NOU 2013: 11

Festekontrakter og folkerett

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 15. februar 2013 oppnevnte regjeringen et lovutvalg for å vurdere endringer i tomtefesteloven som følge av EMDs dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 1. oktober 2013

Kåre Lilleholt (leder)

Stig Harald Solheim

John Egil Bergem

Grethe Gjertsen

Sissel Fykse

Gjermund Aasbrenn

Til dokumentets forside