NOU 1995: 29

Samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til innholdsfortegnelse

2 Vedlegg til punkt 10.7.8

Modell for justering av eksisterende samordningsregler Etterprøving av beregningseksempler

Eksempel 5

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

100 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)Ts= 5.14120 540 kroner
100 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskadePs= 2,9790 624 kroner
100 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon77 772115 852 kroner

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2

(Den regel som vanligvis vil anvendes i et tilfelle som dette)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 120 540
Brutto yrkesskadepensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 211 164kr 211 164
- Max pensjon:
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 130 060kr 130 060(kr 139 580)
Til fradrag i tj.pensjonkr 81 104kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjonkr 39 436kr 39 436(kr 48 956)
Fradrag tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x21/30 = kr 53 396
begrenset til restkr 39 436kr 39 436(kr 48 956)
Netto tj.pensjon etter
samordningkr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45 = kr 46 122
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
(77 772-39 436)=kr 38 336kr 38 336
alt:
begrenset til F-till.pensjon
lik fradr i tj.pensjon kr 53 396
+ ikke sammenfallende
fradrag i y-pensjon kr 13 836
(67 232-39 436/48 956)kr 27 796(kr 18 276)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 = kr 28 560kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto Y-pensjon etter samokr 23 728kr 34 268(kr 43 788)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 0)
Netto Y-pensjonkr 23 728 kr 34 268 (kr 43 788)
Folketrygdpensjonkr 115 852 kr 115 852 (kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 139 580*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 150 120*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 159 640*)

Bemerk: Selv om samlet pensjonsutbetaling vil øke med forslag til nye regler, vil det likevel oppstå tap pga rett til yrkesskadepensjon og dermed rett til garantitillegg fra yrkesskadetrygden.

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3

(NB Vil først bli gjort gjeldende fra det tidspunkt uførepensjonenen fra tjenestepensjonsordning går over til å bli alderspensjon)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 120 540
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 211 164kr 211 164
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj ¼ Gkr 181 720
21/30 tj.pensj + ¼ G(½ G)kr 130 060(kr 139 580)
Til fradrag i tj.pensjonkr 29 444kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjkr 91 096kr 39 436(kr 48 956)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x21/30kr 53 396
/alt begrenset tilkr 39 436(kr 48 956)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 21/30=kr 19 992kr 0(kr 0)
Netto tj.pensjon etter samokr 17 708kr 0(kr 0)

Samordning yrkesskadepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45 = kr 46 122
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (77 772-53 396)kr 24 376
alt:
begrenset til F-till.pensjon
lik fradr i tj.pensjon kr 53 396
+ ikke sammenfallende
fradrag i y-pensjon kr 13 836
(67 232-39 436/48 956)kr 27 796(kr 18 276)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 = kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
- trekk i tj.p = kr 19 992kr 8 568
Netto Y-pensjon etter samokr 57 680kr 34 268(kr 43 788)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 17 708kr 0 (kr 0)
Netto Y-pensjonkr 57 680kr 34 268 (kr 43 788)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852 (kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 150 120*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 159 640*)

Bemerk: Samlet pensjonsresultat etter gjeldende sam­ordningsregler øker fra 163 004 kroner til 191 240 kroner i forbindelse med at uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen går over til å bli alderspensjon.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon lik 172 200 kroner (Ts= 5,14)

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 172 200
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 262 824kr 262 824
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G (½ G)kr 181 720kr 181 720(kr 191 240)
Til fradrag i tj.pensjonkr 81 104kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjkr 91 096kr 91 096(kr 100 616)
Fradrag F-tilleggspensjon
begrenset etter Ts
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45= 76 280kr 76 280kr 76 280(kr 76 280)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 = 28 560
begrenset til restkr 14 816kr 14 816(kr 24 336)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45=
kr 46 122
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
(77 772-76 280)= kr 1 492kr 1 492
alt:
begrenset til F-till.pensjon
regnet etter høyeste fiktiv-
poengtall – trekk i tj.pensjon
(76 280-76 280)kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 = kr 28 560
- trekk i tj.p = kr 14 816/24 336kr 13 744kr 13 744(kr 4 224)
Netto Y-pensjon etter samokr 75 388kr 76 880(kr 86 400)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjonkr 75 388kr 76 880(kr 86 400)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 192 732
- Med endringsforslag (½ G)(kr 202 252)

NB I dette tilfellet oppstår ikke tap på grunn av rett til yrkesskadepensjon. Samlet utbetaling uten yrkesskadepensjon ville ha utgjort 183 212 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 67 360 kroner.

Bemerk: Gjeldende regler i samordningsloven § 16 nr 3 gir samme pensjonsresultat (samlet pensjonsutbetaling) uavhengig av hvorvidt pensjonisten mottar en full opptjent tjenestepensjon eller bare en delpensjon.

Forslaget til regelendringer vil ikke godskrive pensjonister med en avgrenset tjenestepensjonsrett et pensjonsnivå tilsvarende full opptjent tjenestepensjon. For pensjonisten med 21/30 tjenestetid vil det gi en reell reduksjon på (191 240 – 163 004) = 28 236 kroner.

Basert på nye modeller for samlet fradrag for folketrygdens tilleggspensjon, vil pensjonisten med full opptjent tjenestepensjon (30/30) få en økning i samlet pensjon på henholdsvis 1 492 kroner og 11 012 kroner avhengig av størrelse på samordningstillegget. Det vil si at han får beholde en samordningsfri del av folketrygdens tilleggspensjon ( fiktivfordel) + evt ekstratillegg på ¼ G.

Eksempel 6 A – Ikke-behovsprøvet tjenesteenkepensjon. Avdød har ikke opptjent tilleggspensjon i folketrygden.

