NOU 2011: 6

Et åpnere forskningssystem

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abelia (2008): «KunnskapsInnovasjon Norge? – status for Innovasjon Norges arbeid med å fremme kunnskapsøkonomien – juni 2008».

Access economics (2008): Exceptional returns: The value of investing in health R&D in Australia II. Canberra: Australian Society for Medical Research.

Aksnes, D. W. (2003): «A macro study of self-citation» Scientometrics, 56(2), 235-246.

Arnesen, C. Å., V. Opheim, T. Næss, P. O. Aamodt og I. Henhaug (2009): Alder ved yrkesstart, sysselsettingsmønstre og yrkesaktivitet. Rapport 20/2009. Oslo: NIFU STEP.

Auriol, J. (2010): «Careers of doctorate holders: employment and mobility patterns.» STI Working paper 2010/4. Paris: OECD.

Bentley, P., S. Kyvik, A. Vabø og E. Waagene (2010): Forskningsvilkår ved norske universiteter sett i et internasjonalt perspektiv. En undersøkelse av 7 land. Rapport 8/2010. Oslo: NIFU STEP.

Bentley, P. og S. Kyvik (2011): «Academic staff and public communication: a survey of popular science publishing across 13 countries.» Public Understanding of Science 20(1), 48-63.

Bils, M., og P. Klenow (2000): «Does schooling cause growth?» American Economic Review 90(5), 1160-1183.

Borlaug, S. B., M. Gulbrandsen og L. Langfeldt (2010): Evaluation of Added Value and Financial Aspects. The Norwegian Centre of Excellence Scheme. Rapport 29/2010. Oslo: NIFU STEP.

Brofoss, K. E. og T. B. Olsen (2007): Utenlandske statsborgere med norsk doktorgrad. Rapport 5/2007. Oslo: NIFU STEP.

Buxton, M. J. og S. Hanney (1996): «How can payback from health services research be assessed?» Journal of Health Services Research & Policy, 1, 35-43.

Buxton, M. J., S. Hanney, m. fl. (2008): Medical research – what’s it worth? Estimating the economic benefits from medical research in the UK. London: Health Economics Research Group, Office of Health Economics, and RAND Europe.

Cappelen, Å. (2006): «Avkastning av samfunnets investeringer i forskning», Dugnad for verdiskapning – Kunnskapsplattformen.

Cappelen, Å., E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, J. Møen, A. Raknerud og M. Rybalka (2008): Evaluering av SkatteFUNN – sluttrapport. Rapport 2/2008. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å., T. Eika og J. Prestmo (2010): Nedbygging av petroleumsvirksomheten. Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapport 46/2010. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Det norske Videnskaps-Akademi (2008): Evne til forskning: norsk forskning sett innenfra (Walløe-utvalget).

Eaton, J., E. Gutierrez og S. S. Kortum (1998): «European Technology Policy», Economic Policy, 13(27), 404-438

Econ Pöyry (2008): Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Rapport 2008-133. Oslo: Econ Pöyry.

European Commission (2009): «ERA Indicators and monitoring. Expert group report.»

Fagerberg, J. (2009): «Innovasjonspolitiske virkemidler. En utredning for Kunnskapsdugnaden», Dugnad for verdiskapning – Kunnskapsplattformen.

Fagerberg, J. (2010a): «En ny handlingsregel?» Aftenposten, 31.5.2010.

Fagerberg, J., C. Mowery og B. Verspagen (red.) (2009a): Innovation, Path Dependency and Policy: the Norwegian Case, Oxford: Oxford University Press.

Fagerberg, J., D. C. Mowery og B. Verspagen (2009b): «The evolution of Norway’s national innovation system», Science and Public Policy, 36(6), 431-444.

Fagerbergutvalget (2010a): «Fagerbergutvalget. Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert norsk forskning.» http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dep/Styrer-rad-og-utvalg/fagerbergutvalget.html. Lesedato: 7. 6. 2010.

