NOU 2007: 05

Frarådningsplikt i kredittkjøp— Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

8 Lovforslag

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

§ 4 nytt tredje ledd skal lyde:

Dersom kredittyteren eller selgeren før kredittkjøp inngås eller salgstingen er overgitt til forbrukeren, må anta at forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold på dennes side, tilsier at forbrukeren bør overveie å avstå fra kredittkjøpet eller fra å gjennomføre kredittkjøpet, skal kredittyteren eller selgeren på dennes vegne skriftlig underrette forbrukeren om dette. Gjør kredittyteren eller selgeren ikke det, kan forbrukerens forpliktelser lempes for så vidt dette finnes rimelig.

§ 5 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

Dersom kredittyteren før det blir inngått kontokredittavtale, må anta at forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold på dennes side, tilsier at forbrukeren bør overveie å avstå fra å inngå kontokredittavtale som skal eller kan benyttes helt eller delvis til kontokjøp, skal kredittyteren skriftlig underrette forbrukeren om dette. Gjør kredittyteren ikke det, kan forbrukerens forpliktelser lempes for så vidt dette finnes rimelig.

Ved kontokjøp har selgeren frarådningsplikt etter § 4 tredje ledd.

Til dokumentets forside