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

13/30 tjenesteenkepensjon (Ts= 5.85)kr 44 772
150 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskade Ps= 2,97kr 45 312
100 % uførepensjon fra folketrygden
Egen Fs= 3,50 Få= 29/32
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon54 353kr 92 433

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
Brutto Y-pensjonkr 5 312
Samlet bruttokr 90 084kr 90 084
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G/2kr 108 080
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 54 832(kr 64 352)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 44 772kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Ikke fradrag etter lovens
§ 23 nr 2 for enkens egen
opptjente tilleggspensjonkr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 13/30=kr 12 376(kr 12 376)
alt. begrenset til restkr 9 520
Netto tj.pensjon etter samokr 32 396kr 0(kr 6 664)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061kr 23 061
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50 =kr 14 280
- trekk i tj.p = kr 12 376kr 1 904(kr 1 904)
alt. (14 280 – 9 520)kr 4 760
Netto Y-pensjon etter samokr 20 347kr 17 491(kr 20 347)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 32 396kr 0 (kr 6 664)
Netto Y-pensjonkr 20 347kr 17 491 (kr 20 347)
Folketrygdpensjonkr 92 433kr 92 433 (kr 92 433)
- Med gjeldende reglerkr 145 176
- Med endringsforslag (¼ G)kr 109 924*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 119 444*)

Sammenligningsgrunnlag a

Samme person med 100 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden (Ps=2,97) med 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
yrkesskadepensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 135 396kr 135 396
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ Gkr 112 840
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 100 144(kr 109 664)
Til fradrag i tj.pensjonkr 22 556kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Ikke fradrag etter lovens
§ 23 nr 2 for enkens egen
opptjente tilleggspensjonkr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 13/30=kr 12 376(kr 12 376)
alt. begrenset til restkr 9 520
Netto tj.pensjon etter samokr 9 840kr 0(kr 6 664)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45=kr 46 122kr 46 122(kr 46 122)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 = kr 28 560
- trekk i tj.p = kr 12 376kr 16 184(kr 16 184)
alt. (28 560 – 9 520)kr 19 040
Netto Y-pensjon etter samokr 28 318kr 25 462(kr 28 318)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 9 840kr 0 (kr 6 664)
Netto Y-pensjonkr 28 318kr 25 462 (kr 28 318)
Folketrygdpensjonkr 92 433kr 92 433 (kr 92 433)
- Med gjeldende reglerkr 130 591
- Med endringsforslag (¼ G)kr 117 895*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 127 415)

Sammenligningsgrunnlag b

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenke­pensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85)

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 148 632kr 148 632
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj ¼ G/2kr 108 080
alt tj.pensjon + ¼  G (½  G)kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 40 552kr 35 792(kr 26 272)
Foreløpig netto tj.pensjkr 62 768kr 67 528(kr 77 048)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Ikke fradrag for enkens
egen opptjente till.pensjkr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 =kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto tj.pensjon etter samokr 34 208kr 38 968(kr 48 488)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061kr 23 061
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50 = kr 14 280
- trekk i tj.p = kr 28 560kr 0kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 22 251kr 22 251(kr 22 251)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 34 208 kr 38 968 (kr 48 488)
Netto Y-pensjonkr 22 251 kr 22 251 (kr 22 251)
Folketrygdpensjonkr 92 433 kr 92 433 (kr 92 433)
- Med gjeldende reglerkr 148 892*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 153 652*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 163 172*)

Sammenligningsgrunnlag c

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenkepensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85) og 100 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden (Ps= 2,97) med 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 193 944kr 193 944
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G (½ G)kr 112 840kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 81 104kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 22 216(kr 31 736)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Ikke fradrag for enkens
egen opptjente till.pensjkr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 = kr 28 560(kr 28 560)
begrenset til restkr 22 216kr 22 216
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 3 176)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x =kr 46 122kr 46 122
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4=kr 28 560
- trekk i tj.p = kr 22 216 /28 560kr 6 344kr 6 344(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 38 158kr 38 158(kr 44 502)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 3 176)
Netto Y-pensjonkr 38 158 kr 38 158 (kr 44 502)
Folketrygdpensjonkr 92 433 kr 92 433 (kr 92 433)
- Med gjeldende reglerkr 130 591*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 130 591*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 140 111*)

Bemerk: Gjeldende regler i samordningsloven § 17 bokstav c gir tilnærmet samme pensjonsresultat (samlet pensjonsutbetaling) om pensjonisten mottar en full opptjent tjenesteenkepensjon eller bare en delpensjon. Som det fremgår av beregningene for sammenligningsgrunnlag a vil imidlertid enken – ut fra bestemmelsene i § 17 – tape på rett til yrkesskadepensjon etter 100 prosent uførhet fremfor en lavere 50 prosent uførhet.

I dette tilfellet vil imidlertid aktuelle pensjonsresultat i stor grad bli bestemt av andre forhold; nemlig de nye regler i samordningsloven § 23 nr 2, som bestemmer at enkenes egenopptjente tilleggspensjon skal holdes utenfor trekk i tjenesteenkepensjon. I de fleste tilfeller – med unntak av beregning etter gjeldende regler i hovedeksemplet og sammenligningsgrunnlag a – vil alternativ samordning uten rett til yrkesskadepensjon gi det beste resultat.

En regelendring i § 17 som unnlater godskriving av ikke-reelle tjenestepensjonsrettigheter, vil innebære at tjenesteenker (med ikke behovsprøvede enkepensjoner) i ennå større grad enn idag vil ha fordel av alternativ samordningsberegninger. Det vil si at pensjonsresultatet blir bestemt ved isolert samordning mellom tjenestepensjon og folketrygdpensjon.

