NOU 2013: 2

Hindre for digital verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

Referanseliste

Allthingsd.com (2012) YouTube, Which Wants More TV Dollars, Pays Up for More «Channels». Publisert 07.10.2012 på http://allthingsd.com/20121007/youtube-which-wants-more-tv-dollars-pays-up-for-more-channels/

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet (2009) Politisk plattform for flertallsregjeringen. Soria Moria.

BBC (06.07.2005) Software patent bill thrown out. Publisert på http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4655955.stm

BBC (2012) YouTube loses court battle over music clips. Publisert 20.04.2012 på http://www.bbc.co.uk/news/technology-17785613

Bergstrøm, Ida W (30.10.2012) «Alle skal med!» På Høyden. Se http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=51927

Bessen, James, Jennifer Ford og Michael J. Meurer (2011) The Private and Social Costs of Patent Trolls. Boston University School of Law. Se http://www.cato.org/pubs/regulation/regv34n4/v34n4-1.pdf

Bessen, James og Michael J. Meurer (2012) «The Direct Cost from NPE Disputes» i Boston Univ. School of Law, Law and Economics Research Paper No. 12-34. Se http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210

BEUC (2012) Berec report on the differentiation and related competition issues in the scope of Net Neutrality. BEUC statement. Høringssvar av 09.08.2012. Se http://www.beuc.org/custom/2012-00523-01-E.pdf

Bogmarkedet (2012) Forlagenes omsætning steg i 3. kvartal. Bogmarkedet 21 2012. Se http://bogmarkedet.dk/sites/default/files/Bogbarometret%203.kvartal.pdf

Boldrin, Michele og David K. Levine (2012) The case against patents. Working paper for Federal Reserve Bank of St. Louise. Se http://research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-035.pdf

Braathe, Hans Jørgen og Inger Bakketun (1981) EDB valgfag: lærerveiledning. Oslo: Grunnskolerådet, Skolesjefen i Oslo

Breivik, Jens (09.02.2012). Hvor digital er høyere utdanning? Se http://www.forskerforum.no/wip4/hvor-digital-er-hoeyere-utdanning/d.epl?id=1219737

Cabinet Office (31.01.2012) Introducing the beta of GOV.UK. Se http://digital.cabinetoffice.gov.uk/2012/01/31/beta/

Ceccagnoli M, Gambardella A, Giuri P, Licht G and Mariani M (2005) Study on Evaluating the Knowledge Economy – What are Patents Actually worth? Se http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_ en.pdf

Cisco (30.05.2012) Visual Networking Index: Forecast and Methodology 2011 – 2016. Se http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360.pdf

Computerworld (17.07.2012) Judge dismisses privacy lawsuit against LinkedIn. Publisert på http://www.computerworld.com/s/article/9229274/Judge_dismisses_privacy_lawsuit_against_LinkedIn

Dekkers, Polmann, te Velde, de Vries for Europakommisjonen (2006) Measuring European Public Sector Information Resources (MEPSIR). Se http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/mepsir/final_report.pdf

Den norske dataforening (07.09.2012) Studentene får færre datafag. Publisert på http://www.idg.no/computerworld/dnd/article252849.ece

Content online platform (2009) Final report on the Content online platform. Se http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/other_actions/col_platform_report.pdf

Dagbladet (18.08.2012) – Tallmaterialet er svært mangelfullt.

Damvad Norge og Menon Business Economics (2012) Norsk innovasjonspolitikk for digital tjenesteutvikling. Notat utarbeidet for Digitutvalget.

