjon for full tjenestetid i perioder med samtidig medlemsskap i flere tjenestepensjonsordninger summen av de pensjonene vedkommende ville fått for full tjenestetid i hver ordning, dog begrenset til høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse eller i den av ordningene som måtte yte høyere pensjon enn Statens Pensjonskasse.»

Dette betyr at pensjonsmaksimumet skal svare til summen av fullpensjonene i de ordningene som beregner hvor store pensjoner de skal yte. Maksimumet skal likevel ikke være større enn maksimalpensjonen (pensjon med maksimalt pensjonsgrunnlag og full opptjeningstid) i Statens Pensjonskasse, eventuelt maksimalpensjonen i en annen ordning som pensjonisten har vært medlem i, og som har større maksimalpensjon enn Statens Pensjonskasse.

I eksempel 7 nedenfor skal vi vise hvordan to tjenestepensjoner skal samordnes når opptjeningen har fore­gått i tilsammen fire forskjellige perioder. Eksempelet er gjort noe omfattende for å illustrere de fleste av de bestemmelsene vi har gjort rede for i punktene 8.3.2.2 og 8.3.2.3.

Eksempel 7

En person har rett til alderspensjoner fra Statens Pensjonskasse og fra Pensjonsordningen for apoteketaten. Pensjonsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse er lik 180 000 kroner, mens det er lik 200 000 kroner i Pensjonsordningen for apoteketaten. Opptjeningstiden i Statens Pensjonskasse er 27 år, mens den er 19 år i Pensjonsordningen for apoteketaten. Begge ordningene har en pensjonsprosent på 66, og de gir fulle pensjoner etter 30 års opptjeningstid. Det største pensjonsgrunnlaget som er mulig å ha i Statens Pensjonskasse, er lik 355 413 kroner (se lov om Statens Pensjonskasse § 14 første ledd) og 358 704 kroner i Pensjonsordningen for apoteketaten (se lov om pensjonsordning for apoteketaten § 5). Maksimalpensjonen i Statens Pensjonskasse er da lik 234 576 kroner, mens den er lik 236 745 kroner i Pensjonsordningen for apoteketaten.

Pensjonsopptjeningen i de to ordningene har foregått i til sammen fire perioder, i både forskjellige og samme tidsrom, og er slik: Periode 1: Medlem i Statens Pensjonskasse i 9 år. Periode 2: Medlem i Pensjonsordningen for apoteketaten i 8 år. Periode 3: Samtidig medlem i Statens Pensjonskasse og i Pensjonsordningen for apoteketaten i 11 år. Periode 4: Medlem i Statens Pensjonskasse i 7 år. I en tabell kan opptjeningen illustreres slik (dimensjonene er ikke korrekte):

Tabell 8-11 

  Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Statens Pensjonskasse9 år11 år7 år
Pensjonsordningen for8 år11 år
apoteketaten

Pensjonsberegningene for de fire periodene blir slik:

Periode 1:

I periode 1 er det tjent opp en pensjon som er lik 180 000 x 0,66 x 9/30 = 35 640 kroner. Denne pensjonen ble tjent opp først, og Statens Pensjonskasse har ikke noen tidligere opptjent pensjon å samordne med. For periode 1 skal Statens Pensjonskasse derfor utbetale 35 640 kroner.

Periode 2:

Tabell 8-12 

I periode 2 er det tjent opp (200 000 x 0,66 x 8/30)kr 35 200
Pluss tidligere opptjent pensjon (periode 1)kr 35 640
Summen av pensjonene er likkr 70 840
Summen av pensjonene skal ikke overstige (200 000 x 0,66 x 30/30)kr 132 000
Pensjonen for periode 2 skal reduseres medkr   0
For periode 2 skal Pensjonsordningen for ­apoteketaten utbetalekr 35 200

Periode 3:

I periode 3 er det tjent opp pensjoner i både Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten. Sosial- og helsedepartementets uttalelse i rundskriv nr. 15 innebærer da at man først skal samordne de pensjonene som er tjent opp i samtidighetsperioden. Deretter skal disse pensjonene samordnes med tidligere opptjent pensjon. Man må altså foreta to samordningsberegninger før man vet hvor mye Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten skal utbetale for opptjeningen i periode 3. Samordningen i samtidighetsperioden blir slik:

Statens Pensjonskasse:

Tabell 8-13 

I Statens Pensjonskasse er det tjent opp (180 000 x 0,66 x 11/30)kr 43 560
I Pensjonsordningen for apoteketaten er det tjent opp (200 000 x 0,66 x 11/30)kr 48 400
Summen av pensjonene er likkr 91 960
Summen av pensjonene skal ikke overstige (358 704 x 0,66 x 11/30)kr 86 806
Summen av pensjonene skal reduseres medkr 5 154
Pensjonen fra Statens Pensjonskasse skal reduseres med (5 154 x (43 560 : 91 960))kr 2 441
Etter samordning i samtidighetsperioden er pensjonen fra Statens Pensjonskasse lik (43 560 – 2 441)kr 41 119

Pensjonsordningen for apoteketaten:

Samordningsberegningen for Pensjonsordningen for apoteketaten skjer på samme måte som for Statens Pensjonskasse. Det betyr at bruttopensjonen fra Pensjonsordningen for apoteketaten (48 400 kroner) skal reduseres med 5 154 x (48 400 : 91 960) = 2 713 kroner, slik at den etter samordning i samtidighetsperioden er lik 48 400 – 2 713 = 45 687 kroner.

Etter samordning er summen av pensjonene i samtidighetsperioden lik 41 119 + 45 687 = 86 806 kroner. Nå skal disse pensjonene samordnes med tidligere opptjent pensjon (periodene 1 og 2). Samordningsberegningen blir slik:

Tabell 8-14 

De samordnede pensjonene i periode 3 utgjørkr 86 806
Pluss tidligere opptjent pensjon
Periode 1kr 35 640
Periode 2kr 35 200
Totalt= kr 70 840
Summen av pensjonene er likkr 157 646
Summen av pensjonene skal ikke overstige
(180 000 x 0,66 x 30/30) + (200 000 x 0,66 x 30/30)kr 250 800
Absolutt pensjonsmaksimum (358 704 x 0,66 x 30/30)= kr 236 745
Pensjonene i periode 3 skal reduseres medkr   0

Etter Sosial- og helsedepartementets uttalelse i rundskriv nr. 15 skal summen av pensjonene i utgangspunktet ikke være større enn summen av fullpensjonene i de ordningene der det samtidig er tjent opp pensjon. Maksimumet skal likevel ikke være større enn maksimalpensjonen (pensjon for full opptjeningstid med maksimalt pensjonsgrunnlag) i den ordningen som har størst slik pensjon (Pensjonsordningen for apoteketaten).

Pensjonene i periode 3 kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-15 

Statens Pensjonskassekr 41 119
Pensjonsordningen for apoteketatenkr 45 687
Totalt til utbetaling for periode 3kr 86 806

Periode 4:

Tabell 8-16 

I periode 4 er det tjent opp (180 000 x 0,66 x 7/30)kr 27 720
Pluss tidligere opptjent pensjon
Periode 1kr 35 640
Periode 2kr 35 200
Periode 3kr 86 806
Totalt= kr 157 646
Summen av pensjonene er likkr 185 366
Summen av pensjonene skal ikke overstige
Hovedregelen (180 000 x 0,66 x 30/30)kr 118 800
Pluss kvalitetstillegg (35 640 + 35 200 + 86 806) -
(180 000 x 0,66 x 28/30)kr 46 766
Totalt pensjonsmaksimum= kr 165 566
Pensjonen for periode 4 skal ­reduseres medkr 19 800
For periode 4 skal Pensjons­ordningen for apoteketaten utbetale (27 720 – 19 800)kr 7 920

Nå er alle pensjonene samordnet. Pensjonsutbetalingene for de forskjellige periodene blir slik:

Tabell 8-15B 

Statens Pensjonskasse
Periode 1kr 35 640
Periode 3kr 41 119
Periode 4kr 7 920
Totalt= kr 84 679
Pensjonsordningen for apoteketaten
Periode 2kr 35 200
Periode 3kr 45 687
Totalt= kr 80 887
Totalt til utbetalingkr 165 566

8.3.2.5 Opptjeningen har skjedd sammenhengende i én ordning og periodevis i en annen ordning

Når tjenestepensjonene er tjent opp i et delvis sammenfallende tidsrom, skal samordningen skje på den måten vi har gjort rede for i punkt 8.3.2.4. Denne måten å samordne pensjonene på kan bli svært tungvint dersom opptjeningen har foregått sammenhengende i én ordning og periodevis i en annen ordning. Man kan tenke seg en lærer som er medlem i Statens Pensjonskasse sammenhengende i 30 år. Hver sommer tar han hyre på et skip (og blir dermed medlem i Pensjonstrygden for sjømenn). Dette foregår i 30 somrer. Hvis man skulle samordnet de forskjellige opptjeningsperiodene på den måten som er beskrevet i punkt 8.3.2.4, sier det seg selv at regnestykket vil bli omfattende: Man ville fått 60 forskjellige perioder å samordne. For å unngå slike situasjoner har Sosial- og helsedepartementet uttalt følgende:

«Skjer opptjeningen i et tidsrom kontinuerlig i én pensjonsordning, men periodevis i en annen pensjonsordning, skal ved samordning av tjenestepensjonene summen av den i perioder opptjente pensjonsgivende tjenestetid regnes som opptjent sammenhengende i den siste del av tidsrommet.»

Dette betyr at man legger sammen opptjeningstidene slik at man får én samtidighetsperiode. Deretter skjer samordningen som i punkt 8.3.2.4.

Eksempel 8

En person har 18 års sammenhengende medlemsskap i Statens Pensjonskasse. I løpet av denne perioden har han vært medlem i Pensjonsordningen for apoteketaten i 3 forskjellige perioder, som til sammen utgjør 9 år. Medlemsperioden i de to ordningene kan illustreres slik (dimensjonene er ikke korrekte):

Tabell 8-17 

  Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4Periode 5Periode 6
Statens Pensjonskasse3 år3 år3 år3 år3 år3 år
Pensjonsordningen for3 år3 år3 år
apoteketaten

Her ser man at opptjeningen har foregått sammenhengende i Statens Pensjonskasse, mens den har foregått periodevis i Pensjonsordningen for apoteketaten. Etter Sosial- og helsedepartementets uttalelse i rundskriv nr. 15 (sitatet ovenfor) skal man forutsette at all opptjening i Pensjonsordningen for apoteketaten har foregått i periode 5. Da ser opptjeningen slik ut:

Tabell 8-18 

  Periode 1Periode 2Periode 3
Statens Pensjonskasse6 år9 år3 år
Pensjonsordningen for9 år
apoteketaten

Etter å ha lagt sammen opptjeningstidene i Pensjonsordningen for apoteketaten til den siste delen av tidsrommet (periode 5) har man nå fått redusert antall perioder fra seks til tre. Nå skal pensjonene samordnes på den måten som det er gjort rede for i punkt 8.3.2.4.

8.3.3 Samordningsbestemmelser utenfor samordningsloven

Samordningsloven § 5 bestemmer at pensjoner fra to eller flere offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes etter reglene i dette kapitel. Dermed skulle man tro at samordningsloven kapittel II uttømmende regulerer samordning av to eller flere tjenestepensjoner. Det er som nevnt ikke tilfelle. For kombinasjonen ervervsprøvd enke- eller enkemannspensjon 6 og uføre- eller alderspensjon finnes det nemlig bestemmelser om samordning i lovene og vedtektene til en del av de tjenestepensjonsordningene som går inn under samordningsloven. Et eksempel på en slik samordningsbestemmelse finnes i lov om Statens Pensjonskasse § 34 a tredje ledd, og lyder slik:

«Har enken samtidig rett til uføre- eller alderspensjon fra Statens pensjonskasse eller annen tjenestepensjonsordning, kan enkepensjonen fra Pensjonskassen ikke utbetales med større beløp enn at enkens samlede pensjon svarer til 60 pst. av summen av enkens egenpensjon og den pensjon avdøde var berettiget til som uførepensjonist etter full uførhet eller som alderspensjonist.»

Det finnes bestemmelser med tilsvarende innhold i blant annet lov om pensjonsordning for apoteketaten § 15 a tredje ledd og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 21 a tredje ledd. Videre er det tatt inn slike bestemmelser i vedtektene til de fleste kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordningene som går inn under samordningsloven, se for eksempel Felles kommunal pensjonsordning § 9 nr. 3 a tredje ledd. Felles for disse bestemmelsene er at de er en kombinasjon av interne og horisontale samordningsbestemmelser. De er interne samordningsbestemmelser når begge pensjonene kommer fra samme ordning, og horisontale samordningsbestemmelser når pensjonene kommer fra forskjellige ordninger.