Eksempel 6 B

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

13/30 tjenesteenkepensjon (Ts= 5.85)kr 44 772
50 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskade Ps= 2,97kr 45 312
100 % uførepensjon fra folketrygden
Egen Fs= 3,50 Få= 29/32
Avdød Fs= 5,85 Få= 20/23
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon71 394kr 109 474

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

    Gj.reglerEndring  
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 90 084kr 90 084
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G/2kr 108 080
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 54 832(kr 64 352)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 44 772kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Samordningspliktig
tilleggspensjon:kr 30 937
- Fridel:
Enkens fulle
tilleggspensjonkr 54 353
Begrenset fradragkr 0kr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 13/30=kr 12 376(kr 12 376)
alt. begrenset til restkr 9 520
Netto tj.pensjon etter samokr 32 396kr 0(kr 6 664)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061kr 23 061
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50 = kr 14 280
- trekk i tj.p = kr 12 376kr 1 904(kr 1 904)
alt. (14 280 – 9 520)kr 4 760
Netto Y-pensjon etter samokr 20 347kr 17 491(kr 20 347)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 32 396kr 0 (kr 6 664)
Netto Y-pensjonkr 20 347kr 17 491 (kr 20 347)
Folketrygdpensjonkr 109 474kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 162 217
- Med endringsforslag (¼ G)kr 126 965*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 136 485*)

Sammenligningsgrunnlag a

Samme person med 100 prosent uførepensjon fra yrkes­skadetrygden (Ps=2,97), brutto 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 135 396kr 135 396
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ Gkr 112 840
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 100 144(kr 109 664)
Til fradrag i tj.pensjonkr 22 556kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Samordningspliktig
tilleggspensjon:kr 30 937
- Fridel:
Enkens fulle
tilleggspensjonkr 54 353
Begrenset fradrag0kr 0kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 13/30=kr 12 376(kr 12 376)
alt. begrenset til restkr 9 520
Netto tj.pensjon etter samokr 9 840kr 0(kr 6 664)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45=kr 46 122kr 46 122
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 =kr 28 560
- trekk i tj.p =kr 12 376kr 16 184(kr 16 184)
alt. (28 560 – 9 520)kr 19 040
Netto Y-pensjon etter samokr 28 318kr 25 462(kr 28 318)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 9 840kr 0 (kr 6 664)
Netto Y-pensjonkr 28 318kr 25 462 (kr 28 318)
Folketrygdpensjonkr 109 474kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 147 632
- Med endringsforslag (¼ G)kr 134 936*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 144 456)

Sammenligningsgrunnlag b

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenke­pensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85)

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 148 632kr 148 632
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj ¼ G/2kr 108 080
alt tj.pensjon ¼ G (½ G)kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 40 552kr 35 792(kr 26 272)
Foreløpig netto tj.pensjkr 62 768kr 67 528(kr 77 048)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Samordningspliktig
tilleggspensjon:kr 71 394
- Fridel:
Enkens fulle
tilleggspensjon:kr 54 353
Begrenset fradragkr 17 041kr 17 041kr 17 041(kr 17 041)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 =kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto tj.pensjon etter samokr 17 167kr 21 927(kr 31 447)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061kr 23 061(kr 23 061)
(Ingen reduksjon av isolert fradrag
etter gjeldende eller endrede regler)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50 =kr 14 280
- trekk i tj.p =kr 28 650kr 0kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 22 251kr 22 251(kr 22 251)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 17 167 kr 21 927 (kr 31 447)
Netto Y-pensjonkr 22 251 kr 22 251 (kr 22 251)
Folketrygdpensjonkr 109 474 kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 148 892*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 153 652*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 163 172*)

Sammenligningsgrunnlag c

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenkepensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85) og 100 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden (Ps= 2,97) med 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 193 944kr 193 944
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G (½ G)kr 112 840kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 81 104kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 22 216(kr 31 736)
Fradrag F-tilleggspensjon:
Samordningspliktig
tilleggspensjon:kr 71 394
- Fridel:
Enkens fulle
tilleggspensjonkr 54 353
Begrenset fradragkr 16 334kr 17 041kr 17 041(kr 17 041)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 =kr 28 650
begrenset til restkr 5 175kr 5 175(kr 14 695)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x =kr 46 122kr 46 122(kr 46 122)
(Ingen begrensning av fradrag
etter gjeldene/endrede regler)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4=kr 28 560
- trekk i tj.p = kr 5 175/14 695kr 23 385kr 23 385(kr 13 865)
Netto Y-pensjon etter samokr 21 117kr 21 117(kr 30 637)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 0)
Netto Y-pensjonkr 21 117 kr 21 117 (kr 30 637)
Folketrygdpensjonkr 109 474 kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 130 591*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 130 591*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 140 111*)

Bemerk: Også for dette eksemplet, der det foreligger rett til tilleggspensjon fra folketrygden etter avdød mann, vil de nye reglene i samordningsloven § 23 nr 2 være så gunstige at det oppstår tap pga rett til yrkesskadepensjon. Det vil si at det i de fleste tilfeller av pensjonskombinasjoner vil være tjenestepensjonen etter isolert samordning med folketrygdpensjon som bestemmer pensjonsutbetalingen.

Eksempel 6 C

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

13/30 behovsprøvet tjenesteenkepensjon
(Ts= 5.85)kr 44 772
50 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskade
Ps= 2,97kr 45 312
100 % uførepensjon fra folketrygden
Egen Fs= 3,50 Få= 29/32
Avdød Fs= 5,85 Få= 20/23
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon71 394kr 109 474

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 90 084kr 90 084
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G/2kr 108 080
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 54 832(kr 64 352)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 44 772kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
55% av avdødes
tilleggspensjon x 13/30
kr (41 500 x 13/30)kr 17 983(kr 17 983)
alt. begrenset til restkr 9 520
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4x 13/30=kr 12 376(kr 1 057)
alt. begrenset til restkr 0
Netto tj.pensjon etter samokr 14 413kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,55x0,50+
38 080(2,97x20/23)0,45x0,55x0,50=kr 24 854kr 24 854
(som sammen med fradrag
i tj.pensjon ikke overstiger
faktisk tilleggspensjon)
alt. begrensning:
Isolert fradr tj.pensjkr 17 983
isolert fradr Y-pensjkr 24 854
sumkr 42 837
- sammenfallendekr 5 273
max samlet fradragkr 37 564
- trekk i tj.pensjkr 17 983/9 520kr 24 854(kr 19 581)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50=kr 14 280
- trekk i tj.pkr 12 376kr 1 904
alt. kr 14 280, som sammen med
fradrag i tj.pensj ( 0/1 057)
ikke overstiger kr 28 560kr 14 280(kr 14 280)
Netto Y-pensjon etter samokr 18 554kr 6 178(kr 11 451)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 14 413kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjonkr 18 554kr 6 178(kr 11 451)
Folketrygdpensjonkr 109 474kr 109 474(kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 142 441
- Med endringsforslag (¼ G)kr 115 652*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 120 925*)

