NOU 2007: 05

Frarådningsplikt i kredittkjøp— Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 17, NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp, med utkast til ny § 4 tredje ledd og ny § 5 annet og tredje ledd i kredittkjøploven.

I brev av 18. oktober 2006 ba Finansdepartementet i samråd med ­Justisdepartementet, Banklovkommisjonen å utrede spørsmålet om frarådingsplikt i kredittkjøp. Bakgrunnen for mandatet var at Stortinget 2. desember 2004 ba Regjeringen fremme forslag til lovendringer som pålegger utlåner frarådningsplikt etter mønster av finansavtaleloven § 47, også ved relevante former for utlån som reguleres av kredittkjøploven.

Banklovkommisjonen foreslår i denne utredningen endringer i kredittkjøploven som innebærer at kredittyter og selger pålegges en frarådningsplikt i kredittsituasjoner som omfattes av kredittkjøploven. Frarådningsplikten innebærer at i tilfeller hvor kredittyter eller selger må anta at forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold på dennes side, tilsier at forbrukeren bør overveie å avstå fra kredittkjøpet eller å gjennomføre kredittkjøpet, skal forbrukeren skriftlig underrettes om dette før kredittkjøp inngås eller salgstingen overgis forbrukeren.

Banklovkommisjonens forslag er enstemmig.

Oslo, 29. mai 2007

Erling Selvig

Olav Breck

Ottar Dalsøren

Sverre Dyrhaug

Kjersti Elvestad

Eystein Gjelsvik

Arnhild Dordi Gjønnes

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Anne-Lise Løfsgaard

Per Melsom

Anne Nesheim

Solveig Nordkvist

Astrid Nyberget

Erling G. Rikheim

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Kristin Skrede

Per Anders Stalheim

Liv Synnøve Taraldsrud

Bente Øverli

Lise Ljungmann

Kristin Schjønsby

Kari Lærum

Til dokumentets forside