Fagerbergutvalget (2010b): «Fagerbergutvalget: Innspill til mandatet for evalueringen av Forskningsrådet.»

Fagerbergutvalget (2011): «Spørreundersøkelse til universiteter og høyskoler. Bruk av forskningsinsentiver og tilgang til driftsmidler til forskning. Rapport.»

Finnish Ministry of Education, Science and Culture (2011): E-post til Fagerbergutvalgets secretariat, 21.3.2011.

Friere forskning! (2010): «Friere forskning!» http://www.friereforskning.com/ (Forskeroppropet). Lesedato: 10.11.2010.

Godø, H., L. Langfeldt og A. Kaloudis (2009): In Need of a Better Framework for Success: An Evaluation of the Norwegian Participation in the EU 6th Framework Programme (2003-2006) and the first part of the 7th Framework Programme (2007-2008). Rapport 22/2009. Oslo: NIFU STEP.

Griliches, Z. (1995): «R&D and Productivity: Econometric Results and Measurement Issues» i Paul Stoneman (red.): Handbook of the Economics of Innovation and Technical Change. Oxford: Blackwell.

Gunnes, H., T. Næss, A. Kaloudis, B. Sarpebakken, G. Melin og L. Blomkvist (2007): Forskerrekruttering i Norge – status og komparative perspektiver. Rapport 2/2007. Oslo: NIFU STEP.

Hall, B., mairesse, J. og Mohnen, P. (2010): «Measuring the returns to R&D». Working paper 15622, NBER working paper series.

Harg, M. (red.) (2010): Handlingsrom for kvalitet. Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren.

HEFCE (2010a): «Research Excellence Framework impact pilot exercise: Findings of the expert panels. A report to the UK higher education funding bodies by the chairs of the impact pilot panels.»

HEFCE (2010b): «Research Excellence Framework: Impact pilot exercise. Example case studies from English Language and Literature.»

Helseforetaksloven (2001): Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m. m. (helseforetaksloven). Hentet fra http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-093.html

Helse- og omsorgsdepartementet (2008): «Vedr tildeling av øremerket tilskudd til forskning i helseforetakene.» Brev til de regionale helseforetakene, 25.3.2008.

Helse- og omsorgsdepartementet (2010): Prop. 1 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2011.

Helse Sør-Øst RHF (2008): «Forskningsstrategi Helse Sør-Øst RHF 2008-11» og «Helse Sør-Øst RHF: Handlingsplan for implementering av forskningsstrategien 2008-2011»: http://www.helse-sorost.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=107&I=725 Lesedato: 23.10.2010.

Hervik, A., L. Bræin og B. Bergem (2010): Resultatmåling av brukerstyrt forskning2008. Møreforsking, Rapport 1005.

Holden, L., og G. H. Steinbakk (2010): «Visualisering av det nye basisbevilgningssystemet for forskningsinstitusjonene», SAMBA/45/10, Norsk Regnesentral.

Högskoleverket (2010): Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden. Rapport 2010:21 R. Stockholm: Högskoleverket.

Jones, C. I., og J. C. Williams (1998): «Measuring the Social Returns to R&D», Quarterly Journal of Economics, 113(4), 1119-1135.

Kaloudis, A., S. Slipersæter og S. L. Sundnes (2010): Indikatorer for prioritering i norsk forskning. Rapport 20/2010. Oslo: NIFU STEP.

Kalseth, J., E. Lassemo og T. Rohde (2010): Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene. Rapport SINTEF 14727. Trondheim: SINTEF.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (1999): St.meld. nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Kristiansen, Ernst (2010): «Enkel analyse på EU-støtte til norske deltagere i FP7 sammenlignet med FP6.» E-post til Fagerbergutvalget, 12.11.2010.

Kunnskapsdepartementet (2007a): St.meld. nr. 7 (2007-08) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2007b): Finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren – teoretiske vurderinger (Vagstadrapporten).

Kunnskapsdepartementet (2009a): St.meld. nr. 30 (2008-09) Klima for forskning. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2009b): Prop. 1 S (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2010.