Eksempel 9

En kvinne har rett til alderspensjon fra Pensjonsordningen for apoteketaten og enkepensjon fra Statens Pensjonskasse. Pensjonsgrunnlagene i de to ordningene er lik 200 000 kroner (i hver av dem). Opptjeningstidene i hver av de to ordningene er 30 år, noe som svarer til den tiden som ordningene krever for rett til full pensjon. Pensjonsprosenten i Pensjonsordningen for apoteketaten er 66, mens den er 39,6 i Statens Pensjonskasse. Den avdøde mannen ble medlem i Statens Pensjonskasse 30. oktober 1976.

Pensjonsberegningene for de to ordningene blir slik:

Pensjonsordningen for apoteketaten:

I Pensjonsordningen for apoteketaten er det tjent opp en pensjon som er lik 200 000 x 0,66 x 30/30 = 132 000 kroner. Og siden denne ordningen ikke har hjemmel for å samordne med enkepensjonen fra Statens Pensjonskasse, må ordningen utbetale sin pensjon uten reduksjon.

Statens Pensjonskasse:

Tabell 8-19 

Enkepensjonen er lik (200 000 x 0,396 x 30/30)kr 79 200
Pluss alderspensjonen fra Pensjonsordningen for apoteketatenkr 132 000
Summen av pensjonene er likkr 211 200
Summen av pensjonene må ikke overstige
((200 000 x 0,66 x 30/30) + (200 000 x 0,66 x 30/30)) x 0,60kr 158 400
Pensjonen fra Statens Pensjonskasse skal reduseres medkr 52 800
Statens Pensjonskasse skal utbetale (79 200 – 52 800)kr 26 400

Etter lov om Statens Pensjonskasse § 34 a tredje ledd skal enkepensjonen fra Statens Pensjonskasse ikke utbetales med et større beløp enn at summen av de pensjonene som enken har rett til, svarer til 60 prosent av enkens alderspensjon og 60 prosent av den pensjonen som den avdøde ville fått som uførepensjonist etter hel uførhet eller som alderspensjonist.

Pensjonene fra de to ordningene kommer til utbetaling slik:

Tabell 8-20 

Pensjonsordningen for apoteketatenkr 132 000
Statens Pensjonskassekr 26 400
Totalt til utbetalingkr 158 400

Dersom den avdøde ektemannen i eksempel 9 hadde blitt medlem i Statens Pensjonskasse én måned tidligere, det vil si den 30. september 1976, ville enken fått begge pensjonene uten reduksjon. Dette skyldes at enkepensjon som gis etter menn med medlemskap i Statens Pensjonskasse før 1. oktober 1976, ikke skal ervervsprøves. Og de bestemmelsene vi har gjort rede for ovenfor, gjelder som nevnt bare for ervervsprøvde enke- og enkemannspensjoner.

8.4 Avtalen om overføring av opptjente pensjonsrettigheter – overføringsavtalen

8.4.1 Innledning

Bestemmelsene om samordning av pensjoner fra to eller flere tjenestepensjonsordninger har liten praktisk betydning for nye pensjonstilfeller. Dette skyldes at Statens Pensjonskasse – med hjemmel i lov om Statens Pensjonskasse § 46 første ledd – har inngått avtaler om overføring av opptjeningstid med de fleste lovfestede, kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordningene som i dag går inn under samordningsloven. Dette har gjort at over 90 prosent av de tilfellene der en person har tjent opp rettigheter i to eller flere tjenestepensjonsordninger, i dag bli regulert av bestemmelsene i overføringsavtalen – ikke av samordningsbestemmelsene.

Overføringsavtalen gjelder ikke bare overføring av opptjeningstid. Avtalen har også bestemmelser om høyeste opptaksalder, ventetid, karens m m. Også opptjeningstid under tre år, som er det vanlige minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon, regnes med.

Alle overføringsavtalene som Statens Pensjonskasse har inngått, er likelydende. Man kan derfor betegne overføringsavtalen som en standardavtale. For at man skal få et bedre innblikk i selve avtaleteksten, skal vi i det følgende ( punkt 8.4.2) sitere avtalen. I tilknytning til de enkelte paragrafene skal vi gjengi de kommentarene som Statens Pensjonskasse har utarbeidet til de forskjellige bestemmelsene. Til slutt skal vi gjøre rede for hvilke pensjonsordninger som er med i overføringsavtalen ( punkt 8.4.3), og hvordan den har forenklet samordningen av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger ( punkt 8.4.4).

8.4.2 Overføringsavtalens tekst og kommentarer

« § 1. AVTALEN

Denne avtale gjelder overføring og samordning av pensjonsrettigheter mellom Statens Pensjonskasse og ... [avtaleparten].

Avtalen medfører at ... [avtaleparten] samtidig får tilsvarende avtale med de øvrige pensjonsordninger som har eller inngår slik avtale med Statens Pensjonskasse.

... [Avtaleparten] kan ikke inngå eller opprettholde avtaler med andre pensjonsordninger som ikke har avtale med Statens Pensjonskasse med mindre dette spesielt er godkjent av Statens Pensjonskasse i det enkelte tilfelle.»

«Ad. § 1. Avtalen.

 1. Avtalen har sin hjemmel i lov om Statens Pensjonskasse § 46. Den forutsetter gjensidighet slik at den merbelastning overføringene kan medføre for den enkelte pensjonsordning vil bli utjevnet etter hvert.

  Gjensidighetsprinsippet forutsetter at de refusjoner som ordningene yter hverandre er av rimelig størrelse. Dette forutsetter samme regulering av løpende pensjoner, og av oppsatte pensjoner, som i Statens Pensjonskasse. Det vises forøvrig til § 6 nr. 2.

 2. For at den enkelte pensjonsordning skal slippe å forhandle med hver enkelt av de øvrige ordninger, gir avtalen med Statens Pensjonskasse en automatisk tilknytning til tilsvarende avtaler som Statens Pensjonskasse har inngått eller senere inngår med andre kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger.

 3. Statens pensjonskasse fungerer som koordinerende instans og skal bl.a. påse at de ordninger som deltar er slik oppbygget at arbeidstakere som skifter ordning får en noenlunde uforandret pensjonsrett og at forutsetningene om gjensidighet mellom ordningene blir oppfylt så langt mulig.»

« § 2. Formål.

Formålet med avtalen er å sikre at arbeidstakere som har vært omfattet av flere offentlige pensjonsordninger får pensjon som om de hele tiden hadde vært omfattet av en og samme ordning. Det er videre et formål å forenkle pensjonsutbetalingen.»

«Ad. § 2. Formål.

Det følger av formålsparagrafen at avtalen skal:

 1. hindre at pensjonsmessige hensyn skaper vanskeligheter ved helt eller delvis skifte av stilling i den offentlige sektor.

 2. sikre at arbeidstakere som skifter stilling blir holdt pensjonsmessig skadesløs (jfr. § 4), og at det blir skapt kontinuitet i pensjonsforholdet med de forenklinger dette innebærer også i forhold til samordning med andre pensjons- og trygdeytelser.»

«§ 3. Hvem avtalen gjelder.

Avtalen gjelder arbeidstakere som har pensjonsordning i samsvar med de vedtekter som ligger til grunn for inngåelsen av avtalen og med eventuelle senere endringer som er godtatt av Statens Pensjonskasse.»

«Ad. § 3. Hvem avtalen gjelder.

 1. Avtalen tar sikte på statlige og kommunale tjenestepensjonsordninger, herunder pensjonsordninger for helsepersonell i institusjoner som får refusjoner etter lov om folketrygd og for virksomheter som drives i kommunal eller interkommunal regi.

 2. Avtalen gjelder både frivillig og tvungent plasskifte. I unntakstilfelle vil en avtale om overtagelse av personell i en virksomhet som f.eks. overføres til det offentlige måtte aksepteres, selv om gruppen kommer fra en pensjonsordning av annen karakter enn de ordninger som er med i avtalesystemet.»

« § 4. Arbeidstakerens rettigheter.

Arbeidstaker med medlemskap i to eller flere pensjonsordninger som går inn under denne avtalen, får pensjonsrettigheter som om den samlede pensjonsopptjening hadde foregått i den pensjonsordning som skal foreta utbetaling av samlet pensjon. Det vises til § 5. Pensjonen utbetales etter de regler som gjelder for denne ordning. Medregningen av tjenestetid kan få virkning for:

 1. De vilkår som gjelder for å bli omfattet av denne ordning.

 2. Begrensninger i pensjonsrettighetene (karens) på grunn av helsetilstanden ved overgangen til ny pensjonsordning.

 3. Beregning av pensjonens størrelse ved at utbetalende ordnings bestemmelser om pensjonsgrunnlag og pensjonsalder får anvendelse for den samlede tjenestetid.»

«Ad. § 4. Arbeidstakerens rettigheter.

 1. Bestemmelsen definerer de pensjonsmessige rettigheter for den enkelte. Ved ansettelse innen rimelig tid etter fratredelse hos annen offentlig arbeidsgiver med avtale, skal den ansatte tas med i pensjonsordningen uavhengig av alder, og selv med midlertidig ansettelse for en kort periode, forutsatt at den ansatte var medlem i den forrige arbeidsgivers pensjonsordning.

 2. Tidligere pensjonsgivende tjenestetid, pensjonsgrunnlag og lov/vedtektsfestede rettigheter, skal likeledes anses som opptjent (gjeldende) i siste ordning,

  1. ved fastsettelse av:

   • pensjonsgivende tjenestetid og tjenestebrøken,

   • pensjonsgrunnlaget,

   • enkepensjon (uten evt. ervervsprøving).

  2. ved eventuell anvendelse av bestemmelsene om:

   • karens ved uføre- og ektefellepensjon

   • uførepensjon p.g.a. alderssvekkelse.

  Ved helt eller delvis samtidig opptjening, skal samlet tjenestetid anses som opptjent i utbetalende pensjonsordning. Herunder skal opptjening i flere stillinger være å anse som opptjent i én stilling i den grad dette er mulig.

 3. Den som har gått over fra stilling med høyere pensjonsgrunnlag til stilling med lavere grunnlag, og den som gjennom en kortere eller lengere periode av opptjeningstiden har vært ansatt i deltidsstilling får pensjon regnet etter prinsippene i utbetalende pensjonsordning som om hele pensjonsopptjeningen hadde foregått innenfor denne ordning.

 4. Medlem som får pensjon i medhold av avtalen plikter å gi beskjed til utbetalende ordning dersom han begynner i ny innskuddspliktig stilling innen avtalesystemet. Utbetalende ordning avgjør om pensjonen skal stoppes eventuelt reduseres, eller om avtalen ikke skal gjelde for den nye stillingen.»

« § 5. Felles utbetaling av pensjon.

Den ordning arbeidstakeren sist var omfattet av, utbetaler pensjonen etter de regler som gjelder for denne ordning. De pensjonsordninger arbeidstakeren tidligere har vært omfattet av er bundet av vedtak og disposisjoner i utbetalende ordning i forbindelse med pensjoneringen, herunder aldersgrense, igangsetting av pensjon, pensjoneringsgrad, stopp av pensjon og lignende. Dette gjelder også om arbeidstakeren tidligere har hatt rett til oppsatt pensjon fra et annet tidspunkt enn den som gjelder i siste ordning.

Dersom arbeidstakeren sist tjente opp rett til pensjon i to eller flere pensjonsordninger samtidig, skal den av disse som har det høyeste pensjonsgrunnlaget utbetale samlet pensjon. Utbetaling skjer etter de reglene som gjelder for denne ordningen. Det som er nevnt i foregående ledd gjelder tilsvarende.»

«Ad. § 5. Felles utbetaling av pensjon.

 1. Pensjonen utbetales under ett fra siste ordning.

  Dersom man sist tjente opp rett til pensjon i to eller flere pensjonsordninger, er det den av disse som har det høyeste pensjonsgrunnlaget som skal utbetale samlet pensjon.

 2. Aldersgrenser og andre regler om pensjons- og avgangsalder følger reglene i utbetalende ordning, også med virkning for refusjon fra øvrige ordninger.

  Selv om arbeidstakeren måtte ha rett til oppsatt pensjon fra et tidligere tidspunkt fra annen pensjonsordning, kan han ikke få denne særskilt utbetalt.»

