Til Justis- og politidepartementet

Skiftelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2005, og fikk i mandat å foreta en generell gjennomgang av skiftelovgivningen med sikte på å fremme forslag til ny lovgivning. I tillegg skulle utvalget foreta en gjennomgang av lov om forsvunne personer, samt vurdere endringer i nærmere angitte bestemmelser i arveloven. Ved tilleggsmandat 12. januar 2007 ble utvalget bedt om å vurdere ytterligere noen arve- og skifterettslige spørsmål.

Skiftelovutvalget legger med dette frem sin utredning, som inneholder utvalgets syn på de spørsmålene som er reist i det opprinnelige mandatet og i tilleggsmandatet. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet. Utredningen er enstemmig.

Oslo, 23. november 2007

Peter Lødrup leder

Torstein Frantzen

Annette Janicke Musæus

Børge Bloch Trondvold

Tove Merete Voldbæk

Kjetil Mujezinovic Larsen

Til dokumentets forside