NOU 2011: 6

Et åpnere forskningssystem

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

BIA

Brukerstyrt innovasjonsarena

BIP

Brukerstyrte innovasjonsprosjekter

BNI

Brutto nasjonalinntekt

BNP

Brutto nasjonalprodukt

CESSDA

Council of European Social Science Data Archives

CHERPA

Consortium for Higher Education and Research Performance Assessment

CIS

Community Innovation Survey

CRISTIN

Current Research Information System in Norway

DBH

Database for statistikk om høgre utdanning

DFG

Deutsche Forschungsgemeinschaft

E-CORDA

European Common Research Data

ECCSEL

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory

EFTA

European Free Trade Association

EISCAT-3d

European Incoherent Scatter 3d design study

EIT

European Institute of Innovation and Technology

ERA

European Research Area

ERC

European Research Council

ESFRI

European Strategy Forum on Research Infrastructures

ESRF

European Synchotron Radiation Facility

ESS

European Spallation Source

EU

Den europeiske union

EUROSTAT

EUs generaldirektorat for statistikk

FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena

FFI

Forsvarets forskningsinstitutt

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi

FORFI

Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken (forskningsprogram)

FoU

Forskning og utvikling

FP7

7th Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities; EUs 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013)

GBAORD

Government Budget Appropriations or Outlays on R&D

HEFCE

Higher Education Funding Council for England

IKT

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

ISCED

International Standard Classification of Education

ISI

Institute for Scientific Information

KD

Kunnskapsdepartementet

LO

Landsorganisasjonen i Norge

MNT

Matematiske og naturvitenskapelige fag

MRS

Mål- og resultatstyring

NAV

Arbeids- og velferdsetaten

NHH

Norges Handelshøyskole

NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP

Se NIFU

NINA

Norsk institutt for naturforskning

NOK

Norske kroner

NORBAL

Doktorgradsstatistikk for Norden og Baltikum

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NVH

Norges veterinærhøgskole

NVI

Norsk vitenskapsindeks

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD-MSTI

OECD Main Science and Technology Indicators

R&D

Research and development (se FoU)

RBO

Resultatbasert omfordeling

RePEc

Research Papers in Economics

RHF

Regionalt helseforetak

SFF

Sentre for fremragende forskning

SFI

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SIOS

Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System

SSB

Statistisk sentralbyrå

STAR METRICS

Science and Technology in America’s Reinvestment Measuring the Effect of Research on Innovation, Competitiveness and Science

TEKES

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Finland)

UFF

Undervisning, forskning og formidling

UH

Universiteter og høyskoler

UHR

Universitets- og høgskolerådet

UiA

Universitetet i Agder

UiB

Universitetet i Bergen

UiO

Universitetet i Oslo

UiS

Universitetet i Stavanger

UiT

Universitetet i Tromsø

UMB

Universitetet for miljø- og biovitenskap

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

YFF

Yngre fremragende forskere

Til dokumentets forside