« § 6. Refusjon mellom pensjonsordningene.

Den pensjonsordning som utbetaler pensjonen for den samlede tjenestetid, får refusjon fra de pensjonsordninger pensjonisten for øvrig har vært medlem av. Størrelsen av refusjonsbeløpet beregnes ut fra de bestemmelser som gjelder for den pensjonsrett som er opptjent i den refunderende ordning, jfr. for øvrig § 5.

Refusjonen settes i gang, endres og stoppes til samme tid som pensjonen fra utbetalende ordning og følger den pensjonsgrad, med eventuell ervervsreduksjon ved ­etterlattepensjon m.m. som denne.

Fordi all pensjonsgivende tjenestetid medregnes ved pensjonsfastsettelsen, skal det på tilsvarende måte ytes forholdsmessig refusjon også når tjenestetiden i en ordning er for kort til å gi rett til oppsatt pensjon. Reduksjon for tjenestetid under 1/2 år ytes ikke.

Ved beregning av refusjonsbeløpet avrundes tjenestetiden til nærmeste antall hele år.»

«Ad. § 6. Refusjon mellom pensjonsordningene.

 1. Ved krav fra utbetalende ordning, forutsetter avtalen at øvrige ordninger setter i gang refusjon av den oppsatte pensjon, jfr. § 8.

  Refusjonen ytes for det tidsrom og den grad som er fastsatt i utbetalende ordning. For mye refundert skal tilbakebetales dersom utbetalende ordning får krav om det. Utbetalende ordning skal ha beskjed dersom beløpet i stedet går til fradrag i løpende refusjon.

 2. Det ytes også refusjon selv når opptjeningstiden utgjør mindre enn tre år, likevel ikke for opptjeningstid under 1/2 år.

 3. Avtalen medfører at melding om igangsetting, endring og opphør av refusjon sendes snarest mulig. Refusjonen skal endres i samsvar med meldingen.»

« § 7. Samordning.

Den pensjonsordning som utbetaler den samlede pensjon gjennomfører samordning med pensjons- og trygdeytelser fra ordninger utenfor avtalesystemet. Samordningsfradraget fordeles mellom pensjonsordningene etter forholdet mellom tjenestetiden i den enkelte ordningen og summen av tjenestetiden i samtlige ordninger (uten begrensning av summen av tjenestetiden til det som kreves for å få full pensjon i den enkelte ordningen eller samlet). Dette gjelder også for pensjonsrettigheter som helt eller delvis er opptjent samtidig.»

«Ad. § 7. Samordning.

 1. Utbetalende ordning opptrer utad i relasjon til samordningsreglene som om hele pensjonen var opptjent der. Samordningslovens § 7 får ikke anvendelse for de ordninger som omfattes av avtalen.

 2. Samordningsfradragene for folketrygden fordeles mellom pensjonsordningene etter forholdet mellom tjenestetiden i den enkelte ordning og summen av tjenestetiden i samtlige ordninger.»

« § 8. Oppgjør mellom pensjonsordningene.

Oppgjør mellom ordningene skjer ved overføring av månedlige pensjonsutbetalinger hvis ikke annet er avtalt.»

«Ad. § 8. Oppgjør mellom pensjonsordningene.

Oppgjøret er basert på bruk av skjema for forespørsel, for krav om refusjon samt for endring og opphør. Det er opp til pensjonsordningene selv å avtale den praktiske gjennomføring av oppgjøret.

Utbetalende ordning skal sette igang utbetaling av pensjon for samlet opptjening uavhengig av om refusjon er mottatt. Refusjonen skal overføres snarest mulig, og senest innen 4 måneder. Oversittelse av denne fristen gir utbetalende ordning rett til å kreve rente etter en avtalt sats.»

« § 9. Vedtektsendringer.

Det er en forutsetning for avtalen at pensjonsordningene så langt som mulig samordner sine pensjonsbestemmelser, herunder snarest mulig gjennomfører tilsvarende endringer av pensjonsbestemmelsene som dem som måtte være foretatt i lov om Statens Pensjonskasse.

Dersom bestemmelsene for den enkelte ordning på grunn av manglende oppfølging kommer til å avvike vesentlig fra det som er en forutsetning for avtalen, avgjør Statens Pensjonskasse om avtalen fortsatt kan gjelde og hvordan det i tilfelle skal forholdes med overførte rettigheter og pensjoner som allerede utbetales.

Avgjørelsen kan bringes inn for vedkommende departement av den ordning det gjelder eller av de øvrige ordninger.»

«Ad. § 9. Vedtektsendringer.

Det ventes ikke full identitet med Statens Pensjonskasses regler, men skal avtalesystemet fungere, må det være stor ensartethet i bestemmelsene.»

« § 10. Oppsigelse.

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel med virkning for dem som fremtidig blir omfattet av ordningen.»

«Ad. § 10. Oppsigelse.

 1. For nye medlemmer kan avtalen bli opphevet.

  Det må særskilt bestemmes hvordan en skal forholde seg med pensjonsrettighetene for bl.a. (jfr. kommentarene til § 4):

  • de som nå har medlemskap, men som ikke ville hatt det ut fra bestemmelsene i siste pensjonsordning,

  • de som nå risikerer reduserte rettigheter pga. karens, men som ellers ikke ville hatt det.

 2. Avtalen og de prinsipper den er bygget på er godkjent av Sosialdepartementet. Denne avtale avløser tidligere inngått avtale.»

« § 11. Opphør av ordningene.

Dersom en pensjonsordning som omfattes av avtalen opphører, gjelder tilsvarende prinsipper som nevnt under §§ 9 og 10 ovenfor med mindre avtalen kan overføres til den ordning som overtar forpliktelsene, eller denne ordning allerede har slik avtale.»

Det er ikke utarbeidet kommentarer til avtalens § 11.

« § 12. Reservasjonsrett.

Avtalen forutsettes å gjelde som en del av ansettelsesvilkårene for den som blir medlem av en pensjonsordning etter at avtalen er trådt i kraft.

Avtalen har tilbakevirkende kraft. Den som er blitt medlem av en ordning før avtalen var inngått vil imidlertid kunne kreve å bli holdt utenfor, hvis det foreligger særlige grunner.»

«Ad. § 12. Reservasjonsrett.

Avtalene forutsettes å gjelde som en del av ansettelsesvilkårene for dem som blir medlem av en pensjonsordning etter avtalene er trådt i kraft.

Den som er blitt medlem av en ordning før avtalen er inngått vil kunne kreve å bli holdt utenfor hvis han har særlig grunn for dette. Slik grunn kan f.eks. være at han har rett til å få utbetalt oppsatt pensjon fra den tidligere ordning på et tidligere tidspunkt enn pensjonsalderen i siste ordning. Det kan også tenkes andre årsaker og søknad om å bli unntatt fra avtalen må vurderes i det enkelte tilfelle.»

8.4.3 Hvilke tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen?

Av kommentarene til overføringsavtalen § 3 går det fram at avtalen tar sikte på statlige og kommunale tjenestepensjonsordninger, herunder ... [pensjonsordninger som er opprettet for ansatte i] virksomheter som drives i kommunal eller interkommunal regi. Dermed kan i utgangspunktet alle de tjenestepensjonsordningene som faller inn under samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav a og nr. 1 andre ledd inngå overføringsavtale med Statens Pensjonskasse. En begrensning ligger likevel i avtalens formålsbestemmelse. Der går det fram at overføringsavtalen primært tar sikte på pensjonsordninger som er opprettet for ansatte i den offentlige sektoren (se særlig kommentarene til avtalen § 2). Dette gjør at ordninger som har karakter av spesialpensjonering, som førtidspensjonsordningene for sjømenn, fiskere og skogsarbeidere, og pensjonsordninger som er opprettet for den som har politiske tillitsverv som statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere, faller utenfor overføringsavtalens anvendelsesområde. En annen grunn til at disse ordningene faller utenfor, er at de avviker til dels sterkt fra den grunnleggende forutsetningen for å være med i avtalesystemet, nemlig at regelverket i ordningen i hovedsak svarer til regelverket i Statens Pensjonskasse. Dette gjelder særlig med hensyn til hvilke ytelser ordningen gir, hvordan ytelsene blir beregnet, og hvordan de oppsatte pensjonsrettighetene blir regulert.

Til tross for at en del pensjonsordninger faller utenfor det naturlige området til overføringsavtalen, finnes det en lang rekke pensjonsordninger som fyller de grunnleggende kravene for å kunne inngå overføringsavtale med Statens Pensjonskasse. Og de fleste av dem har inngått en slik avtale. Nedenfor skal vi gi en oversikt over disse ordningene:

 1. Det er én lovfestet tjenestepensjonsordning som har inngått overføringsavtale med Statens Pensjonskasse: Pensjonsordningen for sykepleiere. Det finnes også en annen lovfestet ordning som fyller kravene for å være med i overføringsavtalen, men som ikke er det, nemlig Pensjonsordningen for apoteketaten.

 2. Alle landets 435 kommuner har opprettet pensjonsordning for sine ansatte. Av disse kommunene har 410 sin pensjonsordning i Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, 20 har en egen pensjonskasse 7 , mens 5 har sin pensjonsordning i et privat forsikringsselskap 8 . De kommunene som har sin pensjonsordning i Felles kommunal pensjonsordning, og de som har egen pensjonskasse, er alle med i overføringsavtalen. Av de kommunene som har pensjonsordning i et privat forsikringsselskap, har to inngått en egen tilslutningsavtale, 9 slik at de er med i overføringssystemet.

  Tre av kommunene som har pensjonsordningen sin i et forsikringsselskap, er ikke med i overføringsavtalen. 10 Grunnen er at de i dag ikke fyller kravene for å kunne slutte seg til overføringsavtalen (blant annet til fondering). Det er ventet at de tre kommunene i nærmeste framtid endrer sine bestemmelser, slik at de kan tre inn i overføringssystemet.

 3. Av landets 18 fylkeskommuner 11 har 14 sin pensjonsordning i Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse, mens 4 har egne pensjonskasser 12 . Alle de fylkeskommunale pensjonsordningene er med i overføringsavtalen.

 4. Av virksomheter som drives i kommunal eller interkommunal regi, har tre pensjonsordninger inngått en egen overføringsavtale med Statens Pensjonskasse. 13 Videre administrerer Kommunal Landspensjonskasse pensjonsordningene til ansatte i ca 2 500 forskjellige virksomheter i den kommunale sektoren. Disse pensjonsordningene er med i overføringsavtalen i den grad de er tegnet i Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse.

Samlet har dette gjort at over 90 prosent av de tilfellene der en person har rett til ytelser fra to eller flere av de tjenestepensjonsordningene som går inn under samordningsloven, blir regulert av bestemmelsene i overføringsavtalen. For hovedtyngden av tjenestepensjonsordningene i den offentlige sektoren har derfor de samordningsbestemmelsene som vi gjorde rede for i punktene 8.2 og 8.3 liten betydning. Det er i hovedsak bare pensjonstrygdene for sjømenn, skogsarbeidere, fiskere, statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere som anvender disse bestemmelsene. Dertil er Pensjonsordningen for apoteketaten foreløpig utenfor.

8.4.4 Hvordan har overføringsavtalen forenklet samordningen av to eller flere tjenestepensjoner?

Overføringsavtalens bidrag til å forenkle regelverket om samordning av pensjoner fra to eller flere tjenestepensjonsordninger ligger i avtalens § 4. Her er det bestemt at all opptjening som tjenestemannen har hatt i ordninger innenfor avtalesystemet, skal regnes som opptjent i den ordningen som skal utbetale den samlede tjenestepensjonen (normalt den siste ordningen). Dette gjelder både når opptjeningen har skjedd i forskjellige tidsrom, og når opptjeningen har skjedd i et helt eller delvis sammenfallende tidsrom. Dermed er det ikke behov for de samordningsprinsippene som vi gjorde rede for i punkt 8.3 for pensjoner som er tjent opp i forskjellige ordninger som er med i overføringssystemet: Pensjonisten har jo rett til bare én pensjon.

Ordningene i overføringssystemet kan imidlertid ikke se helt bort fra bestemmelsene om samordning med ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger. I de tilfellene der tjenestemannen har tjent opp pensjonsrettigheter i en eller flere ordninger utenfor overføringssystemet før han ble med i dette systemet, må ordningene i overføringssystemet samordne med de pensjonsrettighetene som er tjent opp i ordningene utenfor systemet. Denne samordningen skal skje etter de prinsippene som vi har gjorde rede for i punkt 8.3.

