NOU 2013: 11

Festekontrakter og folkerett

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Eckhoff, Torstein og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 9. utg. (Oslo 2010)

Eide, Erling, «Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 2011 s. 125 – 162

Falkanger, Thor, «Tomtefestelov – grunneierens vern etter Grunnlov og EMK», Lov og Rett, 2007 s. 563 – 580

Falkanger, Thor, Allmenningsrett (Oslo 2009)

Falkanger, Thor og Aage Thor Falkanger, Tingsrett, 7. utg. (Oslo 2013)

Flaaten, Sveinung O., «Plenumsdommene om tomtefeste – en oversikt og noen perspektiver», Tidsskrift for eiendomsrett, 2008 s. 1 – 10

Høgberg, Benedikte Moltumyr, Forbud mot tilbakevirkende lover (Oslo 2010)

Høgberg, Benedikte Moltumyr, «Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt-2010 – 143 (Rederiskattesaken), Tidsskrift for rettsvitenskap, 2010 s. 694 – 744

Kjølbro, Jon Fridrik, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 3. utg. (København 2010)

Lid, Olav, Tomtefeste (Oslo 1961)

Skoghøy, Jens Edvin, «Forbud mot tilbakevirkende lovgivning», Lov og Rett, 2011 s. 255 – 282

Solheim, Stig H., Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (Tromsø 2010)

Solheim, Stig H., «EMDs avgjørelse i tomtefestesaken: revolusjonerende eller justerende?», Lov og Rett, 2013 s. 295 – 310

Til dokumentets forside