NOU 1999: 29

Varederivater

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelser

Til verdipapirhandelloven § 1-2 andre ledd nr. 8

Forslaget er omtalt i avsnitt 7.2. Varederivater defineres som finansielle instrumenter ved et nytt nr. 8 i vphl § 1-2 andre ledd. Begrepet varederivater omfatter derivater med både varer, tjenester og indekser som underliggende.

En nærmere definisjon av varederivater gis som nytt siste ledd. Definisjonen skal angi avgrensningen mellom hvilke varederivater som skal anses som finansielle instrumenter. Det legges blant annet vekt på typen kontrakt og kontraktens omsettelighet. Det sentrale vil være om kontrakten er omsettelig etter sin art. Det er ikke noe skille mellom kontrakter med kontant eller fysisk oppgjør. Avgrensningen gir samtidig en anvisning på kjennetegn på varederivatmarkeder i forhold til spotmarkeder.

Til verdipapirhandelloven § 1-6

Forslaget er omtalt i punkt 7.6.1. Definisjonen av clearingvirksomhet utvides til også å omfatte varederivater. Dette gjøres ved at vphl § 1-6 endres slik at henvisningen til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 7 utvides til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8.

Til verdipapirhandelloven § 7-12

Forslaget er omtalt i punkt 7.4.3. Bestemmelsen angir de særskilte forhold som skal gjelde for foretak som bare skal yte investeringstjenester i varederivater. Det skal angis i søknaden at det er slik tillatelse som ønskes. Foretak som bare skal yte investeringstjenester i varederivater gis tillatelse til å organisere seg som aksjeselskap.

Verdipapirforetak med generell konsesjon kan også yte investeringstjenester i varederivater, men må minst to måneder på forhånd gi melding til Kredittilsynet før slik virksomhet starter opp. Dette gir Kredittilsynet anledning til å kontrollere om vilkår som for eksempel kravet til erfaring etter vphl § 7-2 er oppfylt.

Siden varederivater ikke er omfattet av ISD, vil de grensekryssende regler som følger av direktivet ikke gjelde for investeringstjenester i varederivater. Verdipapirhandellovens regler om grensekryssende virksomhet for verdipapirforetak innen EØS-området gis derfor ikke anvendelse. Det er derfor gjort unntak for vphl §§ 7-3 tredje ledd, 7-5, 7-6 fjerde til åttende ledd, 7-7 og 7-9.

Det foreslås også visse unntak for virksomhetsreglene i vphl kapittel 8. Vphl § 8-4 vil ikke ha samme betydning for varederivater fordi det her ikke foreligger utstedere av finansielle instrumenter slik bestemmelsen forutsetter. Den samme forutsetning gjør seg gjeldende for vphl §§ 8-7 og 8-8 som også foreslås unntatt.

Det er behov for to tilpasninger i forhold til vphl § 8-5 om verdipapirforetaks egenhandel. For det første er det ikke behov for særlige restriksjoner på varederivatforetaks egenhandel i andre finansielle instrumenter enn varederivater. For det andre bør varederivatforetak som ledd i sin kapitalforvaltning kunne foreta handel i organiserte markeder. Et krav om handel på regulert marked ville avskjære all egenhandel i varederivater som ledd i foretakenes kapitalforvaltning, fordi det ennå ikke finnes regulerte markedsplasser for varederivater. Organisert marked er ikke nærmere definert i loven, men utvalget legger til grunn at det i alle fall må skje en regelmessig og offentlig kursnotering på slik markedsplass.

Vphl § 8-9 må justeres for at adgangen til å gi laverer regler om startkapital også knyttes til investeringstjenester avgrenset til varederivater, og ikke bare generelt avgrenset til de enkelte investeringstjenester slik bestemmelsen lyder i dag.

Vphl § 2a-2 første ledd første punktum justeres slik at ansattes adgang til å utstede eller handle varederivater for egen rekning omfattes av det generelle handleforbudet for varederivater. De øvrige bestemmelsene i vphl kapittel 2a gjelder egenhandel i de underliggende finansielle instrumentene, og er derfor ikke aktuelle for de ansatte i varederivatforetak. Ansatte i varederivatforetak vil derfor kunne handle i for eksempel aksjer og obligasjoner uten hindring av reglene i vphl kapittel 2a.

Det er lite behov for regler om investorbeskyttelse i varederivatmarkedene i dag, og det legges til grunn at hovedreglen i vphl § 8-13 ikke uten videre skal få anvendelse når det gjelder varederivater.

Bestemmelsens forskriftshjemmel opprettholdes imidlertid slik at nødvendige regler kan gis dersom det senere er behov for det.

Til verdipapirhandelloven § 9-4

Forslaget er omtalt i punkt 7.6.1. Det legges til grunn at clearingplikten som gjelder i dag for derivater handlet over børs, utvides til å gjelde varederivater. Dette gjøres ved at vphl § 9-4 tredje ledd endres slik at henvisningen til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 7 utvides til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8.

Til verdipapirhandelloven § 9-5

Forslaget er nærmere omtalt i punkt 7.4.3, og innebærer bare en teknisk tilpasning av dagens bestemmelse som også omfatter varederivater. Dette foregår ved at vphl § 9-5 første ledd endres slik at henvisningen til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 7 utvides til vphl § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8. Samtidig oppheves siste ledd.

Til verdipapirhandelloven § 10-1

Forslaget er omtalt i punkt 7.6.2, og går ut på at det bør innføres nettingbestemmelser også for varederivater, og at dette gjøres i vphl § 10-1. Alternativt kan bestemmelsens forskriftshjemmel anvendes.

Til kredittilsynsloven § 1 nr. 13

Forslaget er omtalt i avsnitt 7.7. Dagens bestemmelse er utformet til å omfatte virksomhet i forbindelse med verdipapirhandel, og må omformuleres til å gjelde finansielle instrumenter, slik at det er klart at varederivatforetak omfattes.

Til dokumentets forside