8.5 Utvalgets forslag til forenklinger

8.5.1 Innledning

I punktene nedenfor skal vi gjøre rede for utvalgets forslag til hvordan man kan forenkle det regelverket som regulerer de tilfellene der en person har vært medlem i to eller flere av de tjenestepensjonsordningene som faller inn under samordningslovens anvendelsesområde.

Av framstillingen ovenfor gikk det fram at dette regelverket kan deles i to grupper. På den ene siden har man overføringsavtalen, og på den andre siden har man sammenleggingsbestemmelsen og samordningsbestemmelsen. Vi skal benytte denne inndelingen når vi skal gjøre rede for forslagene våre. I punkt 8.5.2 skal vi gjøre rede for forslag til endringer på overføringsavtalens område, og i punkt 8.5.3 skal vi gjøre rede for forslag til endringer utenfor denne avtalens område. Felles for de forslagene som vi tar opp, er at de skal gjelde bare for pensjonstilfeller som oppstår etter at de nye lovbestemmelsene har trådt i kraft.

Forholdet til Pensjonstrygden for skogsarbeidere er ikke berørt i punktene nedenfor. Grunnen er at utvalget har fått opplyst fra Sosial- og helsedepartementet at ordningen skal avvikles. Videre har vi fått opplyst at det vil bli utarbeidet egne samordningsbestemmelser for ordningen i forbindelsen med avviklingen.

8.5.2 Forslag til forenklinger på overføringsavtalens område

8.5.2.1 En oversikt

Som det gikk fram av punkt 8.4, er det bestemmelsene i overføringsavtalen som i dag er den reelle hovedregelen for ­ samordning av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger. Utvalget mener at det også i framtiden bør være slik. For å få dette bedre fram tar vi opp tre forslag på overføringsavtalens område: a) hovedprinsippene i overføringsavtalen lovfestes, og b) overføringssystemets omfang utvides til å omfatte alle ordninger som i dag fyller kravene om å være med i dette systemet, og c) ordningene i overføringssystemet skal ikke lenger gjøre fradrag for ytelser som er tjent opp i ordninger som står utenfor dette systemet.

I punktene 8.5.2.2 til 8.5.2.4 skal vi gjøre nærmere rede for de tre forslagene.

8.5.2.2 Hovedprinsippene i overføringsavtalen lovfestes

I dag blir over 90 prosent av de tilfellene der en person har rett til ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger regulert av overføringsbestemmelsene – ikke av samordningsbestemmelsene. Dette betyr at det er overføringsbestemmelsene som er hovedregelen for samordning av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger. Utvalget mener da det er naturlig at disse bestemmelsene finnes tilgjengelig i en lovtekst – ikke at de er bortgjemt i en avtaletekst. Vi foreslår derfor at hovedprinsippene i dagens overføringsavtale lovfestes, mens de mer detaljerte bestemmelsene i avtalen gis i forskrifts form.

En lovfesting av hovedprinsippene i overføringsavtalen kan gjøres på to måter. Man kan gi en egen lov om overføring av opptjeningstid fra en tjenestepensjonsordning til en annen, eller man kan inkorporere bestemmelsene i de forskjellige ordningenes regelverk. Utvalget regner ikke det første alternativet for å være noe godt alternativ. Bestemmelsene om overføring av opptjeningstid er en del av bestemmelsene om hvordan en tjenestepensjon skal beregnes, og vi mener da det mest hensiktsmessige er å ta overføringsbestemmelsene inn i regelverkene til de forskjellige tjenestepensjonsordningene. Dermed oppnår man etter vår mening en viktig forenkling når det gjelder tilgjengeligheten i regelverket, nemlig at bestemmelsene når ut til flest mulig av dem de angår. Dette gjelder i forhold til både pensjonistene og de som skal anvende regelverket.

Utvalget forutsetter at de kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordningene samt de kommun­ale og interkommunale bedriftene som er med i dagens overføringsavtale, på frivillig basis endrer vedtektene sine etter det mønsteret som vi foreslår for de lovfestede tjenestepensjonsordningene. For sikkerhets skyld tar vi likevel opp forslag om å endre kommuneloven slik at Kongen i forskift kan gi bestemmelser om overføring av opptjeningstid for disse ordningene.

8.5.2.3 Overføringssystemets omfang utvides

Som nevnt i punkt 8.4.3 er det i dag én tjenestepensjonsordning som fyller kravene for å være med i dagens overføringsavtale, men som hittil ikke har trådt inn i dette systemet, nemlig Pensjonsordningen for apotek­etaten.

Utvalget mener at denne ordningen bør tre inn i systemet om overføring av opptjeningstid. Grunnen til at vi tar opp dette forslaget, er at alle de tjenestepensjonsordningene som fyller kravet om å være med i systemet om overføring av opptjeningstid, etter vårt syn bør være med i dette systemet så lenge det ikke er noen sterke grunner som taler for det motsatte. Vi kan ikke se at det foreligger noen slike grunner for Pensjonsordningen for apoteketaten. Ordningen fyller vilkårene for å være med i overføringssystemet, og de merutgiftene som ordningen blir påført ved å tre inn i dette systemet, antas å bli små. Vi foreslår derfor at Pensjonsordningen for apoteketaten trer inn i systemet om overføring av opptjeningstid. Dermed vil all regulering av tjenestepensjonsrettigheter som er tjent opp i tjenestepensjonsordninger som er likeverdige med Statens Pensjonskasse skje etter ett felles system: Overføringssystemet.

Utvalgets forslag innebærer at alle lovfestede tjenestepensjonsordninger som fyller kravene for å være med i overføringssystemet, blir med i dette systemet. Vi ser det som en stor fordel om også de andre kollektive pensjonsordningene i den offentlige sektoren som mer eller mindre fyller disse kravene, og som i dag faller inn under samordningsloven, blir med i overføringssystemet. I dag gjelder dette for pensjonsordningene til kommunene Kristiansund, Voss og Lødingen, og for pensjonsordninger som er opprettet for ansatte i bedrifter og institusjoner av offentlig karakter.

For å nå dette målet vil utvalget stille disse ordningene ovenfor et valg. De kan enten slutte seg til overføringssystemet, eller de kan velge å bli stående utenfor dette systemet. Å bli stående utenfor vil innebære blant annet at de må utarbeider egne bestemmelser om ­samordning med ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger dersom de fortsatt ønsker å være bruttoordninger. Utvalget tar nemlig opp forslag til bestemmelser om samordning med ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger bare for de lovfestede tjenestepensjonsordningene som etter forslaget blir stående utenfor overføringssystemet.

8.5.2.4 Ordningene i overføringssystemet skal ikke lenger samordne med ordninger som blir stående utenfor dette systemet

Som nevnt kan de ordningene som er med i dagens overføringsavtale, ikke helt se bort fra bestemmelsene om samordning av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger. I de tilfellene der pensjonisten har tjent opp pensjon i en eller flere tjenestepensjonsordninger som står utenfor overføringssystemet før vedkommende ble medlem i en ordning som er med i dette systemet, må ordningene i overføringssystemet samordne med den eller de tidligere opptjente pensjonsrettighetene. Denne samordningen skjer på den måten som vi gjorde rede for i punkt 8.3.2 og 8.3.3.

Utvalget foreslår at tjenestepensjon som er tjent opp i overføringssystemet, ikke lenger skal samordnes med tjenestepensjon som er tjent opp utenfor dette systemet. Dermed vil man etter vår mening ha oppnådd en viktig forenkling for de ordningene som er med i overføringssystemet. Når disse ordningene ikke lenger behøver å ta hensyn til tjenestepensjonsrettigheter som pensjonisten har rett til fra ordninger som blir stående utenfor overføringssystemet, vil man få full effekt av den fordelen som systemet om overføring av opptjeningstid fører med seg. Videre vil ordningene i overføringssystemet oppnå informasjonsmessige gevinster fordi de ikke lenger behøver å informere om samordning med andre tjenestepensjoner.

I punktene 8.5.2.2 og 8.5.2.3 har utvalget foreslått at systemet om overføring av opptjeningstid lovfestes for alle de tjenestepensjonsordningene som i dag er med i denne avtalen samt at Pensjonsordningen for apoteketaten trer inn i dette systemet. Videre har vi foreslått at de kollektive pensjonsordningene i den offentlige sektoren som ikke ønsker å være med i overføringssystemet, må utarbeide sine egne samordningsbestemmelser. Dermed er det seks lovfestede tjenestepensjonsordninger som blir stående utenfor det overføringssystemet som vi legger opp til: Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, Pensjonsordningen for åremålsansatte, Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Pensjonsordningen for statsråder, Pensjonstrygden for fiskere og Pensjonstrygden for sjømenn.

Utvalgets forslag innebærer at det i framtiden skal være disse seks tjenestepensjonsordningene som skal foreta en eventuell tjenestepensjonssamordning. Vi mener også at dette er en naturlig løsning, siden disse ordningene er mer spesielle ordninger, og hovedmåten å regulere forholdet mellom ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger er via bestemmelsene om overføring av opptjeningstid. Informasjonsgangen mellom ordningene blir også forenklet. De store tjenestepensjonsordningene må avgi informasjon, men slipper å vente på informasjon om mulige ytelser som pensjonisten har rett til fra ordninger som blir stående utenfor overføringssystemet. Dette er av særlig betydning etter at man har innført en elektronisk utveksling av trygdedata.

8.5.3 Forslag til forenklinger utenfor overføringssystemets område

8.5.3.1 En oversikt

For de ordningene som blir stående utenfor overføringssystemet, tar utvalget opp forslag om endringer når det gjelder både sammenleggingsbestemmelsen og samordningsbestemmelsene. Det blir først gjort rede for forslag på sammenleggingsbestemmelsens område. Grunnen er at vi regner det for naturlig å begynne med den bestemmelsen som utvider retten til pensjon.

Felles for de forslagene vi tar opp, er at de lovbestemmelsene plasseres ut i regelverket til de forskjellige ordningene som blir stående utenfor overføringssystemet. Når det gjelder begrunnelsen for dette forslaget, viser vi til kapittel 7.

8.5.3.2 Sammenleggingsbestemmelsen

I punkt 8.2 kom det fram at sammenleggingsbestemmelsen i dag kan komme til anvendelse når det søkes om rett til pensjon fra to typer ordninger. Den første typen er ordninger som yter full pensjon etter forholdsvis kort opptjeningstid, mens den andre typen er ordninger som har et minstekrav til opptjeningstid som er høyere enn det vanlige minstekravet på tre år. Pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og kommunale og fylkeskommunale tillitsmenn (den såkalte ordførerordningen) er eksempler på ordninger av den første typen, mens pensjonstrygdene for sjømenn, skogsarbeidere og fiskere er eksempler på ordninger av den andre typen.

Utvalget mener det er mulig å oppnå visse forenklinger på sammenleggingsbestemmelsens område som vi tar opp forslag om: a) bestemmelsen skal ikke lenger gjelde for pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og ordfører, og b) man skal ikke lenger ta hensyn til opptjeningstid i andre tjenestepensjonsordninger når det søkes om rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn og fra Pensjonstrygden for fiskere. Sett i sammenheng innebærer de to forslagene at den generelle adgangen til å legge sammen opptjeningstid for rett til pensjon opphører. Opptjeningstid i Pensjonstrygden for fiskere skal likevel regnes med i minstekravet for rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn og omvendt. All annen form for sammenlegging skal opphøre.

Grunnen til at utvalget mener sammenleggingsbestemmelsen fortsatt skal gjelde for Pensjonstrygden for sjømenn og Pensjonstrygden for fiskere, er det høye minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon som disse førtidspensjonsordningene har. I Pensjonstrygden for sjømenn er minstekravet ca 12,5 år, mens det er ca 14,5 år i Pensjonstrygden for fiskere. Begge ordningene omfatter dessuten arbeidstakere på sjøen.

a) Sammenleggingsbestemmelsen skal ikke lenger gjelde for pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere

Sammenleggingsbestemmelsen kan i dag komme til anvendelse når det søkes om rett til pensjon fra pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere. Grunnen er at disse ordningene gir full pensjon etter forholdsvis kort opptjeningstid: 6 år for statsråder, 12 år for stortingsrepresentanter og 16 år for ordførere. Minstekravet til opptjeningstid etter sammenleggingsbestemmelsen blir da lik henholdsvis 0,6 år, 1,2 år og 1,6 år, mot 3 år etter ordningenes egne bestemmelser.