Kunnskapsdepartementet (2010a): Prop. 1 S (2010-2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2011.

Kunnskapsdepartementet (2010b): Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020. Rapport.

Kunnskapsdepartementet (2010c): Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010.

Kunnskapsdepartementet (2010d): «Samfunnskontrakt – informasjon om igangsetting av pilotprosjekt.» Brev til Universitets- og høgskolerådet, 13.12.2010.

Kunnskapsdepartementet (2011): Forskningsbarometeret 2011. Kunnskap for framtida. Rapport. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Kyvik, S. (1991): Productivity in academia. Scientific publishing at Norwegian universities. Oslo: Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning/Universitetsforlaget.

Kyvik, S. og T. B. Olsen (2007): Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter. En undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater. Rapport 35/2007. Oslo: NIFU STEP.

Kyvik, S. og T. B. Olsen (2009): Gjennomstrømming i doktorgradsutdanningen. Rapport 40/2009. Oslo: NIFU STEP.

Lasker foundation (2000): Funding First. Exceptional returns: the economic value of America’s investment in medical research. New York: The Lasker foundation.

Lundvall, B.-Å. (1992): National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.

Lundvall, B.-Å. (2010): «Et velfungerende forskningssystem set i evolutionært perspektiv». Presentasjon for Fagerberg-utvalget, 7.4.2010.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2010): Forskningsbarometer 2010. Dansk forskning i internationalt perspektiv. Forskning: Analyse og evaluering 7/2010.

Myklebust, N. S. (2010a): «Lakselusa og havresekken», Nationen 28.5.2010.

Myklebust, N. S. (2010b): Presentasjon for Fagerbergutvalget, 31.5.2010.

Narula, R. (2002): «Innovation Systems and ‘inertia’ in R&D Location: Norwegian Firms and the Role of Systemic Lock-in», Research Policy, 31(5), 795-816.

Nelson, R. R. (red.) (1993): National Innovation Systems. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.

Nerdrum, L., I. Ramberg og B. Sarpebakken (2003): Inngående forskermobilitet til Norge. Omfang og erfaringer. Skriftserie 10/2003. Oslo: NIFU STEP.

New York Times (2010): «Questionable Science Behind Academic Rankings.» http://www.nytimes.com/2010/11/15/education/15iht-educLede15.html?_r=3&scp=1&sq=university%20of%20alexandria&st=cse Lesedato: 7.4.2011.

NIFU STEP (2004): «Utdrag fra OECDs ’Frascati Manual’ i norsk oversettelse.»

NIFU STEP (2010): Statsbudsjettet 2011. Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2011. Rapport 33/2010. Oslo: NIFU STEP.

NIFU (2011): «Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009. Informasjon fra FoU-statistikken. Hovedtall.»

Norges forskningsråd (1998): Evaluering av anvendte forskningsinstitutter. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2000): Evaluering av landbruksinstitutter. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2004): Evaluation of clinical, epidemiological, public health, health-related and psychological research in Norway. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2006a): Evaluering av arbeids- og sosialpolitiske institutter. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2006b): Evaluering av utenriks- og sikkerhetspolitiske institutter. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2007): «Innspill til stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.»

Norges forskningsråd (2009b): Årsrapport 2009. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Del II: Departementsvise rapporter. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2009a): Årsrapport 2008 Forskningsinstituttene, samlerapport og for de fire instituttgruppene. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2010a): Evaluering av sosiologisk forskning i Norge. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2010b): «Innspill til Fagerbergutvalget om Forskningsrådets arbeid med fornyelse i forskning.»

Norges forskningsråd (2010c): Det norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer. Oslo: Norges forskningråd.

Norges forskningsråd (2010d): Årsrapport 2009. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2010e): Humanistisk forskning. Nasjonal strategi. Oslo: Norges forskningsråd.

Norges forskningsråd (2011a): «Et felles løft om den åpne konkurransearenaen.» Brev til Kunnskapsdepartementet, 1.3.2011.