Department for Culture, Media and Sport (2011) The Government’s response to Next Gen. Transforming the UK into the world’s leading talent hub for the video games and visual effects industries. Se http://www.dcms.gov.uk/images/publications/Govt-Resp_NextGen_Cm-8226.pdf

Digi.no (16.08.2002) Bellboy tapte patentsaken så det suste. Publisert på http://www.digi.no/67674/bellboy-tapte-patentsaken-saa-det-suste

Digi.no (22.10.2012) – Dette krever fiber. Se http://www.digi.no/904591/dette-krever-fiber

Djønne, Erik og Hans Marius Graasvold (2012) Loven trenger en ansiktsløftning. Kommentar publisert 30.07.2012. Oslo: Dagens Nærignsliv

Dybvig, Per Einar (15.05.2012) Redningen, ikke problemet. Innlegg publisert på http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2012051509324194059052

Dæhlen, Morten (05.09.12) Kollektiv kompetansesvikt på IKT-området. Publisert på http://www.idg.no/computerworld/dnd/article252549.ece

Econ Pöyry og Nexia (2009) Bredbånd 2.0 – status og utvikling mot 2015. Rapport utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Bredband_20_Nexia_Econ_ny2.pdf

The Economist (10.01.2008): From major to minor.

Estonian ICT demo center (2012) Estonian ICT - reducing adminstrative burden. Presentasjon på NEO 2012 http://presenter.vippy.co/MTA5X3ByZXZpZXc

The Economist (08.04.2010): Copyright and wrong – Why the rules on copyright need to return to their roots.

EU (2010) Digital agenda for Europe. Pillar IV: Fast and ultra-fast Internet access. Se http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-targets/pillar-iv-fast-and-ultra-fast-internet-access

EU (2012) Digital agenda scoreboard Se http://scoreboard.lod2.eu/index.php?scenario=4&year=2011&countries[]=NO

European Commission (2011) Commission proposes over €9 billion for broadband investment. Pressemelding av 19.10.2011. Se http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-709_en.htm

European Commission (2012) Proposal for a directive on on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market. 2012/0180 (COD).

European Commission (2010) Impact assessment accompanying the Proposal for a directive on on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market. COM(2012) 372.

European Commission (2012) Opening up Education – a proposal for a European Initiative to enhance education and skills development through new technologies. Se http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/open_en.htm

European Commission, EACEA og Eurydice (2012): Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union

FOR 2003-05-21 nr. 630 Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

FOR 2008-10-17 nr 1119: Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)

FOR 2008-12-17 nr 1502: Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Forbrukerombudet (2009): Mindreårige kan ikke stifte gjeld. Nettsak publisert 05.03.2009. Se http://www.forbrukerombudet.no/id/11039506.0

Forbrukerrådet, Distansehandel Norge og Virke (2012) «Høring – EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende handel». Høringssvar av 24.02.2012. Se http://www.regjeringen.no/upload/JD/H%C3%B8ringsuttalelser/LOV/Forbrukerrettigheter/Forbrukerr%C3%A5det.pdf

Forbrukerrådet (2012) Undersøkelse om digitale tjenester. Presentasjon av tall fra TNS Gallup.

Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen (2012) Det digitale bok-Norge. Notat utarbeidet til Digitutvalet. Se http://bokhandlerforeningen.no/7421/Rapport_til_Digit-uvalget_6.6.2012.pdf

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2007) Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/eID_rammeverk_trykk.pdf

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (2007) Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten 2007-2010. Se http://www.regjeringen.no/Upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/fad%20lav.pdf

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2010) Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/andre-dokumenter/brev/utvalgte_brev/2010/tilrettelegging-for-bredband-mobil-og-an.html?id=621037

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2011) Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2012. Rundskriv til departementene av 07.12.2011. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2012) Kunngjøring av konkurranse: En kartlegging av resultatene etter fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data. Se http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=NOV187386

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2012) Retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Retningslinjer av 30.11.2012. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2012/retningslinjer-ved-tilgjengeliggjoring-a.html?id=708912

Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet (2012) På nett med innbyggerne – Regjeringens digitaliseringsprogram. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Kampanje/DAN/Regjeringensdigitaliseringsprogram/digit_prg.pdf

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (01.11.2012) Digitale tjenester til innbyggerne innen 2015. Pressemelding av 01.11.2012 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2012/digitale-tjenester-til-innbyggerne-innen.html?id=706691

Forskning og kompetansenettverk for IT i utdanningen (2005): Digital skole hver dag. Lastet ned fra http://www.itu.no/filestore/Rapporter_-_PDF/DK_utredning.pdf

Forskning.no (04.10.2012) Banale problemer hindrer PC-bruk i skolen. Se http://www.forskning.no/artikler/2012/oktober/335671

Fygle, Svein (1983) Barneskoleelever i Steigen kan nå ta EDB som valgfag. Norsk skoleblad. Årg. 47, nr. 13. Side 22.