Etter vår oppfatning harmonerer et minstekrav til opptjeningstid for rett til pensjon på 0,6 år, 1,2 år og 1,6 år dårlig med formålet bak sammenleggingsbestemmelsen. Tanken med denne bestemmelsen er å utvide retten til pensjon i ordninger med høye minstekrav til opptjeningstid for rett til pensjon, og når man vet at minstekravet til opptjeningstid i de tre ordningene i dag er 3 år, kan vi ikke se at formålet med sammenleggingsbestemmelsen taler for en ytterligere reduksjon av dette kravet. Vi foreslår derfor at det ikke lenger skal være adgang til å legge sammen opptjeningstid for å oppnå rett til pensjon fra pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere.

Utvalgets forslag kan føre til at noen pensjonssøkere ikke får rett til pensjon fra Pensjonsordningene for statsråder. For stortingsrepresentanter og for ordførere vil forslaget ikke ha så stor betydning, fordi disse gruppene nesten alltid sitter en hel valgperiode. Vi mener likevel at et slikt argument ikke kan tillegges noen særlig vekt etter at tilleggspensjonssystemet i folketrygden ble innført. En av tankene med dette systemet var jo å sikre tjenestepensjon til alle yrkesaktive borgere i landet vårt.

Skulle man likevel mene at utvalgets forslag om å oppheve sammenleggingsbestemmelsen for pensjonsordningene for statsråder, stortingsrepresentanter og ordførere, fører til en urimelig beskjæring av retten til tjenestepensjon for disse gruppene, synes det mer naturlig å redusere minstekravet til opptjeningstid i de tre ordningenes regelverk enn å la retten til pensjon være avhengig av en samordningsbestemmelse. Utvalget har imidlertid avgrenset seg mot dette spørsmålet.

b) Man skal ikke ta hensyn til opptjeningstid i andre tjenestepensjonsordninger når det søkes om rett til pensjon fra pensjonstrygdene for sjømenn og fiskere

Det er et vilkår for å kunne legge sammen opptjeningstid for å oppnå rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn og/eller fra Pensjonstrygden for fiskere, at pensjonssøkeren har nådd pensjonsalderen i den eller de andre tjenestepensjonsordningene som han eller hun har vært medlem i. Fordi ytelsene fra disse ordningene faller bort senest fra fylte 67 år, innebærer dette at pensjonssøkeren må ha en særaldersgrense i den eller de andre tjenestepensjonsordningene eller motta avtalefestet pensjon fra fylte 65 år. Et unntak gjelder likevel for Pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen gir visse ytelser også etter at pensjonisten har fylt 67 år (den såkalte overgangsordningen). Disse ytelsene gis imidlertid bare for fartstid som sjømannen har hatt før 1. januar 1967, og beregnes ut fra lave fastlåste satser. Nye slike ytelser blir stadig mindre.

Utvalget kan ikke se at det er noen grunn til at man skal kunne legge sammen opptjeningstid for å oppnå rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn eller Pensjonstrygden for fiskere i disse tilfellene. Grunnen er at de tilfellene der pensjonssøkeren fyller disse kravene, har vedkommende normalt tjent opp fulle pensjonsrettigheter i den andre tjenestepensjonsordningen. Å legge sammen opptjeningstid for å få rett til ytelser fra en eller begge pensjonstrygdene vil da ikke få noen betydning for pensjonistens samlede pensjonsinntekt. Det eneste som skjer, er at ytelsene fra pensjonstrygdene går fullt ut til fradrag i ytelsene fra den eller de andre ordningene. I disse tilfellene bidrar sammenleggingsbestemmelsen derfor bare til å redusere den eller de andre ordningenes pensjonsansvar.

Utvalget kan heller ikke se at det er noen grunn til at sammenleggingsbestemmelsen skal gjelde for de pensjonene som Pensjonstrygden for sjømenn gir etter overgangsordningen. Det er stadig færre pensjoner som gis etter overgangsordningen, og nye slike pensjoner blir mindre og mindre. Siktemålet med Pensjonstrygden for sjømenn er å gi ytelser til personer som har arbeidet en vesentlig del av sitt yrkesliv på sjøen – ikke å gi en rekke små pensjoner for kort fartstid, som i de fleste tilfeller økonomisk sett betyr stadig mindre for pensjonistene.

En del sjømenn har tjenestegjort på skip hvor de er untatt fra Pensjonstrygden for sjømenn, fordi de er med i en annen offentlig tjenestepensjonsordning. For disse personene foreslår utvalget at styret i Pensjonstrygden for sjømenn gis adgang til å ta hensyn til opptjeningstid i andre tjenestepensjonsordninger når opptjeningen har skjedd på skip, i den grad styret finner det rimelig.

8.5.3.3 Samordningsbestemmelsene

Som det gikk fram i punkt 8.5.2.4, foreslår utvalget at all samordning av ytelser fra to eller flere tjenestepensjonsordninger i framtiden skal skje i de ordningene som blir stående utenfor overføringssystemet. Etter forslaget vil det være seks ordninger som blir stående utenfor: Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, Pensjonsordningen for åremålsansatte, Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Pensjonsordningen for statsråder, Pensjonstrygden for fiskere og Pensjonstrygden for sjømenn.

Utvalget tar ikke opp noe forslag om å endre bestemmelsene om fastsetting av pensjonsmaksimum for disse ordningene. Dette betyr at vi foreslår at de prinsippene som dagens samordningslov § 7 gir anvisning på, fortsatt skal gjelde for de seks ordningene, likevel slik at bestemmelsene tas inn i regelverket til ordningene. Skulle det forekomme at en person har samtidig opptjening både i og utenfor overføringssystemet, forutsetter vi at dette forholdet blir regulert i forskrift.

Når det gjelder rekkefølgen de forskjellige ordningene skal samordne i, foreslår utvalget at man legger til grunn en annen rekkefølge enn den som gjelder i dag. I dag skal samordningen som kjent skje i den rekkefølgen som pensjonene er tjent opp i, mens vi foreslår at den skal skje i denne rekkefølgen:

 1. Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

 2. Pensjonsordningen for åremålsansatte

 3. Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 4. Pensjonsordningen for statsråder

 5. Pensjonstrygden for fiskere

 6. Pensjonstrygden for sjømenn

Utvalget har valgt denne samordningsrekkefølgen ut fra forenklingshensyn. Ved å la pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, årsmålsansatte, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og statsråder samordne i den rekkefølgen som oppstillingen viser, vil det nemlig ikke lenger være behov for bestemmelser om beregning av kavlitetstillegg for disse ordningene. Grunnen er at den ordningen som kommer bak i samordningsrekkefølgen, vil ha en større fullpensjon.

Bakgrunnen for at utvalget foreslår at Pensjonstrygden for sjømenn og Pensjonstrygden for fiskere plasseres sist i samordningsrekkefølgen, kan i hovedsak beskrives slik: Pensjonstrygden for sjømenn og Pensjonstrygden for fiskere er i dag særskilte førtidspensjonsordninger. Ytelsene fra disse ordningene gis i regelen bare i alderen 60 til 67 år, men faller helt eller delvis bort tidligere dersom pensjonisten får rett til rehabiliteringspenger, attføringspenger, foreløpig uførestønad eller uførepensjon fra folketrygden, eller pensjon fra en ordning som yter avtalefestet pensjon med statstilskudd. Som en overgangsordning ytes det fastlåste alders- og enkepensjoner fra Pensjonstrygden for sjømenn også etter fylte 67 år. Dette gjelder også når sjømannspensjonisten mottar noen av de nevnte ytelsene fra folketrygden eller avtalefestet pensjon med statstilskudd.

I de tilfellene der det etter pensjonsopptjeningen i Pensjonstrygden for sjømenn eller i Pensjonstrygden for fiskere er tjent opp pensjonsrettigheter i en eller flere av de andre tjenestepensjonsordningene som i dag går inn under samordningsloven, skal de andre ordningene sam­ordne med sjømannspensjonen eller fiskerpensjonen. Denne samordningen kan virke administrativt kompliserende, fordi ytelsene fra pensjonstrygdene normalt ytes i et kort tidsrom (senest fram til fylte 67 år). Dette betyr at når ytelsen fra en av pensjonstrygdene faller bort, må de andre ordningene foreta nye pensjonsberegninger for å finne fram til den nye pensjonen de skal yte.

Ved å plassere Pensjonstrygden for fiskere og Pensjonstrygden for sjømenn sist i samordningsrekkefølgen, oppnår man etter vår mening en viktig administrativ forenkling for pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, årsmålsansatte, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og statsråder. Disse ordningene kan da la vær å ta hensyn til en eventuell pensjon som pensjonisten måtte ha rett til fra en av pensjonstrygdene. Videre slipper de å foreta nye pensjonsberegninger når ytelsene fra pensjonstrygdene faller bort, og pensjonsberegningen vil kunne foregå raskere fordi ordningene ikke er avhengig av opplysninger om en eventuell pensjonsrett som pensjonisten har i en av pensjonstrygdene. Endelig nevner vi at det mest hensiktsmessige faglig sett er at ansvaret for disse relativt kompliserte beregningsreglene samles på ett sted.

Når vi foreslår at Pensjonstrygden for fiskere skal samordne før Pensjonstrygden for sjømenn, er grunnen at det for en gruppe arbeidstakere på sjøen – det såkalte egentlige skipsmannskapet (kaptein, maskinist m m) – ofte er tilfeldig hvilken av de to pensjonstrygdene som er siste ordning og som dermed skal bestemme hvor stor pensjonistens samlede tjenestepensjonsinntekt kan være. Grunnen er at denne yrkesgruppen er pliktige medlemmer i Pensjonstrygden for sjømenn i den utstrekning de tjenestegjør på fiskerfartøy som er større enn 100 bruttoregistertonn. Og når man vet at den samlede tjenestepensjonsinntekten kan utgjøre rundt 25 prosent mer dersom man avslutter sin yrkeskarriære på et fartøy av riktig størrelse, sier det seg selv at en økonomisk bevisst fisker bør legge stor flid for dagen med hensyn til vekten på det fiskerfartøyet som skal bringe ham på den siste reisen.

Utvalget mener det er uheldig at slike tilfeldigheter skal være med på å bestemme hvor stor en persons samlede tjenestepensjonsinntekt skal være. Vi foreslår derfor at Pensjonstrygden for sjømenn skal komme bak Pensjonstrygden for fiskere i samordningsrekkefølgen, fordi fullpensjonen i denne ordningen er større enn fullpensjonen i Pensjonstrygden for fiskere. Dermed vil man også oppnå administrative gevinster i Pensjonstrygden for fiskere, fordi ordningen ikke lenger behøver å ta hensyn til om pensjonisten har rett til eventuelle ytelser fra Pensjonstrygden for sjømenn. Det betyr igjen at Pensjonstrygden for fiskere kan beregne sine ytelser raskere enn i dag. Utvalgets forslag vil ikke føre til at noen pensjonister får en mindre samlet pensjonsinntekt enn det de får i dag.

Forslaget om at Pensjonstrygden for sjømenn og Pensjonstrygden for fiskere skal være sist i samordningsrekkefølgen, innebærer ingen endringer i forhold til gjeldende regler når sjømannspensjonen eller fiskerpensjonen er den pensjonen som er tjent opp sist. Det samme gjelder når det er tjent opp full pensjon i en av de andre ordningene, eller når summen av opptjeningstidene i de forskjellige ordningene er mindre enn full opptjeningstid i en av pensjonstrygdene. Ellers kan det forekomme at den samlede pensjonen blir noe mindre enn full pensjon i siste ordning, slik det blir etter dagens system. Differansen vil være mindre eller lik forskjellen mellom pensjonene for et tidsrom som utgjør 30 år (full opptjeningstid) fratrukket faktisk opptjeningstid i den andre ordningen. Hvis opptjeningstiden i for eksempel Statens Pensjonskasse er 29 år, vil forskjellen bli mindre eller lik statspensjon for ett år, fratrukket sjømanns- eller fiskerpensjon for 12 måneder eller 52 uker. Hvis opptjeningstiden er 28 år, blir forskjellen mindre eller lik differansen mellom pensjonene beregnet ut fra en opptjeningstid på to år, osv.