Sammenligningsgrunnlag a

Samme person med 100 prosent uførepensjon fra yrkes­skadetrygden (Ps=2,97), brutto 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 13/30 tj.pensjonkr 44 772
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 135 396kr 135 396
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ Gkr 112 840
alt.
den høyeste av pensjonene
+ ¼ G (½ G)kr 100 144(kr 109 664)
Til fradrag i tj.pensjonkr 22 556kr 35 252(kr 25 732)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon:
55% av avdødes
tilleggspensjon x 13/30
kr (39 778 x 13/30)kr 17 983(kr 17 983)
alt. begrenset til restkr 9 520
Fradrag F-grunnpensjon
36 500x 3/4x 13/30= kr 12 376
begrenset til restkr 4 233kr 0(kr 1 057)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,55+
38 080(2,97x20/23)0,45x0,55= kr 49 708
(som sammen med fradrag i
tj.pensjon ikke overstiger
faktisk tilleggspensjon)kr 49 708
alt. begrensning:
Isolert fradr tj.pensjkr 17 983
isolert fradr Y-pensjkr 49 708
sumkr 67 691
- sammenfallendekr 10 547
max samlet fradragkr 57 144
- trekk i tj.pensj kr 9 520/17 983kr 47 624(kr 39 161)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4= kr 28 560
- trekk i tj.p= kr 4 233kr 24 327
alt. kr (28 560 – 0/1 057kr 28 560(kr 27 503)
Netto Y-pensjon etter samokr 16 589kr 14 440(kr 23 960)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjonkr 16 589kr 14 440(kr 23 960)
Folketrygdpensjonkr 109 474kr 109 474(kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 126 063
- Med endringsforslag(¼ G)kr 123 914
- Med endringsforslag (½ G)(kr 133 434)

NB. Ikke behov for utbetaling av garantitillegg for tap pga yrkesskadepensjon i dette tilfellet.

Sammenligningsgrunnlag b

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenke­pensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85)

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 148 632kr 148 632
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj ¼ G/2kr 108 080
alt tj.pensjon + ¼ G (½ G)kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 40 552kr 35 792(kr 26 272)
Foreløpig netto tj.pensjkr 62 768kr 67 528(kr 77 048)
Fradrag F-tilleggspensjon:
55% av avdødes
tilleggspensjon:kr 41 500kr 41 500(kr 41 500)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 = kr 28 560(kr 28 560)
begrenset til restkr 21 268kr 26 028
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 6 988)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,55x0,50+
38 080(2,97x20/23)0,45x0,55x0,50=
kr 24 854kr 24 854
(som sammen med fradr i tj.pensj
ikke overstiger faktisk till.pensjon)
alt. begrensning:
Isolert fradr tj.pensjkr 41 500
isolert fradr Y-pensjkr 24 854
sumkr 66 354
- sammenfallendekr 12 170
max samlet fradragkr 54 184
- trekk i tj.pensjkr 41 500kr 12 684(kr 12 684)

Tabell  

Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50 =kr 14 280
- trekk i tj.p =kr 21 268kr 0
alt. kr (28 560 -26 028/28 560)kr 2 532(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 20 458kr 30 096(kr 32 628)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 6 988)
Netto Y-pensjonkr 20 458 kr 30 096 (kr 32 628)
Folketrygdpensjonkr 109 474 kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 129 932*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 139 570*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 149 090)

Sammenligningsgrunnlag c

Samme person med full opptjent (30/30) tjenesteenkepensjon lik 103 320 kroner (Ts= 5,85) og 100 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden (Ps= 2,97) med 90 624 kroner.

Samordning tjenestepensjon/­y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 103 320
Brutto Y-pensjonkr 90 624
Samlet bruttokr 193 944kr 193 944
- Max pensjon:
30/30 tj.pensj + ¼ G (½ G)kr 112 840kr 112 840(kr 122 360)
Til fradrag i tj.pensjonkr 81 104kr 81 104(kr 71 584)
Foreløpig netto tj.pensjkr 22 216kr 22 216(kr 31 736)
Fradrag F-tilleggspensjon:
55% av avdødes
tilleggspensjon : kr 41 500
begrenset til restkr 22 216kr 22 216(kr 31 736)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 90 624kr 90 624
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,55+
38 080(2,97x20/23)0,45x0,55=kr 49 708
som må begrenses til fakt.
till.pensj – trekk i tj.pensjon
kr (71 394 -22 216)kr 49 178
alt.begrensning
Isolert fradr tj.pensjkr 41 500
isolert fradr Y-pensjkr 49 708
sumkr 91 208
- sammenfallendekr 24 340
max samlet fradragkr 66 868
- trekk i tj.pensj kr 22 216/31 736kr 44 652(kr 35 132)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 =kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto Y-pensjon etter samokr 12 886kr 17 412(kr 26 932)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 0)
Netto Y-pensjonkr 12 886 kr 17 412 (kr 26 932)
Folketrygdpensjonkr 109 474 kr 109 474 (kr 109 474)
- Med gjeldende reglerkr 122 360*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 126 886*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 136 406*)

Eksempel 7

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

50 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 60 270
50 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskade
Ps= 2,97kr 45 312
50 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjonkr 19 040
Tilleggspensjonkr 38 886kr 57 926

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2:

(Den regel som vil bli benyttet i en sak som dette, når det foreligger uførepensjoner for samme trydetilfelle)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 60 270
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 105 582kr 105 582
- Max pensjon:
Høyeste pensjon+ ¼ G/2kr 65 030
Høyeste pensjon + ¼ G(½ G)kr 69 790(kr 79 310)
Til fradrag i tj.pensjonkr 40 552kr 35 792(kr 26 272)
Foreløpig netto tj.pensjkr 19 718kr 24 478(kr 33 998)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,5x21/30=kr 26 698(kr 26 698)
begrenset tilkr 19 718kr 24 478
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x3/4x21/30x0,50= kr 9 996
begrenset til rest(kr 7 300)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-19 718) =kr 19 168kr 19 168
alt. begrensning:
Isolert fradr tj.pensjkr 26 698
isolert fradr Y-pensjkr 23 061
sumkr 49 759
- sammenfallendekr 16 143
max samlet fradragkr 33 616
- trekk i tj.pensj kr 24 478/26 698kr 9 138(kr 6 918)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,50=kr 7 140
- trekk i tj.pensjonkr 0kr 7 140
alt.:
38 080x3/4x0,50=kr 14 280
- trekk i tj.pensjkr 0/ 7 300kr 14 280(kr 6 980)
Netto Y-pensjon etter samokr 19 004kr 21 894(kr 31 414)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0 kr 0 (kr 0)
Netto Y-pensjonkr 19 004 kr 21 894 (kr 31 414)
Folketrygdpensjonkr 57 926 kr 57 926 (kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 76 930*
- Med endringsforslag (¼ G)kr 79 820*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 89 340)

Bemerk: En samlet pensjonsutbetaling på 81 502 kroner ved 50 prosent uførhet, samsvarer godt med en utbetaling på 163 004 kroner ved 100 prosent uførhet. Jf. pensjonsresultatet i eksempel 10.3.1 (samme person med pensjoner regnet etter 100 prosent uførhet).

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

Vil vanskelig kunne forekomme i praksis, da det ved samtidig rett til 50 prosent uførepensjon fra såvel tjenestepensjons-ordning, personskadetrygd og folketrygd må anses å være gitt pensjon for samme trygdetilfelle. Vi viser imidlertid til eksempel 10.3.5, der det foreligger rett til 40 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden og der reglene i § 16 nr 3 kommer til anvendelse.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon lik 86 100 kroner (Ts= 5,14)

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 86 100
Brutto Y-pensjonkr 45 312
Samlet bruttokr 131 412kr 131 412
- Max pensjon:
Høyeste pensjon+ ¼ G/2kr 90 860
alt Høyeste pensjon+¼ G (½ G)kr 95 620(kr 105 140)
Til fradrag i tj.pensjonkr 40 552kr 35 792(kr 26 272)
Foreløpig netto tj.pensjkr 45 548kr 50 308(kr 59 828)
Fradrag F-tilleggspensjon
begrenset etter Ts
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,50=kr 38 140kr 38 140(kr 38 140)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 x0,50= kr 14 280(kr 14 280)
begrenset til restkr 7 408kr 12 168
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 7 408)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 45 312kr 45 312
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,50=kr 23 061
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-38 140) =kr 746kr 746
alt:
begrenset til F-till.pensjon
regnet etter høyeste fiktiv-
poengtall – trekk i tj.pensjon
kr (38 140-38 140)kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,50=kr 7 140
- trekk i tj.pensjonkr 7 408kr 0
alt.:
38 080x3/4x0,50=kr 14 280
- trekk i tj.pensj kr 12 168/14 280kr 2 112(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 44 566kr 43 200(kr 45 312)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 7 408)
Netto Y-pensjonkr 44 566kr 43 200(kr 45 312)
Folketrygdpensjonkr 57 926kr 57 926(kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 102 492
- Med endringsforslag (¼ G)kr 101 126
- Med endringsforslag (½ G)(kr 110 646)

NB I dette tilfellet oppstår ikke tap pga rett til yrkesskadepensjon. Netto tjenestepensjon etter isolert samordning med folketrygdpensjon ville utgjort 33 680 kroner. Sammen med folketrygdpensjon gir det kun en utbetaling på 91 606 kroner.

Bemerk: Ved beregning etter reglene i samordningsloven § 16 nr 2 vil tjenestepensjon etter full opptjeningstid gi rett til høyere samlet pensjon. Dette i motsetning til reglene i § 16 nr 3. Det samlede pensjonsresultat på 102 492 kroner etter gjeldende regler, svarer til ca 53,6 prosent av samlet pensjon ved 100 prosent. Se sammenligningsgrunnlaget i eksempel 10.3.1.

Ny modell med samordningstillegg på ¼ G vil gi redusert pensjon med 1 366 kroner, selv om det beregnes ugradert samordningstillegg på ¼ G i stedet for 50 prosent av ¼ G (etter uføregraden) og et samlet fradrag for folketrygdens tilleggspensjon begrenses til høyeste fiktivpoengtall. Det er reglene i samordningsloven §§ 20 og 21 om fradrag for grunnpensjon, som gir merytelser med gjeldende regler.

Samlet pensjon ved 50 prosent uførhet vil med forslaget til ny modell (¼ G) utgjøre ca 52,5 prosent av ytelsene ved 100 prosent pensjon (202 252 kroner). Jf sammenligningsgrunnlaget i eksempel 10.3.1.

Eksempel 9

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

50 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 60 270
40 % uførepensjon etter lov av 1958 om yrkesskade
Ps= 2,97kr 36 252
50 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon19 040
Tilleggspensjon38 886kr 57 926

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 60 270
Brutto Y-pensjonkr 36 252
Samlet bruttokr 96 522kr 96 522
- Max pensjon:
Høyeste pensjon ved full
tjenestetid og 100% ufør
+ ¼ G x 0,40kr 176 008
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 69 790(kr 79 310)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 26 732(kr 17 212)
Foreløpig netto tj.pensjkr 60 270kr 33 538(kr 43 058)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45 x 0,5x21/30=kr 26 698kr 26 698(kr 26 698)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x3/4 x 0,50x 21/30=kr 9 996(kr 9 996)
alt. begrenset til restkr 6 840
Netto tj.pensjon etter samokr 23 576kr 0(kr 6 364)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 36 252kr 36 252
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,40=kr 18 449
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-26 698) =kr 12 188kr 12 188
alt. begrensning:
Isolert fradr tj.pensjkr 26 698
isolert fradr Y-pensjkr 18 449
sumkr 45 147
- sammenfallendekr 12 914
max samlet fradragkr 32 233
- trekk i tj.pensjkr 26 698kr 5 535(kr 5 535)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,40=kr 5 712
- trekk i tj.pensjonkr 9 996kr 0
alt.:
38 080x3/4x0,40 =kr 11 424
som begrenses til
38 080x3/4x0,50=kr 14 280
- trekk i tj.pensjon kr 6 840/9 996kr 7 440(kr 4 284)
Netto Y-pensjon etter samokr 24 064kr 23 277(kr 26 433)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 23 576kr 0 (kr 6 364)
Netto Y-pensjonkr 24 064kr 23 277 (kr 26 433)
Folketrygdpensjonkr 57 926kr 57 926 (kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 105 566
- Med endringsforslag (¼ G)kr 81 203*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 90 723)