Norges forskningsråd (2011b): «Nyhetsbrev nr. 1 – 2011 fra Ideas.»

Norges forskningsråd (2011c): E-post til Fagerbergutvalgets sekretariat, 11.4.2011.

Næss, T., T. B. Olsen, B. Sarpebakken og A. Kaloudis (red.) (2007): Forskerrekrutteringsbehov i Norge. Framskrivninger fram til 2020 basert på tre ulike vekstscenarier. Rapport 12/2007. Oslo: NIFU STEP.

OECD (2002): Frascati Manual 2002. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Paris: OECD Publishing

OECD (2005): Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Luxembourg: OECD and Statistical Office of the European Communities.

OECD (2008a): «Towards good practices in priority setting: background and issues paper.»

OECD (2010a): «Priority setting for public research: challenges and opportunities.»

OECD (2010b): The OECD Innovation Strategy. Getting A Head Start on Tomorrow. Paris: OECD Publishing.

OECD (2010c): OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010. Paris: OECD Publishing.

OECD (2010d): «Performance-based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions: Workshop Proceedings.»

Olsen, T. B. (2007): Doktorgrad – og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere. Rapport 20/2007. Oslo: NIFU STEP.

Perduco (2008): Norges næringslivsundersøkelser Q2 2008.

Schneider, J. W. (red.) (2010): Bibliometric Research Performance Indicators for the Nordic Countries. A publication from the Noria-Net «The Use of Bibliometrics in Research Policy and Evaluation Activities». NordForsk report.

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (2006): Mål- og resultatstyring i staten. Veileder i resultatmåling. Oslo: Senter for statlig økonomistyring.

SINTEF (2010): Melding om forskning og innovasjon. Trondheim: SINTEF.

Sivertsen, G. (2010): «Svekket forskningsfokus», Forskningspolitikk 4/2010.

Smeby, J. C. (2001): «Forskningsvilkår ved universiteter og vitenskapelige høyskoler», NIFU skriftserie nr. 16/2001.

Spesialisthelsetjenesteloven (1999): Lov 7. februar 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m. m. (spesialisthelsetjenesteloven). Hentet fra http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html

Technopolis Group (2010): «Enhancing the Effectiveness of Nordic Research Cooperation. Nordic participation in the EU Framework Programmes – Best practices and lessons learned. Policy Brief 1.»

Technopolis Group (2011a): Research Support to the Fagerberg Committee. Volume 1. Brighton: Technopolis Ltd.

Technopolis Group (2011b): Research Support to the Fagerberg Committee. Volume 2. International comparison of goal-orientated public governance in research policy – Country reports. Brighton: Technopolis Ltd.

Thelwall, M., m. fl. (2009): The use of webometrics for the analysis of knowledge flows within the European Research Area. Brussels: Rindicate.

U-Multirank (2010): Interim Progress Report. Design Phase of the Project ‘Design and Testing the Feasibility of a Multi-dimensional Global University Ranking’.

Universitetet i Oslo (2011): «Publiseringsanalyse 2006-2009 ved Universitetet i Oslo».

Universitets- og høgskolerådet (2006): «Sammen om kunnskap II: Operasjonalisering av indikatorer for formidling. Nytt system for dokumentasjon av formidling. Innstilling fra UHRs formidlingsutvalg II til KD.»

Universitets- og høgskolerådet (2007): «Rekruttering til forskning – UHRs innspill til ny stortingsmelding.»

Universitets- og høgskolerådet (2010): Brev til statsråd Tora Aasland, 8.2.2010.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2002): St.meld. nr. 35 (2001-2002). Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Utdannings- og forskningsdepartementet (2005): St.meld. nr. 20 (2004-2005) Vilje til forskning. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Wooding, S., m. fl. (2005): «Payback arising from research funding: evaluation of the Arthritis Research Campaign.» Rheumatology, 44, 1145-1156.

Til dokumentets forside