Forslaget om at pensjonstrygdene for sjømenn og fiskere skal være sist i samordningsrekkefølgen kan altså føre til at pensjonistens samlede pensjonsinntekt blir noe mindre enn etter dagens regler. Vi tillegger likevel ikke dette argumentet avgjørende vekt. For det første er disse ordningene gått over til å bli særskilte førtidspensjonsordninger til folketrygden. Forutsetningen om at disse ordningene skal yte livsvarige pensjoner, er derfor ikke lenger til stede. For det andre får pensjonisten beholde de delpensjonene han har tjent opp i de andre ordningene. Det spørsmålet dreier seg om, er derfor hvor store tilleggspensjoner pensjonstrygdene skal gi. For det tredje vil det være relativt sjelden at pensjonisten samtidig har rett til ytelser fra en annen tjenestepensjonsordning ved siden av ytelsene fra en av pensjonstrygdene. Videre minner vi om det høye minstekravet til opptjeningstid for rett til pensjon fra pensjonstrygdene. Endelig nevner vi at forslaget her må ses i sammenheng med den innstrammingen som vi foreslår i anvendelsesområdet til sammenleggingsbestemmelsen.

8.5.4 En oppsummering over utvalgets forslag

De forslagene som utvalget har tatt opp i punktene 8.5.2 og 8.5.3, kan oppsummeres slik:

 1. Forslag til forenklinger på overføringsavtalens område:

  1. Hovedprinsippene i avtalen om overføring av pensjonsrettigheter lovfestes for alle de tjenestepensjonsordningene som er med i dagens overføringsavtale, mens detaljreglene gis i forskrift. Bestemmelsene foreslås tatt inn i regelverket til de forskjellige ordningene.

  2. Overføringssystemets omfang utvides, slik at Pensjonsordningen for apoteketaten trer inn i dette systemet. Det åpnes for at andre kollektive tjenestepensjonsordninger i den offentlige sektoren som i dag står utenfor overføringssystemet, kan tre inn i dette systemet når departementet har godkjent ordningenes vedtekter.

  3. Ordningene i overføringssystemet skal ikke lenger samordne med tjenestepensjonsrettigheter som er tjent opp i lovfestede tjenestepensjonsordninger som blir stående utenfor dette systemet.

 2. Forslag til endringer på områder utenfor overføringsavtalens område:

  1. Den generelle adgangen til å legge sammen opptjeningstid for rett til pensjon skal opphøre. Opptjeningstid i Pensjonstrygden for fiskere skal likevel regnes med i minstekravet for rett til pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn og omvendt.

  2. De seks lovfestede tjenestepensjonsordningene som blir stående utenfor overføringssystemet, skal samordne i denne rekkefølgen: 1. Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 2. Pensjonsordningen for åremålstilsatte, 3. Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, 4. Pensjonsordningen for statsråder, 5. Pensjonsordningen for fiskere og 6. Pensjonsordningen for sjømenn

8.6 Forslag til regelendringer med merknader

Punkt 8.5 inneholder forslag til regelendringer med kommentarer. Forslag til lovendringer omtales under punkt 8.6.1. Under punkt 8.6.1.1 omtales opphevelsen av visse bestemmelser i samordningsloven. Forslag til nye tilpassings- og fradragsregler behandles først for Statens Pensjonskasse i punkt 8.6.1.2. Så følger forslag til tilsvarende bestemmelser i pensjonsordningene for sykepleiere (8.6.1.3) og for apoteketaten (8.6.1.4).

Lovhjemmel for tilpassing av de kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger omtales under punkt 8.6.1.5.

Deretter følger i punktene 8.6.1.6 – 8.6.1.9 forslag til tilpassingsregler i pensjonslovene for stortingsrepresentanter, åremålsansatte, Stortingets ombudsmann og statsråder.

Førtidspensjonsordningene for sjømenn og fiskere omtales under punktene 8.6.1.10 og 8.6.1.11.

Forslag til endringer i forskrifter og vedtekter for de kommunale og fylkeskommunale tjenestepensjonsordninger gis under punktene 8.6.2 og 8.6.3.

8.6.1 Lovforslag

8.6.1.1 Samordningsloven

I lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser, foreslås at §§ 6 til 12 oppheves med virkning for pensjoner som innvilges etter denne lovens ikrafttredelse.

Merknader

Som en følge av at utvalget foreslår at alle bestemmelser som regulerer forholdet mellom ytelser fra to eller flere pensjons- og trygdeordninger skal tas inn i lovene og vedtektene til de pensjons- og trygdeordningene som i dag går inn i samordningsloven, vil bestemmelsene i samordningsloven §§ 6 til 12 bli overflødige for nye pensjonstilfeller.

8.6.1.2 Statens Pensjonskasse

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse foreslås følgende endringer:

§ 20 første ledd bokstav g – k skal lyde:

Som tjenestetid regnes også den tid medlemmet:

 1. har vært medlem i Pensjonsordningen for apotek­etaten,

 2. har vært medlem i Pensjonsordningen for sykepleiere,

 3. har vært medlem i Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse,

 4. har vært medlem i en kommunal eller fylkeskommunal tjenestepensjonsordning som inngår i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet),

 5. har vært medlem i utenlandsk pensjonsordning hvor tiden etter internasjonal overenskomst skal regnes med.

§ 20 a (ny) skal lyde:

Dersom en arbeidstaker har tjent opp rettigheter både i Statens Pensjonskasse og i en eller flere av de tjenestepensjonsordningene som faller inn under § 20 første ledd bokstavene g, h, i og j, skal den ordningen det sist er tjent opp pensjonsrettigheter i utbetale den samlede pensjonen. Dersom opptjeningen avsluttes samtidig i Statens Pensjonskasse og en eller flere av de andre ordningene, skal den ordningen der arbeidstakeren har høyest pensjonsgrunnlag utbetale den samlede pensjonen.

Pensjonsordninger som arbeidstakeren har tjent opp rettigheter i, men som ikke utbetaler den samlede pensjonen, yter refusjon til den utbetalende ordningen etter bestemmelser som gis av departementet.

Merknader

Til § 20:

§ 20 første ledd bokstav g inneholder i dag bestemmelser om medregning av tjenestetid i innenlandske og utenlandske tjenestepensjonsordninger. Utvalget foreslår at denne bestemmelsen deles i tre deler: En del som regulerer medregning av tjenestetid i innenlandske ordninger som er lovfestet, en del som regulerer medregning av tjenestetid i innenlandske ordninger som er opprettet for ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt arbeidstakere i kommunale eller interkommunale bedrifter.

Utkastets bokstav g og h regulerer medregning av tjenestetid i innenlandske tjenestepensjonsordninger som er opprettet ved lov. Som en følge av at utvalget foreslår at systemet om overføring av opptjente pensjonsrettigheter mellom Statens Pensjonskasse på den ene siden og Pensjonsordningen for apoteketaten og Pensjonsordningen for sykepleiere på den andre siden, er de to ordningene uttrykkelig nevnt.

Utkastets bokstav i regulerer medregning av tjenestetid i Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne pensjonsordningen er uttrykkelig nevnt fordi den er den viktigste pensjonsordningen for de kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.

Utkastets bokstav j regulerer medregning av tjenestetid i andre kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger samt pensjonsordninger for ansatte i bedrifter som drives i kommunal eller interkommunal regi, som Statens Pensjonskasse har inngått overføringsavtale med. Dette gjelder følgende ordninger: Akershus fylkes pensjonskasse, Andebu kommunale pensjonskasse, Arendal kommunale pensjonskasse, Asker kommune, Bergen kommunale pensjonskasse, Bodø kommunale pensjonskasse, Buskeruds kommunale pensjonskasse, Bærum kommunale pensjonskasse, Drammen kommunale pensjonskasse, Elverum kommunale pensjonskasse, Flekkefjord kommunale pensjonskasse, Halden kommunale pensjonskasse, Haugesund kommunale pensjonskasse, Kristiansand kommunale pensjonskasse, Moss kommunale pensjonskasse, Oslo kommunale pensjonskasse, Røyken kommunale pensjonskasse, Sandefjord kommunale pensjonskasse, Sandnes kommunale pensjonskasse, Sarpsborg kommunale pensjonskasse, Skien kommunale pensjonskasse, Skiensfjordens kommunale kraftsselskaps pensjonskasse, Stokke kommunale pensjonskasse, Tromsø kommunes pensjonsordning, Trondheim kommunale pensjonskasse, Vest-Agder fylkes pensjonskasse, Vestfold fylkeskommunale pensjonskasse, Vestfold kraftselskaps pensjonskasse og Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse.

Lov om Statens Pensjonskasse § 20 regulerer hvordan tjenestetiden i ordningen skal fastsettes. Dette betyr at de forslagene vi tar opp, vil gjelde for alderspensjoner, uførepensjoner, enke- og enkemannspensjoner og barnepensjoner.

Til § 20 a:

Som en ny § 20 a foreslås det bestemmelser som regulerer hvordan utbetalingen skal skje når medlemmet i Statens Pensjonskasse har vært medlem også i en eller flere andre tjenestepensjonsordninger som Statens Pensjonskasse skal ta hensyn til opptjeningstiden i etter utkastets § 20 første ledd bokstavene g, h og i.

Utkastets første ledd regulerer hvordan pensjonsberegningen skal skje i de tilfellene der det er tjent opp pensjon i to eller flere av de ordningene som er med i systemet om overføring av opptjente pensjonsrettigheter, og hvilken ordning som skal stå for utbetalingen.

Utkastets første ledd første setning forklarer hvordan beregningen av den pensjonen som er tjent opp innenfor overføringssystemet, skal skje. Det går fram at man skal legge sammen opptjeningstidene som arbeidstakeren har i de forskjellige ordningene i overføringssystemet, og forutsette at all opptjening har skjedd i den ordningen som skal utbetale den samlede pensjonen. Beregningen skal foregå etter den utbetalende ordningens regler og satser.

Utkastets første ledd andre setning forklarer hvilken ordning som skal utbetale den pensjonen som er tjent opp i ordningene i overføringssystemet. Det går fram at i de tilfellene der opptjeningen har skjedd i forskjellige tidsrom (etter hverandre), er det den ordningen som arbeidstakeren sist var medlem i, som er den utbetalende ordningen. I de tilfellene der arbeidstakeren på pensjoneringstidspunktet har to eller flere stillinger samtidig, går det fram at den utbetalende ordningen er den ordningen hvor arbeidstakeren har det største pensjonsgrunnlaget. Begge disse bestemmelsene finnes i overføringsavtalen § 5, og innebærer derfor ikke noen realitetsendringer i forhold til gjeldende rett.

Utkastets andre ledd andre punktum bestemmer at det skal skje et refusjonsoppgjør mellom den utbetalende ordningen og de andre ordningene som det er tjent opp pensjonsrettigheter i, slik også dagens overføringsavtale § 6 bestemmer. Utvalget forutsetter at de nærmere bestemmelsene om hvordan refusjonsoppgjøret skal skje, gis i den forskriftshjemmelen som finnes i utkastets tredje ledd.

Utkastets tredje ledd gir departementet fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av bestemmelsene i utkastets første og andre ledd. Forskriftshjemmelen er ment å omfatte alle de forholdene som det i dag finnes bestemmelser om i overføringsavtalen.

8.6.1.3 Pensjonsordningen for sykepleiere

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere, foreslås følgende bestemmelser 14 :

§ 5 tredje ledd (nytt)

Som pensjonsgivende tjenestestetid regnes også den tiden medlemmet har vært medlem i Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for apoteketaten, Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse eller en kommunal- eller fylkeskommunal pensjonsordning som inngår i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet).

§ 5 a (ny)

Dersom et medlem har tjenestetid både i Pensjonsordningen for sykepleiere og i en eller flere av de tjenestepensjonsordningene som faller inn under § 5 tredje ledd, skal den ordningen det sist er tjent opp pensjonsrettigheter i utbetale den samlede pensjonen. Dersom opptjeningen avsluttes samtidig i Pensjonsordningen for sykepleiere og en eller flere av de andre ordningene, skal den ordningen der medlemmet har høyest pensjonsgrunnlag utbetale den samlede pensjonen.

Pensjonsordninger som arbeidstakeren har tjent opp rettigheter i, men som ikke utbetaler den samlede pensjonen, yter refusjon til den utbetalende ordningen etter bestemmelser som gis av departementet.

Merknader

Til § 5:

Bestemmelser om fastsetting av tjenestetid i Pensjonsordningen for sykepleiere finnes i dag i lov om pensjonsordning for sykepleiere § 5 første og andre ledd. Som en følge av at utvalget foreslår at overføringsavtalen lovfestes for Pensjonsordningen for sykepleiere, blir det nødvendig med en bestemmelse som sier at all tjenestid medlemmet har hatt i ordninger som er med i systemet om overføring av pensjonsrettigheter, skal regnes som tjenestetid i Pensjonsordningen for sykepleiere i de tilfellene denne ordningen skal utbetale den pensjonen som er tjent opp innenfor overføringssystemet.