Bemerk: En samlet pensjonsutbetaling på 81 502 kroner ved 50 prosent uførhet, samsvarer bedre med en utbetaling på 163 004 kroner ved 100 prosent uførhet enn 105 566 kroner. Jf. pensjonsresultatet i eksempel 10.3.1 (samme person med pensjoner regnet etter 100 prosent uførhet).

Sammenlign forøvrig pensjonsresultatet på 105 566 kroner ved rett til 40 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden og samordning etter lovens § 16 nr 3, mot resultatet ved 50 prosent yrkesskadepensjon og samordning etter § 16 nr 2 (76 930 kroner). Jf eksempel 10.3.3.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent tjenestepensjon (30/30) lik 86 100 kroner)

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 86 100
Brutto Y-pensjonkr 36 252
Samlet bruttokr 122 352kr 122 352
- Max pensjon:
Høyeste pensjon etter
full tj.tid og 100% ufør
+ ¼ G x 0,40kr 176 008
alt Høyeste pensjon+¼ G (½ G)kr 95 620(kr 105 140)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 26 732(kr 17 212)
Foreløpig netto tj.pensjkr 86 100kr 59 368(kr 68 888)
Fradrag F-tilleggspensjon
begrenset etter Ts
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,50=kr 38 140kr 38 140(kr 38 140)
Fradrag F-grunnpensjon
38 080x 3/4 x0,50=kr 14 280kr 14 280(kr 14 280)
Netto tj.pensjon etter samokr 33 680kr 6 948(kr 16 468)

Samordning Y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto Y-pensjonkr 36 252kr 36 252
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(2,97x29/32)0,45x0,40=kr 18 449
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-38 140) =kr 746kr 746
alt. begrensning:
F-till.pensjon regnet etter
høyeste fiktivpoengtall -
trekk i tj.pensjon
kr (38 140-38 140)kr 0(kr 0)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,40=kr 5 712
- trekk i tj.pkr 14 280kr 0
alt.: Høyeste isolert
beregnede fradrag
38 080x3/4x0,50 =kr 14 280
- trekk i tj.pensjkr 14 280kr 0(kr 0)
Netto Y-pensjon etter samokr 35 506kr 36 252(kr 36 252)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 33 680kr 6 948(kr 16 468)
Netto Y-pensjonkr 35 506kr 36 252(kr 36 252)
Folketrygdpensjonkr 57 926kr 57 926(kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 127 112
- Med endringsforslag (¼ G)kr 101 126
- Med endringsforslag (½ G)(kr 110 646)

NB I dette tilfellet oppstår ikke tap pga rett til yrkes-skadepensjon. Netto tjenestepensjon etter isolert samordning med folketrygdpensjon ville utgjort 33 680 kroner.

Bemerk: En samlet pensjonsutbetaling på 101 126 kroner ved 50 prosent uførhet, samsvarer bedre med en utbetaling på 192 732 kroner ved 100 prosent uførhet enn 127 112 kroner. Jf. pensjonsresultatet i eksempel 10.3.1 (samme person med pensjoner regnet etter 100 prosent uførhet).

Det vises ellers til tidligere eksempel 10.3.3 der samme person med rett til 50 prosent uførepensjon fra yrkesskadetrygden kun vil oppnå en samlet pensjon på 102 492 kroner basert på gjeldende regler. Dette i henhold til reglene i samordningsloven § 16 nr 2.

Eksempel 10A

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

50 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 60 270
40 % krigsinvalidepensjon (Ps= 5,65)kr 67 522
50 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon19 040
Tilleggspensjon38 886kr 57 926

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet. Jf uførepensjoner for ulike trygdetilfelle.)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 60 270
Brutto krigspensjonkr 67 522
Samlet bruttokr 127 792kr 127 792
- Max pensjon:
Høyeste pensjon ved full
tjenestetid og 100% ufør
+ ¼ G x 0,40kr 176 008
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 77 042(kr 86 562)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 50 750(kr 41 230)
Foreløpig netto tj.pensjkr 60 270kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,5x21/30=kr 26 698
alt. begrenset til restkr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x3/4 x 0,50x 21/30=kr 9 996
alt. begrenset til restkr 0(kr 0)
Netto tj.pensjon etter samokr 23 576kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 67 522kr 67 522
Fradrag F-tilleggspensjon
kr 38 886 x 0,40/0,50=kr 31 108
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-26 698) =kr 12 188kr 12 188
alt. begrensning:
Isolert fradr KPpensjkr 31 108
ikke sammenfallende
fradr i tj.pensjonkr 5 339
sum max fradragkr 36 447
- trekk i tj.pensjkr 9 520/19 040kr 26 927(kr 17 407)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,40=kr 5 712
- trekk i tj.pensjonkr 9 996kr 0
alt.:
38 080x3/4x0,40=kr 11 424kr 11 424(kr 11 424)
Netto krigspensjon etter samokr 55 334kr 29 171(kr 38 691)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 23 576kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 55 334kr 29 171(kr 38 691)
Folketrygdpensjonkr 57 926kr 57 926(kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 136 836
- Med endringsforslag (¼ G)kr 87 097
- Med endringsforslag (½ G)(kr 96 617)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 81 502 kroner.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon på 86 100 kroner.