Geek.com (04.09.2012) Estonia to teach programming in schools from age 6. Se http://www.geek.com/articles/chips/estonia-to-teach-programming-in-schools-from-age-6-2012094/

Hargreaves, Ian (2011) Digital Opportunity. A Review of Intellectual Property and Growth. Rapport til den britiske regjeringen. Se http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf

Hart, Robert, Peter Holmes og John Reid (1999) The Economic Impact of Patentability of Computer Programs. Rapport på oppdrag for Europakommisjonen. Publisert på http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/study_en.pdf

IKT-Norge (30.08.2011) Stryk til norske kommunale nettjenester. Se http://ikt-norge.no/2011/08/stryk-til-norske-kommunale-nettjenester/

Informa Telecoms & Media (02.052012) The Adele effect hits major-record-company market shares in 2011. Se http://musicandcopyright.wordpress.com/2012/05/02/the-adele-effect-hits-major-record-company-market-shares-in-2011/

JRC (2012): Digital competence in practice: An analysis of Framework. Se http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf

Kabel Norge (2012) Flertall for trafikkstyring på nett Av 21.03.2012. Se http://www.kabelnorge.no/Flertall_for_trafikkstyring_paa_nett.doc

Kalsnes, Bente (02.10.2012) Myten om mediagenerasjonen. Se http://www.nrk.no/ytring/myten-om-mediagenerasjonen-1.8334868

Kunnskapsdepartementet (2012) Tilstandsrapport for høyere utdanning. Se http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rapporter_og_planer/Tilstandsrapport_2012_270612.pdf

Kampanje.com (02.10.2012): – Snart størst i reklamemarkedet. Se http://www.kampanje.com/reklame/article6264736.ece

Kulturdepartementet (2011) TV, mangfold og valgfrihet. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturministeren.

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) av 20.03.1998

Lov om opphavsrett til åndsverk (åvl) av 12.05.1961

Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere [arbeidstakeroppfinnelsesloven] av 17.04.1970

Lov om patenter (patentloven) av 15.12.1967

Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Medienorge (2012) Internett-bruk etter type. Se http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&medium=it&queryID=329

Medietilsynet (2010): Barn og digitale medier. Se http://www.medietilsynet.no/Documents/Trygg%20bruk/Rapporter/Barn%20og%20digitale%20medier/NYBarnogdigmed2010.pdf

Medietilsynet (2012) Barn og medier. Se http://www.medietilsynet.no/PageFiles/11282/120917_Rapport_barn_web.pdf

Meld. St. 1 (2012-2013): Nasjonalbudsjettet 2013

Ministry of Employment and the Economy (2012) Evaluation of Tekes. Final report. Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Innovation, 22/2012.

Moen, Eli (2011) Forskning og innovasjonspolitikk. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Rapport utarbeidet for Kunnskapsdugnaden. Se https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/831765/121206_Eli%20Moen.pdf

Mondaq (2012) Ireland: Lessons learned from the Facebook audits. Publisert 18.10.2012. Se http://www.mondaq.com/x/202268/Social+Media/Lessons+learned+From+The+Facebook+Audits

Musically (13.07.2012) Spotify helps Swedish music sales rise 30.1% in first half of 2012 http://musically.com/2012/07/13/spotify-sweden-ifpi-figures/

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (2012) Rapport om sikkerhetstilstanden. Ugradert versjon. Se https://www.nsm.stat.no/Documents/Risikovurdering/Ugradert%20rapport%20om%20sikkerhetstilstanden%202011.pdf

NAV (2012) Bedriftsundersøkelsen våren 2012. Se http://www.nav.no/200473.cms

New York Times (08.10.2012) The Patent, Used as a Sword. Publisert på http://www.nytimes.com/2012/10/08/technology/patent-wars-among-tech-giants-can-stifle-competition.html?pagewanted=1&_r=0