Utkastet nevner de to lovfestede tjenestepensjonsordningene som Pensjonsordningen for sykepleiere skal ta hensyn til en eventuell tjenestetid i, mens det er forutsatt at departementet i forskrift gir bestemmelser om hvilke kommunale- og fylkeskommunale pensjonsordninger man skal ta hensyn til tjenestiden i. Dette vil være de ordningene som Statens Pensjonskasse har inngått overføringsavtale med.

Til § 5 a:

Den foreslåtte bestemmelsen er identisk med den bestemmelsen som ble foreslått i lov om Statens Pensjonskasse § 20 a, og vi viser derfor til merknadene til denne paragrafen.

8.6.1.4 Pensjonsordningen for apoteketaten

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten, foreslås følgende bestemmelser:

§ 3 nr. 1 tredje ledd (nytt)

Som pensjonsgivende tjenestetid regnes også den tiden medlemmet har vært medlem i Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for sykepleiere, Felles kommunal pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse eller en kommunal- eller fylkeskommunal pensjonsordning som inngår i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet).

§ 3 a (ny)

Dersom et medlem har tjenestetid både i Pensjonsordningen for apoteketaten og i en eller flere av de tjenestepensjonsordningene som faller inn under § 3 nr. 1 tredje ledd, skal den ordningen det sist er tjent opp pensjonsrettigheter i utbetale den samlede pensjonen. Dersom opptjeningen avsluttes samtidig i Pensjonsordningen for apoteketaten og en eller flere av de andre ordningene, skal den ordningen der medlemmet har høyest pensjonsgrunnlag utbetale den samlede pensjonen.

Pensjonsordninger som arbeidstakeren har tjent opp rettigheter i, men som ikke utbetaler den samlede pensjonen, yter refusjon til den utbetalende ordningen etter bestemmelser som gis av departementet.

Merknader

Til § 3:

Bestemmelser om fastsetting av tjenestetid i Pensjonsordningen for apoteketaten finnes i dag i lov om pensjonsordning for apoteketaten § 3 nr. 1 første og andre ledd. Som en følge av at utvalget foreslår at Pensjonsordningen for apoteketaten skal tre inn i systemet om overføring av pensjonsrettigheter, blir det nødvendig med en bestemmelse som sier at all tjenestid medlemmet har hatt i ordninger som er med i systemet om overføring av pensjonsrettigheter, skal regnes som tjenestetid i Pensjonsordningen for apoteketaten i de tilfellene denne ordningen skal utbetale den pensjonen som er tjent opp innenfor overføringssystemet.

Utkastet nevner de to lovfestede tjenestepensjonsordningene som Pensjonsordningen for apoteketaten skal ta hensyn til en eventuell tjenestetid i, mens det er forutsatt at departementet i forskrift gir bestemmelser om hvilke kommunale- og fylkeskommunale pensjonsordninger man skal ta hensyn til tjenestiden i. Dette vil være de ordningene som har inngått overføringsavtale med Statens Pensjonskasse.

Til § 3 a:

Utkastets § 3 a er identisk med en bestemmelsene som er foreslått i lov om Statens Pensjonskasse § 20 a. Vi viser derfor til merknadene til denne paragrafen.

8.6.1.5 Kommuneloven

I lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, foreslås at følgende bestemmelser skal lyde:

§ 24 nr. 4 andre punktum

Kongen gir forskrift om slike pensjonsordninger, herunder om hvordan ytelsene fra disse ordningene skal tilpasses ytelser som pensjonisten har rett til fra andre pensjons- og trygdeordninger.

§ 43 andre ledd

Kongen gir forskrift om slike pensjonsordninger, herunder om hvordan ytelsene fra disse ordningene skal tilpasses ytelser som pensjonisten har rett til fra andre pensjons- og trygdeordninger.

Merknader

Til § 24:

Kommuneloven § 24 nr. 4 gir i dag Kongen hjemmel til å regulere de pensjonsordningene som er opprettet for ansatte i primær- og fylkeskommunene (arbeiderne). Denne bestemmelsen gir i dag hjemmel bare for å fastsette rammebestemmelser for disse ordningene. Som en følge av at utvalget foreslår at samordningsloven skal oppheves, blir det nødvendig å utvide hjemmelsgrunnlaget slik at Kongen kan gi forskrifter også om samordning. Se nærmere forslag under punktene 8.6.2 og 8.6.3.

Til § 43:

Kommuneloven § 43 gir i dag Kongen hjemmel til å regulere den pensjonsordningen som er opprettet for de tillitsvalgte i kommunene og fylkeskommunene (ordførere m m). Denne bestemmelsen gir i dag hjemmel bare for å fastsette rammebestemmelser for denne ordningen. Som en følge av at utvalget foreslår at samordningsloven skal oppheves, blir det nødvendig å utvide hjemmelsgrunnlaget slik at Kongen kan gi forskrifter også om samordning. Se nærmere forslag under punktene 8.6.2 og 8.6.3.

8.6.1.6 Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

I lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter, foreslås at § 7 a (ny) skal lyde:

§ 7 a Forholdet til ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger

Denne bestemmelsen gjelder for pensjonister som samtidig med ytelsen fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter har rett til ytelser fra en av pensjonsordningene som er med i systemet om felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet). Pensjonen fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med disse ytelsene svarer til den pensjonen som kunne vært tjent opp med full opptjeningstid i Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.

Styret gir forskrift om gjennomføringen av denne paragrafen.

Merknader

Som nevnt i kapittel 7, har utvalget funnet det naturlig at de bestemmelsene som regulerer forholdet til andre ytelser som pensjonisten har rett til (samordningsbestemmelsene), tas inn rett etter bestemmelsene om hvordan de forskjellige pensjonsytelsene skal beregnes, fordi også disse bestemmelsene er en del av reglene om pensjonsberegning.

Bestemmelser om hvordan ytelsene fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal beregnes, står i dag i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter §§ 2 til 7. Utvalget har derfor kommet til at det er naturlig å ta bestemmelsene som regulerer forholdet til ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger inn i nye §§ 7 a, b, og c. Se mer om forholdet til ytelsene fra folketrygden i kapittel 9, og om forholdet til ytelser fra personskadetrygdene i kapittel 10.

Utkastets første ledd inneholder bestemmelser om hvordan pensjonen fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal beregnes. Her går det fram at pensjonen fra denne ordningen ikke skal utbetales med et større beløp enn at den sammen med ytelser som pensjonisten har rett til fra de pensjonsordningene som er regnet opp, svarer til pensjon for full opptjeningstid i Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.

Utkastet nevner ikke konkret hvilke ordninger Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal ta hensyn til opptjeningstiden i, bare at det er ordningene som er med i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon. Dette vil være de ordningene som er med i dagens overføringsavtale samt eventuelle ordninger som slutter seg til senere.

I utkastets andre ledd er styret i Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter gitt fullmakt til å gjøre vedtak om gjennomføringen av bestemmelsen i første ledd. Myndigheten er lagt til styret fordi utvalget regner det som unaturlig at et departement bestemmer over en pensjonsordning som gjelder for vårt øverste folkevalgte organ. Forhold som det særlig vil være naturlig å gjøre vedtak om, er hvordan samordningen skal skje når en av pensjonene er en avtalefestet pensjon (samordningsforskrift 8), hvordan samordningen skal skje når én eller flere av pensjonene er en uførepensjon (samordningsforskrift 9 og 10), og hvordan samordningen skal skje når opptjeningen har foregått i et helt eller delvis sammenfallende tidsrom.

Utkastet inneholder ikke noen bestemmelser om at man skal ta hensyn til en eventuell pensjon som er tjent opp i de andre ordningene som blir stående utenfor overføringssystemet. Grunnen er at Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter skal være først i den samordningsrekkefølgen vi foreslår.

8.6.1.7 Pensjonsordningen for åremålstilsatte

I lov 21. mai 1982 nr. 29 om opphevelse av lov 9. november 1956 om pensjonsordning for åremålstilsatte, foreslås at punkt IV skal lyde:

IV Forholdet til ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger

Denne bestemmelsen gjelder for pensjonister som samtidig med ytelsen fra Pensjonsordningen for åremålstilsatte har rett til ytelser fra en av pensjonsordningene som er med i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet), eller Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Pensjonen fra Pensjonsordningen for åremålstilsatte skal ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med disse ytelsene svarer til den pensjonen som kunne vært tjent opp med full opptjeningstid i Pensjonsordningen for åremålstilsatte.

Departementet gir forskrift om gjennomføringen av denne paragrafen.

Merknader

Forslaget er likt med forslaget til endringer i lov om Pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Vi viser derfor til merknadene til utkast til endringer i lov om Pensjonsordning for stortingsrepresentanter.

Grunnen til at Pensjonsordningen for åremålstilsatte, i tillegg til pensjonsordningene i overføringssystemet, skal ta hensyn til pensjon som ytes fra Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, er at Pensjonsordningen for åremålstilsatte etter utvalgets forslag skal være den andre i samordningsrekkefølgen for de ordningene som blir stående utenfor overføringssystemet.

8.6.1.8 Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann

I lov 6. mai 1966 om Pensjonsordning for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, foreslås at § 1 a (ny) skal lyde:

§ 1 a Forholdet til ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger

Denne bestemmelsen gjelder for pensjonister som samtidig med ytelsen fra Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen, har rett til ytelser fra en av pensjonsordningene som er med i systemet om felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet), Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter eller Pensjonsordningen for åremålstilsatte. Pensjonen fra Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med disse ytelsene svarer til den pensjonen som kunne vært tjent opp i med full opptjeningstid i Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Merknader

Forslaget er likt med forslaget til endringer i lov om Pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Vi viser derfor til merknadene til utkast til endringer i lov om Pensjonsordning for stortingsrepresentanter.

8.6.1.9 Pensjonsordningen for statsråder

I lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder, foreslås at § 5 (ny) skal lyde:

§ 5 Forholdet til ytelser fra andre tjenestepensjonsordninger

Denne bestemmelsen gjelder for pensjonister som samtidig med ytelser fra Pensjonsordningen for statsråder, har rett til ytelser fra en av pensjonsordningene som er med i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet), eller Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, Pensjonsordningen for årsmålstilsatte eller Pensjonsordningen for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Pensjonen fra Pensjonsordningen for statsråder skal ikke utbetales med et større beløp enn at den sammen med disse ytelsene svarer til pensjon for full opptjeningstid i Pensjonsordningen for statsråder. Kongen gir forskrift om gjennomføringen av denne paragrafen.

Merknader

Bestemmelser om hvordan ytelsene fra Pensjonsordningen for statsråder skal beregnes, finnes i dag i lov om pensjonsordning for statsråder §§ 2 til 4.

Utvalget mener det er hensiktsmessig at de bestemmelsene som skal regulere forholdet til ytelser som pensjonisten har rett til fra andre pensjons- og trygdeordninger, blir tatt inn etter disse paragrafene, fordi de er en del av bestemmelsene om hvordan ytelsene fra Pensjonsordningen for statsråder skal beregnes. Etter vår oppfatning faller det naturlig å ta inn bestemmelsene i lovens § 5, fordi den i dag står ledig.

Paragrafen gir Kongen fullmakt til å gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsen. Myndigheten er lagt til Kongen fordi utvalget regner det som unaturlig at et departement bestemmer over en pensjonsordning som gjelder for regjeringens medlemmer. Forhold som det særlig vil være naturlig å gi forskrift om, er hvilke pensjonsytelser som skal samordnes, hvordan samordningen skal skje når en av pensjonene er en avtalefestet pensjon (samordningsforskrift 8), hvordan samordningen skal skje når én eller flere av pensjonene er en uførepensjon (samordningsforskrift 9 og 10), og hvordan samordningen skal skje når opptjeningen har foregått i et helt eller delvis sammenfallende tidsrom.

8.6.1.10 Pensjonstrygden for sjømenn

I lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn foreslås følgende bestemmelser:

§ 4 nr. 1 skal lyde:

 1. Rett til alderspensjon har:

  1. Arbeidstaker som har minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder.

  2. Arbeidstaker som har minst 75 pensjonsgivende fartsmåneder og dertil har så mange ikke-pensjonsgivende fartsmåneder på norske skip over 50 tonnasjeenheter/registertonn brutto at summen blir minst 150 fartsmåneder.