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 86 100
Brutto krigspensjonkr 67 522
Samlet bruttokr 153 622kr 153 622
- Max pensjon:
Høyeste pensjon ved full
tjenestetid og 100% ufør
+ ¼ G x 0,40kr 176 008
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 95 620(kr 105 140)
Til fradrag i tj.pensjonkr 0kr 58 002(kr 48 482)
Foreløpig netto tj.pensjkr 86 100kr 28 098(kr 37 618)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,50 =kr 38 140
alt. begrenset til restkr 28 098(kr 37 618)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x3/4 x 0,50=kr 14 280
alt. begrenset til restkr 0(kr 0)
Netto tj.pensjon etter samokr 33 680kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 67 522kr 67 522
Fradrag F-tilleggspensjon
kr 38 886 x 0,40/0,50=kr 31 108
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (38 886-38 140) =kr 746
alt. begrensning:
Isolert fradr KPpensjkr 31 108
+ ikke sammenfallende
fradr i tj.pensjon:
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x0,10)kr 7 628
sum max fradragkr 38 736
- trekk i tj.pensj kr 28 098/37 618kr 10 638(kr 1 118)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4x0,50x0,40=kr 5 712
- trekk i tj.pensjonkr 14 280kr 0
alt.:
38 080x3/4x0,40 =kr 11 424
- trekk i tj.pensjonkr 0kr 11 424(kr 11 424)
Netto krigspensjon etter samokr 66 776kr 45 460(kr 54 980)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 33 680kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 66 776kr 45 460(kr 54 980)
Folketrygdpensjonkr 57 926kr 57 926(kr 57 926)
- Med gjeldende reglerkr 158 382
- Med endringsforslag (¼ G)kr 103 386
- Med endringsforslag (½ G)(kr 112 906)

NB Ingen beregning av garantitillegg i dette tilfellet. Uten rett til krigspensjon ville samlet pensjon utgjøre 91 606 kroner.

Eksempel 10B

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

100 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 120 540
40 % krigsinvalidepensjon (Ps= 5,65)kr 67 522
100 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon77 772kr 115 852

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet. Jf uførepensjoner for ulike trygdetilfelle.)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 120 540
Brutto krigspensjonkr 67 522
Samlet bruttokr 188 062kr 188 062
- Max pensjon:
Høyeste pensjon ved full
tjenestetid og 100% ufør
+ ¼ G x 0,40kr 176 008
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 130 060(kr 139 580)
Til fradrag i tj.pensjonkr 12 054kr 58 002(kr 48 482)
Foreløpig netto tj.pensjkr 108 486kr 62 538(kr 72 058)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x21/30=kr 53 396kr 53 396(kr 53 396)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x3/4 x 21/30=kr 19 992
alt. begrenset til restkr 9 142(kr 18 662)
Netto tj.pensjon etter samokr 35 098kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 67 522kr 67 522
Fradrag F-tilleggspensjon
kr 77 772 x 0,40=kr 31 108
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (77 772-53 396) =kr 24 376kr 24 376
alt. begrensning:
Isolert fradr KPpensjkr 31 108
+ ikke sammenfallende
fradr i tj.pensjon :38 080
(4x29/32+1,14x29/40)0,45
x0,60x21/30=kr 32 037
sum max fradragkr 63 145
- trekk i tj.pensjkr 53 396kr 9 749(kr 9 749)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080x3/4 x0,40 =kr 11 424
- trekk i tj.pensjkr 19 992kr 0
alt.:
38 080x3/4x0,40=kr 11 424kr 11 424
begrenset tilkr 28 560
- trekk i tj.pensjkr 18 662(kr 9 898)
Netto krigspensjon etter samokr 43 146kr 46 349(kr 47 875)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 35 098kr 0
Netto krigspensjonkr 43 146kr 46 349 (kr 47 875)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852 (kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 194 096
- Med endringsforslag (¼ G)kr 162 201*
- Med endringsforslag (½ G)(kr 163 727)

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon på 172 200 kroner.

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 3:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet. Jf uførepensjoner for ulike trygdetilfelle.)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 172 200
Brutto krigspensjonkr 67 522
Samlet bruttokr 239 722kr 239 722
- Max pensjon:
Høyeste pensjon ved full
tjenestetid og 100% ufør
+ ¼ Gkr 181 720
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 181 720(kr 191 240)
Til fradrag i tj.pensjonkr 58 002kr 58 002(kr 48 482)
Foreløpig netto tj.pensjkr 114 198kr 114 198(kr 123 718)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45=kr 76 280kr 76 280(kr 76 280)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 =kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto tj.pensjon etter samokr 9 358kr 9 358(kr 18 878)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 67 522kr 67 522
Fradrag F-tilleggspensjon
kr 77 772 x 0,40 =kr 31 108
begrenset til fakt.tilleggs-
pensj – trekk i tj.pensjon
kr (77 772-76 280) =kr 1 492kr 1 492
alt. begrensning:
Isolert fradr KPpensjkr 31 108
+ ikke sammenfallende
fradr i tj.pensjon :38 080
(4x29/32+1,14x29/40)0,45
x0,60=kr 45 768
sum max fradragkr 76 876
- trekk i tj.pensjkr 76 280kr 596(kr 596)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 x 0,40=kr 11 424
- trekk i tj.pensjkr 28 560kr 0
alt.:
Høyeste isolert
beregnede Fg-fradragkr 28 560
- trekk i tj.pensjonkr 28 560kr 0(kr 0)
Netto krigspensjon etter samokr 66 030kr 66 926(kr 66 926)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 9 358kr 9 358(kr 18 878)
Netto krigspensjonkr 66 030kr 66 926(kr 66 926)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 192 136
- Med endringsforslag (½ G)(kr 201 656)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 183 212 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 67 360 kroner.