Nexia (2011) Bredt nok? Kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon. Rapport utarbeidet for Post- og teletilsynet. Se http://www.npt.no/aktuelt/nyheter/_attachment/3515?_ts=13a4621b32f

Nexia (2011) Bredbåndsdekning 2011. Rapport utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Bredbandsdekning_2011.pdf

Nexia (2011) Nasjonale bredbåndsplaner. International best practice. Notat utarbeidet for Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/20110217_nasjonale_bredbandsplaner_notat_nexia.pdf

Nexia (2012) Bredbåndsdekning 2012. Rapport utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Se http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/Bredbandsdekning_2012.pdf

Norgesuniversitetet (2011) Digital tilstand i høyere utdanning 2011. Norgesuniversitetet skriftserie 1/2011. Se http://norgesuniversitetet.no/files/rapport_digital_tilstand_2011.pdf

NOU 2005: 4 Industrien mot 2020 – kunnskap i fokus

NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte

NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

NRK (03.03.2012) Lønnsom næringskjede? Publisert på http://www.nrk.no/lydverket/lonnsom-naeringskjede/

NRK (28.03.2012) De store blir bare større. Publisert på http://www.nrk.no/lydverket/de-store-blir-bare-storre/

NRKBeta (23.11.2011) Platebransjen frir til departementet med gamle tall. Publisert på http://nrkbeta.no/2011/11/23/platebransjen-frir-til-departementet-med-gamle-tall/

Næringslivets sikkerhetsråd (2012) Mørketallsundersøkelsen – informasjonssikkerhet og datakriminalitet. Se http://www.nsr-org.no/getfile.php/Dokumenter/NSR%20publikasjoner/M%C3%B8rketallsunders%C3%B8kelsen/moerketall_2012.pdf

OECD (2010) Science, Technology and Industry Outlook 2010. Se http://www.oecd.org/sti/innovationinsciencetechnologyandindustry/oecdsciencetechnologyandindustryoutlook2010.htm

OECD (2011) Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

OECD (2012) Internet Economy Outlook 2012 Se http://www.oecd.org/sti/interneteconomy/ieoutlook.htm

Olsen, Morten Harry (2009) E-boka og innkjøpsordningene: Statusrapport og vurderinger. Rapport til Kulturrådet.

Olsen, Morten Harry (2011) E-boka, Kulturrådet og støtteordninger: En oppdatering. Rapport til Kulturrådet.

Ormstad, Ottar (2006) Svevedikt. AfsnitP. Se http://www.afsnitp.dk/galleri/ormstad/

Orvedal, Linda (2006) «Næringsnøytral eller konkurransenøytral næringspolitikk.» Magma 1/2006. Tilgjengelig på http://www.magma.no/naeringsnoeytral-eller-konkurransenoeytral-naeringspolitikk

Oslo Economics, Nexia og Arntzen de Besche (2011) Markedspotensial ved økt tilgjengeliggjøring av offentlige data. Rapport utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Oslo Economics (2012): Utredning om litteratur og språkpolitiske virkemidler. Rapport skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet. Se http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Kulturvernavdelingen/Rapporter_Utredninger/Utredning_om_litteratur-og_spraakpolitiske_virkemidler_2012.pdf

Pollock, Rufus (2007): Forever minus a day? Some theory and empirics of optimal copyright. Lastet ned 15.10.12 fra http://www.rufuspollock.org/economics/papers/optimal_copyright.pdf

Prensky, Mark (2001) «Digital Natives, Digital Immigrants Part 1». On the Horizon, Vol. 9 Iss: 5, pp.1 – 6

Pro Inno Europe (2012) Innovation Union Scoreboard. Belgium: European Commission.

Reve, Torger (2010) «Næringsklynger og kunnskapshubber». Minerva. Publisert 06.09.10. Se http://www.minervanett.no/n%C3%A6ringsklynger-og-kunnskapshubber/

Reve, Torger og Amir Sasson (2012) «Kunnskapsbasert næringsutvikling». Magma 1/2012.

