NOU 2011: 21

Når døden tjener livet— Et forslag til nye lover om transplantasjon, obduksjon og avgivelse av lik

Til innholdsfortegnelse

Ordforklaringer

Donasjon og transplantasjon:

ABO-typing:

Å bestemme et individs blodtype.

ABO-forlikelighet:

Krav til samsvar mellom to individers blodtype i ABO-systemet for å kunne overføre organer eller blod.

Humant biologisk materiale:

Blod, celler, vev eller obduksjonsmateriale fra mennesker.

Cerebral angiografi:

Røntgenfotografering av hodet etter kontrastinnsprøytning i alle fire pulsårer som fører blod til hjernen, nemlig begge halspulsårene (carotisarteriene) og begge halsvirvelpulsårene (vertebralisarterien).

Cerebral arkografi:

røntgenfotografering av hodet etter innsprøytingen av kontrast i aorta ascendens (arcusbuen).

CT-undersøkelse

(Computertomografi): Røntgenundersøkelse i mange snitt som rekonstrueres til detaljerte bilder. Bildene fremstilles med digitalteknikk.

CT-angiografi:

CT undersøkelse hvor det gis intravenøst kontrastmiddel og teknikken brukes til fremstilling av forløp av enten arterier eller vener i ett gitt område av kroppen. I denne sammenheng brukt om framstilling av arterier i hjernen.

DBD:

(Donation after Brain Death). Donasjon etter påvist irreversibelt opphør av alle hjernefunksjoner (hjernedød).

DCD:

(Donation after Cardiac Arrest) Donasjon etter irreversibelt opphør av hjerte- og åndedrettsfunksjonen.

Donorteam:

Gruppe av helsepersonell ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet som består av kirurger, operasjonssykepleier, anestesilege og transplantasjonskoordinator. Teamet reiser ut til sykehuset hvor donor er klargjort og opererer ut organer fra donor. Organer som er tatt ut blir pakket for transport til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, der organene skal transplanteres.

ECMO:

(Ekstra Corporal Membran Oksygenator) Maskin som sikrer sirkulasjon i organer som skal doneres ved DCD. Et kateter føres opp i aorta fra avdødes lyske etter at hjertet har opphørt i fem minutter. På tuppen av kateteret blåses det opp en ballong og dette hindrer at blod sirkulerer til hjerte og hode. Pasientens blod vil deretter bli sirkulert ved hjelp av maskinen til bukorganene. Dette gjøres for å bedre organkvaliteten før organet opereres ut.

Germinalt vev:

Vev som brukes i forplantingsøyemed.

Herniering:

Økt intrakranielt trykk lokalt eller generalisert som medfører at hjernevev presses gjennom åpninger de naturlig ikke skal forsere («brokkdannelse»). En potensielt reversibel prosess.

HLA- forlikelighet:

Graden av likhet i vevstyper mellom to individer

HLA-typing:

(HLA=Human Leucocyte Antigen) En undersøkelse av blodprøve for å kartlegge vevstype hos et individ.

Iskemi:

Tidsrom uten sirkulasjon. Sirkulasjonsopphør i nedkjølt tilstand (kald iskemi), eller uten samtidig å være nedkjølt (varm iskemi).

Intrakraniell sykdomsprosess:

Sykdom eller skade i skallehulen.

Langerhanske øyer (øyceller):

De insulinproduserende cellene som ligger samlet i grupper («øyer») i bukspyttkjertelen.

NOROD:

(Norsk ressursgruppe for organdonasjon). Tverrfaglig gruppe som blant annet organiserer utdannelsesprogram for helsepersonell som arbeider med organdonasjon på donorsykehusene.

Potensiell donor:

Person som er død eller med stor sannsynlighet vil dø innen kort tid, der livreddende behandling er formålsløs og som er i en tilstand hvor donasjon kan være aktuelt.

Presumert:

Formode, anta, forutsette.

Sirkulasjonsstans til hjernen:

Opphør av blodsirkulasjon i hjernen.

Tamponade:

Økt trykk som ikke kan reverseres. Hjernetamponade inntreffer når det intrakraniale trykket er like stort eller større enn det systemiske blodtrykket. Da opphører hjernens sirkulasjon, og personen er død.

Total hjerneinfarkt:

Irreversibelt opphør av sirkulasjon til hjernen med påfølgende ødeleggelse av storehjerne, lillehjerne og hjernestamme.

Traffikcing:

Menneskehandel

Transkraniell dopler:

Doppler er ultralydundersøkelse hvor forskjellinge bølgelengder reflektert fra vev kan omgjøres til en bildeframstilling av vevet. Doppler kan også brukes til å fremstille blodstrøm og derav indirekte blodkar. Ved transkraniell doppler brukes denne teknikken mot den tynneste delen av skallebenet (tinningsbenet) for å avlese deler av den intrakranielle blodsirkulasjonen.

Transplantasjonskoordinator:

Spesialsykepleier ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet med døgnkontinuerlig vaktordning. Transplantasjonskoordinator fungerer som bindeledd mellom de 28 donorsykehusene og transplantasjonsteamet på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Opererer også som veiledere for donorsykehusene og koordinerer og tilrettelegger gjennomføringen av organuttaket. Koordinatene er ansatt ved Kirurgisk klinikk hvor transplantasjon av lever, bukspyttkjertel og nyrer utføres, men bistår også ved hjerte- og lungedonasjon.

Virksomhet:

Institusjon som ivaretar bestemte tjenester. Donasjonsvirksomhet er institusjon som ivaretar donasjonsprosessen. Donorsykehus ivaretar denne virksomheten i dag. Transplantasjonsvirksomhet er en institusjon som utfører transplantasjoner. Dette er i dag Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Obduksjon/avgivelse av lik

Anatomi:

Læren om kroppens oppbygning

Disseksjon:

Eg. «å skjære fra hverandre». I denne sammenheng undersøkelse av et dødt legeme for å studere eller undervise i anatomi.

Obduksjon:

En systematisk utvendig og innvendig medisinsk undersøkelse av en død person med formål å påvise eller utelukke forandringer som skyldes sykdom eller skade.

Medisinsk obduksjon:

Obduksjon som er rekvirert av lege. Det samme som klinisk obduksjon eller sykehusobduksjon

Rettsmedisinsk obduksjon:

Obduksjon som er begjært i henhold til straffeprosessloven § 228.

Obduksjonstekniker:

Også kalt autopsitekniker, laborant eller preparant. Helsearbeider som bistår legen under obduksjon. Kan ha ulik faglig bakgrunn, det er ingen definert utdannelse.

Patolog:

Det samme som spesialist i patologi. Lege med spesialistutdanning i patologi.

Patologi:

Læren om sykelige forandringer i kroppens celler og vev.

Til dokumentets forside