Eksempel 10C

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

100 % uførepensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 120 540
100 % krigsinvalidepensjon (Ps= 5,65)kr 168 804
100 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon77 772kr 115 852

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet. Jf uførepensjoner for samme trygdetilfelle.)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 120 540
Brutto krigspensjonkr 168 804
Samlet bruttokr 289 344kr 289 344
- Max pensjon:
Høyeste pensjon + ¼ G(½ G)kr 178 324kr 178 324(kr 187 844)
Til fradrag i tj.pensjonkr 111 020kr 111 020(kr 101 500)
Foreløpig netto tj.pensjkr 9 520kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x21/30=53 396
begrenset til restkr 9 520kr 9 520(kr 19 040)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 168 804kr 168 804
Fradrag F-tilleggspensjon
faktisk till.pensjon 77 772
- trekk i tj.pensj 9 520/19 040kr 68 252kr 68 252(kr 58 732)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 =kr 28 560
- trekk i tj.pensjonkr 0kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto krigspensjon etter samokr 71 992kr 71 992(kr 81 512)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 71 992kr 71 992(kr 81 512)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 187 844
- Med endringsforslag (¼ G)kr 187 844
- Med endringsforslag (½ G)(kr197 364)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 163 004 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 47 152 kroner.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon på 172 200 kroner.

Beregning etter samordningsloven § 16 nr 2:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet. Jf uførepensjoner for samme trygdetilfelle.)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 172 200
Brutto krigspensjonkr 168 804
Samlet bruttokr 341 004kr 341 004
- Max pensjon:
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 181 720kr 181 720(kr 191 240)
Til fradrag i tj.pensjonkr 159 284kr 159 284(kr 149 764)
Foreløpig netto tj.pensjkr 12 916kr 12 916(kr 22 436)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45 = kr 76 280
begrenset til restkr 12 916kr 12 916(kr 22 436)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 168 804kr 168 804
Fradrag F-tilleggspensjon
faktisk till.pensjonkr 77 772
- trekk i tj.pensj kr 12 916/22 436kr 64 856kr 64 856(kr 55 336)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 =kr 28 560
- trekk i tj.pensjonkr 0kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto krigspensjon etter samokr 75 388kr 75 388(kr 84 908)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 75 388kr 75 388(kr 84 908)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 191 240
- Med endringsforslag (½ G)(kr 200 760)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 183 212 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 67 360 kroner.

Eksempel 10D

Det foreligger rett til følgende bruttopensjoner:

Tabell  

100 % alderspensjon fra tj.p.ordning (21/30 tj.tid)
Ts= 5.14kr 120 540
100 % krigsinvalidepensjon (Ps= 5,65)kr 168 804
100 % uførepensjon fra folketrygden
Fs= 5,26 Få= 29/32
Grunnpensjon38 080
Tilleggspensjon77 772kr 115 852

Beregning etter samordningsloven § 17a, jf § 16 nr 3:

(De regler som vil komme til anvendelse i dette tilfellet, når uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen går over til å være alderspensjon. Jf ulike pensjonstilfelle)

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

Gj.reglerEndring
Brutto 21/30 tj.pensjonkr 120 540
Brutto krigspensjonkr 168 804
Samlet bruttokr 289 344kr 289 344
- Max pensjon:
Høyeste pensjon regnet
etter full opptjening og
hel uførhet (tjeneste-
pensjonen) + ¼ Gkr 181 720
alt.:
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 178 324(kr 187 844)
Til fradrag i tj.pensjonkr 107 624kr 111 020(kr 101 500)
Foreløpig netto tj.pensjkr 12 916kr 9 520(kr 19 040)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45x21/30= kr 53 396
begrenset til restkr 12 916kr 9 520(kr 19 040)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 168 804kr 168 804
Fradrag F-tilleggspensjon
faktisk till.pensjon kr 77 772- trekk
i tj.pensj 12 916/ 9 520/ 19 040kr 64 856kr 68 252(kr 58 732)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 = kr 28 560
- trekk i tj.pensjon kr 0kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto krigspensjon etter samokr 75 388kr 71 992(kr 81 512)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 75 388kr 71 992(kr 81 512)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 187 844
- Med endringsforslag (½ G)(kr 197 364)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 163 004 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 47 152 kroner.

Sammenligningsgrunnlag

Samme person med full opptjent (30/30) tjenestepensjon på 165 036 kroner.

Samordning tjenestepensjon/y-pensjon/­folketrygdpensjon

Tabell  

  Gj.reglerEndring  
Brutto 30/30 tj.pensjonkr 172 200
Brutto krigspensjonkr 168 804
Samlet bruttokr 341 004kr 341 004
- Max pensjon:
Høyeste pensjon regnet
etter full opptjening og
hel uførhet (tjeneste-
pensjonen) + ¼ Gkr 181 720
alt.:
Høyeste pensjon + ¼ G (½ G)kr 181 720(kr 191 240)
Til fradrag i tj.pensjonkr 159 284kr 159 284(kr 149 764)
Foreløpig netto tj.pensjkr 12 916kr 12 916(kr 22 436)
Fradrag F-tilleggspensjon
38 080(4x29/32+
1,14x29/40)0,45 = kr 76 280
begrenset til restkr 12 916kr 12 916(kr 22 436)
Netto tj.pensjon etter samokr 0kr 0(kr 0)

Samordning krigsinvalidepensjon/folketrygdpensjon

Tabell  

Brutto krigspensjonkr 168 804kr 168 804
Fradrag F-tilleggspensjon
faktisk till.pensjon 77 772
- trekk i tj.pensj 12 916/22 436kr 64 856kr 64 856(kr 55 336)
Fradrag F-grunnpensjon:
38 080 x 3/4 = kr 28 560
- trekk i tj.pensjon kr 0kr 28 560kr 28 560(kr 28 560)
Netto krigspensjon etter samokr 75 388kr 75 388(kr 84 908)

Til utbetaling etter samordning:

Tabell  

Netto tjenestepensjonkr 0kr 0(kr 0)
Netto krigspensjonkr 75 388kr 75 388(kr 84 908)
Folketrygdpensjonkr 115 852kr 115 852(kr 115 852)
- Med gjeldende reglerkr 191 240
- Med endringsforslag (¼ G)kr 191 240
- Med endringsforslag (½ G)(kr 200 760)

NB Ikke aktuelt å tilstå garantitillegg pga tap krigspensjon i dette tilfelle. Samlet pensjonsresultat uten krigspensjon utgjør 183 212 kroner, hvorav netto tjenestepensjon 67 360 kroner.

Til forsiden