NOU 1999: 29

Varederivater

Til innholdsfortegnelse

10 Utkast til lovendringer

I lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer:

§ 1-2 andre ledd nr. 8 skal lyde:

8. Varederivater

§ 1-2 nytt siste ledd skal lyde:

Med varederivater menes omsettelige termin- eller opsjonskontrakter med kontant eller fysisk oppgjør knyttet til varer eller tjenester.

§ 1-6 skal lyde:

Med oppgjørsvirksomhet menes yrkesmessig virksomhet som består i å tre inn som part eller på annen måte garantere for oppfyllelse av avtaler som gjelder handel med finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8 og forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter.

§ 2a-2 første ledd første punktum skal lyde:

Ansatte kan ikke utstede eller handle for egen rekning med finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8.

Ny § 7-12 skal lyde:

§ 7-12. Investeringstjenester i varederivater

I søknad om tillatelse etter § 7-3 første ledd skal det opplyses om foretaket bare skal yte investeringstjenester i finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 8, og hvilke varederivater søknaden gjelder.

Verdipapirforetak som nevnt i første ledd kan organiseres som aksjeselskap.

Andre verdipapirforetak enn de som er nevnt i første ledd må gi melding til Kredittilsynet minst to måneder før det skal ytes investeringstjenester i finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 8.

For verdipapirforetak som nevnt i første ledd gjelder ikke §§ 7-3 tredje ledd, 7-5, 7-6 fjerde til åttende ledd, 7-7, 7-9, 8-4, 8-7, 8-8 og 8-13 første, andre og fjerde ledd.

For verdipapirforetak som nevnt i første ledd, gjelder § 8-5 bare ved handel i varederivater. § 8-5 andre ledd gjelder tilsvarende ved handel på organiserte markedsplasser.

For ansatte i verdipapirforetak som nevnt i første ledd, gjelder kapittel 2a bare ved handel i varederivater. For verdipapirforetak som nevnt i første ledd gjelder § 8-9 tilsvarende.

§ 9-4 tredje ledd skal lyde:

Verdipapirforetakets handel i finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8 som er børsnoterte, skal foretas under medvirkning av oppgjørssentral som nevnt i § 6-1. Denne bestemmelsen gjelder ikke for tegningsretter eller kjøpsretter som utstedes på like vilkår, samtidig og i en gitt mengde dersom utsteder eier de underliggende verdipapirene.

§ 9-5 første ledd skal lyde:

Ved formidling av handel i finansielle instrumenter som nevnt i § 1-2 andre ledd nr. 4 til 8, skal verdipapirforetaket påse at foretaket har betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser. Departementet kan fastsette nærmere regler om sikkerhetsstillelse.

§ 9-5 fjerde ledd oppheves.

§ 10-1 skal lyde:

Dette kapittel gjelder varederivater, framtidige renteavtaler (FRA), rente- og valutaopsjoner, rente- og valutaterminer, rente- og valutabytteavtaler, og avtaler om handel med valuta. Departementet kan bestemme at dette kapittel også skal gjelde avtaler om andre finansielle instrumenter.

2. I lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) gjøres følgende endring:

§ 1 nr. 13. skal lyde:

Verdipapirforetak og andre foretak som driver virksomhet i forbindelse med finansielle instrumenter, og med overholdelsen av bestemmelser om virksomhet med finansielle instrumenter gitt i eller i medhold av lov.

Til dokumentets forside