Rubalcaba, L., Gallego, J. and Den Hertog, P. (2010). «The Case of Market and System Failures in Service Innovation». The Service Industries Journal, 30(4): 549-566.

Rustad, Hans Kristian (2012) Digital litteratur. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.

Rådsdirektiv 2001/29/EC av 22. mai 2001 (opphavsrettsdirektivet)

Rådsdirektiv 2011/77/EU av 27.09.2011

Sagelvmo, Ingunn (2009) Realinvesteringer og IKT-investeringer i nasjonalregnskapet. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Senter for IKT i utdanningen (2011) Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Se https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/monitor2011.pdf&nid=312

Skoglund, Kjell Arne. Erik Tørum og Inge Hoff (2012) Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksvei. Trondheim: Sintef Byggforsk. Se http://www.regjeringen.no/Upload/SD/Vedlegg/rapporter_og_planer/2012/sintefror2012.pdf

Sonny Bono Copyright Term Extension Act (1998)

SOU 2012: 65 Läsandets kultur

Spotify (2008) We've only just begun! Publisert på Spotifys blog den 07.10.2008. Se http://www.spotify.com/uk/blog/archives/2008/10/07/weve-only-just-begun/

Statistisk sentralbyrå (2011) Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom. Strukturstatistikk. Se http://www.ssb.no/emner/10/14/stefu/

Statistisk sentralbyrå (2011) Informasjon og kommunikasjon. Strukturstatistikk, endelige tall 2010. Se http://www.ssb.no/emner/10/03/stinfokom/

Statistisk sentralbyrå (2012) Internett brukt til kommunikasjonsformål, informasjonssøk og underholdning de siste 3 måneder. Se http://www.ssb.no/emner/10/03/ikthus/tab-2012-09-12-06.html

Statute of Anne (1710) Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer. London.

St.meld. nr. 39 (1983 – 1984) Datateknologi i skolen

St.meld. nr 48 (2002 – 2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-48-2002-2003-.html?id=432632

St.meld. nr 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-39-2003-2004-.html?id=198241

St.meld. nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge

Meld. St. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – mestring – muligheter. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011/6/4.html?id=641308

Meld. St. 22 (2011-2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF. Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-22-20112012.html?id=680173

Techdirt (2010) Why The Answer To The Smartphone Patent Thicket Is Not A Patent Pool. Publisert 29.10.2010 på http://www.techdirt.com/articles/20101028/09595211635/why-the-answer-to-the-smartphone-patent-thicket-is-not-a-patent-pool.shtml

TACD (2012) Brev fra Trans-Atlantic Consumer Dialogue til Larry Page av 29.02.2012. Se http://tacd.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=332&Itemid=40

Teknologirådet (2010) Fra Altinn til alt ut. Offentlige data for innovasjon og demokrati. Se http://www.teknologiradet.no/Offentlige_data_for_web_vmjSK.pdf.file

Treaty on the functioning of the European Union (lisboatraktaten)

Sønnelandutvalget (2011) TV, mangfold og valgfrihet Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kulturministeren til å vurdere behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for og sikre økt valgfrihet og mangfold for TV-seerne. Se http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/Rapporter/Arbeidsgruppen_Sonneland_2011_TVmangfold_og_valgfrihet.pdf

UN (2011) Human development statistical annex Se http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf

UNDP (2011) Human development index Se http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf

Utdanningsdirektoratet (2012) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Se http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no

VG (02.10.2012): Regjeringen trykker til for bedre matte. Se http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10054484

VOX (2011) Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen. Se http://www.vox.no/PageFiles/14501/Behovet_styrke_digitale_kompetansen.pdf

WIPO (2009) The Future of the PCT, PCT/WG/2/3. Publiser 3.04.2009. Rapport forberedt av WIPO for et møte i PCT Working Group. Se http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_2/pct_wg_2_3.pdf

Wired (2011) «EU regulators vote to extend music copyright for another 20 years». Publiser 08.09.2011 på http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-09/08/eu-copyright-extension

Til dokumentets forside