  3. Arbeidstaker som har minst 18 pensjonsgivende fartsmåneder i tidsrommet 1. september 1939–31. desember 1945.

  4. Arbeidstaker som har minst 150 måneder etter bokstav a og b når antallet pensjonsgivende fartsmåneder i tidsrommet 1. september 1939–31. desember 1945 teller dobbelt.

  5. Arbeidstaker som har minst 12 pensjonsgivende fartsmåneder og dertil så mange opptjente premieuker etter lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere at summen blir minst 150 måneder. Styret kan i særlige tilfelle bestemme at tjenestetid i annen pensjonsordning opptjent på skip kan medregnes på samme måte. Bestemmelsene i første og andre punktum gjelder bare dersom det kan ytes alderspensjon beregnet etter § 5 nr. 1 bokstav a i denne loven.

§ 5 a (ny) skal lyde:

Denne paragrafen gjelder når det ytes alderspensjon etter denne loven som beregnes bare etter § 5 nr. 1 bokstav a og alders- eller uførepensjon fra en annen offentlig tjenestepensjonsordning som nevnt i folketrygdloven § 18-3 a andre ledd.

Pensjonene skal sammenlagt ikke overstige det pensjonen etter denne loven ville ha utgjort dersom arbeidstakeren hadde fortsatt i samme stilling til det var opptjent 360 pensjonsgivende fartsmåneder. Pensjonen etter denne ­loven settes ned med det overskytende beløpet.

Pensjonen etter denne loven skal likevel ikke være mindre enn om den beregnes på grunnlag av den pensjonsgivende fartstiden som er opptjent, men begrenset til 360 fartsmåneder fratrukket tjenestetiden i den andre tjenestepensjonsordningen.

Merknader

Til § 4:

Som nevnt i punkt 8.5.3.2 foran finner utvalget at det fortsatt bør være adgang til å legge sammen innbyrdes tjenestetid for å få rett til alderspensjon fra de særskilte førtidspensjonsordningene for sjømenn og fiskere. Utvalget finner det hensiktsmessig å ta inn samordningsbestemmelsen i § 4 nr. 1, som inneholder minstekravet til tjenestetid (pensjonsgivende fartsmåneder) for rett til alderspensjon. Det foreslås visse språklige endringer i bestemmelsen og en punktvis oppstilling av de forskjellige minstekravene.

Bokstavene a til d er gjeldende rett. Bokstav e inneholder bestemmelsen om sammenlegging med tjenestetid (premieuker) med Pensjonstrygden for fiskere. Den vil få anvendelse bare dersom det kan ytes sjømennspensjon som ikke er tilpasset folketrygden. Adgangen for styret til å medregne annen tjenestetid opptjent på skip i særlige tilfelle forutsettes anvendt bare når samlet pensjon derved vil øke med et beløp av noen betydning. Det forutsettes også at vedkommende får pensjon fra den andre pensjonsordningen, det vil normalt si at han eller hun har nådd pensjonsalderen der, jf vilkårene for å slå sammen tjenestetid etter någjeldende regler i samordningsloven § 6.

Til § 5 a:

Pensjonstrygden for sjømenn vil – på samme måte som pensjonstrygden for fiskere – være utenfor overføringssystemet, og det anses nødvendig med tilpassingsbestemmelser til avløsning av samordningsloven § 7, jf punkt 8.5.3.3 foran. Bestemmelsen forutsettes å få anvendelse i forhold til tjenestepensjonsordninger som omfattes av overføringssystemet og Pensjonstrygden for fiskere, samt pensjonsordningene for stortingsrepresentanter, åremålsansatte, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og statsråder.

Forslaget innebærer at Pensjonstrygden for sjømenn er sist i samordningsrekkefølgen. Dette gjelder også i forhold til pensjonstrygden for fiskere, jf forslaget til ny § 7 a i lov om pensjonstrygd for fiskere.

Ved tilpassing mellom sjømannspensjon og fiskerpensjon vil samlet pensjon bli høyere enn i dag når sjømannspensjonen er opptjent først. I forhold til pensjon fra annen tjenestepensjonsordning enn fiskerpensjon, vil samlet pensjon bli lavere enn i dag i noen tilfelle, jf punkt 8.5.3.3 foran.

8.6.1.11 Pensjonstrygden for fiskere

I lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere foreslås følgende bestemmelser:

§ 6 nr. 1 første ledd skal lyde:

Rett til alderspensjon har:

 1. den som har minst 750 premieuker, eller

 2. den som har minst 52 premieuker og i tillegg så mange opptjente pensjonsgivende fartsmåneder etter lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn at summen blir minst 750 uker.

§ 7 a (ny) skal lyde:

Denne paragrafen gjelder når det ytes alderspensjon etter denne loven og alders- eller uførepensjon fra en annen offentlig tjenestepensjonsordning som nevnt i folketrygdloven § 18-3 a andre ledd. Ytes det samtidig alderspensjon etter lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn, gjelder likevel § 5 a i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Pensjonene skal sammenlagt ikke overstige pensjon for 1 560 premieuker etter denne loven. Pensjonen etter denne loven settes ned med det overskytende beløpet. Pensjonen etter denne loven skal likevel ikke være mindre enn om den beregnes på grunnlag av den pensjonsgivende fartstid som er tjent opp, men begrenset til 1 560 premieuker fratrukket tjenestetiden i den andre tjenestepensjonsordningen.

Merknader

Til § 6:

Det foreslås at den nye bestemmelsen om sammenlegging med tjenestetid i pensjonstrygden for sjømenn tas inn i nr. 1 første ledd som inndeles i to bokstavpunkter.

Bokstav a er i samsvar med gjeldende rett, og inneholder minstekravet til tjenestetid (premieuker) for rett til alderspensjon. Sammenleggingsbestemmelsen foreslås tatt inn i bokstav b. Den svarer stort sett til forslaget til (ny) § 4 nr. 1 bokstav e i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Til § 7 a:

I likhet med pensjonstrygden for sjømenn vil også den særskilte førtidspensjonsordningen for fiskere være utenfor ordningen med overføring av tjenestetid. Bestemmelsen svarer til forslaget til (ny) § 6 a i lov om pensjonstrygd for sjømenn, og vil få samme anvendelsesområde, bortsett fra at tilpassing av pensjoner fra pensjonstrygden for fiskere og pensjonstrygden for sjømenn alltid skal skje i sistnevnte pensjonsordning. Det vises for øvrig til merknader til § 6 a i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

8.6.2 Forslag til forskriftsendringer

I Sosialdepartementets forskrift av 25. april 1975 om kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger foreslås følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

De kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger må ikke uten departementets samtykke gi høyere ytelser enn etter lov om Statens Pensjonskasse. Dette gjelder både når det utbetales pensjon bare fra den kommunale eller fylkeskommunale ordningen, og når pensjonisten i tillegg til ytelsen fra denne ordningen mottar ytelser fra andre pensjons- og trygdeordninger, se folketrygdloven § 18-3 a andre ledd. Aldersgrensen må ikke være lavere enn fastsatt for tilsvarende stillinger i henhold til lov av 21. desember 1956 nr. 1 om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Merknader

Sosialdepartementets forskrift av 25. april 1975 om kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger § 2 gir i dag bar de materielle rammer for disse ordningene, mens forholdet til ytelser fra andre pensjons- og trygdeytelser er regulert gjennom samordningsloven som i dag omfattes av samordningsloven.

Som en følge av at utvalget foreslår at samordningsloven skal oppheves, er det nødvendig at det går klart fram av forskriften at de kommunale og fylkeskommunale ordningene verken skal gi bedre ytelser enn Statens Pensjonskasse når det bare kommer noe til utbetaling fra den kommunale eller fylkeskommunale ordningen, eller når pensjonisten ved siden av ytelsen fra den kommunale eller fylkeskommunale ordningen har rett til ytelser fra andre pensjons- og trygdeordninger.

8.6.3 Forslag om vedtektsendringer

Utvalget vil anbefale at Kommunal Landspensjonskasse gjør følgende tilføyelser og endringer om medregning av pensjonsgivende tjenestetid i sine vedtekter:

§ 5 PENSJONSGIVENDE TJENESTETID

Som pensjonsgivende tjenestetid medregnes også tjenestetid i

 1. Statens Pensjonskasse

 2. Pensjonsordningen for sykepleiere

 3. Pensjonsordningen for apoteketaten

 4. Kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger som inngår i systemet med felles opptjening og utbetaling av pensjon i henhold til godkjenning av departementet (overføringssystemet).

Dersom en arbeidstaker har tjent opp rettigheter i Felles kommunal pensjonsordning og en eller flere av de tjenestepensjonsordningene som faller inn under første ledd, skal den ordningen som det sist er tjent opp pensjonsrettigheter i utbetale den samlede pensjonen. Dersom opptjeningen avsluttes samtidig i Felles kommunal pensjonsordning og en eller flere av den andre ordningene, skal den ordningen der arbeidstakeren har høyest pensjonsgrunnlag utbetale den samlede pensjonen.

Pensjonsordninger som arbeidstakeren har tjent opp rettigheter i, men som ikke utbetaler den samlede pensjonen, yter refusjon til den utbetalende ordningen etter bestemmelser som gis av departementet.

Fotnoter

1.

I regelverkene til de forskjellige tjenestepensjonsordningene finnes det en rekke forskjellige uttrykk for opptjeningstid: Tjenestetid, funksjonstid, fartsmåneder, premieuker m m. I framstillingen nedenfor har vi ut fra forenklingshensyn valgt uttrykket opptjeningstid.

2.

Dette er ikke helt korrekt. I de tilfellene der pensjonisten har rett til ytelser også fra en eller flere personskadetrygder og/eller fra folketrygden, skal ytelsene fra tjenestepensjonsordningene samordnes videre med ytelsene fra disse ordningene. Da vil tjenestepensjonene blir redusert.

3.

Dette er ikke sagt uttrykkelig noe sted, men det går fram av eksempler som er gitt i blant annet forarbeidene til samordningsloven, se Ot prp nr 60 for 1957 s. 21.

4.

Det er selvfølgelig ikke slik at summen av pensjonene alltid skal nå opp i det tillatte maksimumet. Det kan godt skje at summen av dem ikke når opp i maksimumet fordi de pensjonene som er tjent opp, utgjør små beløp.

5.

Uttrykket kvalitetstillegg kommer av at den tidligere opptjente pensjonen i disse tilfellene er kvalitativt bedre (den er større) enn den pensjonen som i samme tidsrom er tjent opp i den beregnende ordningen.

6.

Om en enkepensjon skal ervervsprøves eller ikke, er i regelen avhengig av når den avdøde første gang ble medlem i tjenestepensjonsordningen. I Statens Pensjonskasse, Pensjonsordningen for apoteketaten og Pensjonsordningen for sykepleiere gis pensjon etter menn som første gangen ble medlem i ordningen før 1. oktober 1976 uten ervervsprøving, mens pensjon etter menn med medlemskap i ordningen etter 30. september 1976 ervervsprøves. I de kommunale og fylkeskommunale ordningene varierer datoene noe. Enkemannspensjoner har alltid vært ervervsordning.

7.

Følgende kommuner har egen pensjonskasse: Andebu, Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Elverum, Flekkefjord, Halden, Haugesund, Kristiansand, Moss, Oslo, Røyken, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Skien, Stokke og Trondheim.

8.

Følgende kommuner har sin pensjonsordning i et privat forskringsselskap: Asker, Kristiansund, Lødingen, Tromsø og Voss.

9.

Dette gjelder Asker og Tromsø.

10.

Dette gjelder Kristiansund, Lødingen og Voss.

11.

Etter lov 14. august 1918 nr 1 om forandring av rikets inndelingsnavn § 2, finnes det 19 fylker i Norge: Oslo og 18 fylkeskommuner. I framstillingen her har vi valgt å regne Oslo som en kommune, fordi den har en egen pensjonskasse: Oslo kommunale pensjonskasse.

12.

Følgende fylkeskommuner har egen pensjonskasse: Akershus, Buskerud, Vest-Agder og Vestfold.

13.

Dette gjelder Skiensfjordens kommunale kraftselskaps pensjonskasse, Vestfold kraftsselskaps pensjonskasse og Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse.

14.

Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere ble omredigert og noe endret ved lov 16. juni 1995 nr. 32. Utvalgets lovforslag må således tilpasses de nye bestemmelsene slik de nå lyder.

Til forsiden