NOU 2016: 13

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Til innholdsfortegnelse

Referanser og litteratur

Lover og forskrifter

Abortloven: Lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven).

Apotekloven: Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven).

Arbeidsmiljøloven: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Bioteknologiloven: Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Burettslagslova: lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova).

Diskrimineringsloven om seksuell orientering: Lov 21. juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskrimineringsloven om seksuell orientering).

Diskrimineringsloven om etnisitet: Lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet).

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven: Lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Domstolloven: Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven).

Ekteskapsloven: Lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap [ekteskapsloven].

EØS-loven: Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven).

Folketrygdloven: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Grunnloven: Lov av 17. mai 1814 nr. 00: Kongeriket Norges Grunnlov.

Helse- og omsorgstjenesteloven: Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

Kirkeloven: Lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven).

Likestillingsloven: Lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven).

Lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.

Lov 9. februar 1972 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (opphevet).

Lov av 21. april 1972 nr. 18.om oppheving av straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10.

Lov 8 mai 1981 nr. 14 om endringer i straffelovens § 135 a og § 349 a (forbud mot diskriminering av homofile).

Lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn.

Lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (Opphevet ved lov 27. juni 2008 nr. 53).

Lov 30. april 1998 nr. 24 om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven).

Lov 26. mars 2004 nr. 15 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.

Lov 27. juni 2008 nr. 53 om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Lov 9. april 2010 nr. 12 om endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Lov 20. juni 2014 nr. 40 om rituell omskjæring av gutter.

Menneskerettsloven: Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Opplæringslova: Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Pasient- og brukerrettighetsloven: Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

Politiloven: Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven).

Sosialtjenesteloven: Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Straffeloven 1902: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet).

Straffeloven 2005: Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven).

Straffeprosessloven: Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Tvisteloven: Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven).

Abortforskriften: Forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften).

Advokatforskriften: Forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften).

Fastlegeforskriften: Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene.

Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer abort).

Forskrift om utførelse av arbeid: Forskrift 6. desember 2011 nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid).

Politiinstruksen: Forskrift 22. juni 1990 nr. 3963 for politiet (Politiinstruksen).

Offentlige dokumenter og rapporter

Arbeidsministeren (2011): Skriftlig svar til Stortinget 23. november 2011. Stortingsdokument 15:266 (2011–2012).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2009): Norges sjette nasjonale rapport til Den europeiske sosialrettskomité. 27/08/09 RAP/RCha/NO/VI(2009). Rapporten er tilgjengelig fra http://www.coe.int/en/web/ turin-european-social-charter/archives (sist besøkt 1. august 2016).

Arbeids- og velferdsetaten (2013a): Rundskriv av 1. september 2013 om dagpenger fra NAV – Arbeids- og velferdsetaten, R04-00-A15.

Arbeids- og velferdsetaten (2013b): Rundskriv av 1. september 2013 om dagpenger under arbeidsløshet, R04-00-B16.

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Rundskriv av 14. mai 2009 nr. Q-2009–20.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2016): Rundskriv av 1. januar 2016 om ekteskapsloven, Q-2016–20.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015): Adopsjon fra utlandet gjennom en organisasjon. Publisert 03. mars 2015, sist oppdatert 23. juni 2016. https://www.bufdir.no/ Adopsjon/Jeg_onsker_a_adoptere/ Adoptere_fra_utlandet/ (sist besøkt 3. august 2016).

Helfo (2012): Analyserapport, Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012. https://helfo.no/ Documents/Analyser%20og%20rapporter/ Analyserapport-Statistikk%20over% 20allmennlegars%20takstbruk%202012.pdf (sist besøkt 8. juli 2016).

Helse- og omsorgsdepartementet (2011): Rundskriv av 31. oktober 2011 om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgssektoren, I-4/2011.

Helse- og omsorgsdepartementet (2014a): Høringsnotat av 21. januar 2014 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon).

Helse- og omsorgsdepartementet (2014b): Høringsnotat av 27. juni 2014. Forslag om å fjerne henvisning fra fastlegen når kvinner begjærer svangerskapsavbrudd. Endringer i fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i kommunene) og i abortforskriften (forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd).

Helsedirektoratet (2015): Prioriteringsveileder – kvinnesykdommer. Publisert 27. februar 2015, sist endret 2. november 2015. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/kvinnesykdommer/seksjon?Tittel= infertilitet-9524 (sist besøkt 1. august 2016).

Helsedirektoratet (2012): Bestilling – Undersøkelse av omfang av samvittighetsbegrunnede reservasjoner mot å utføre oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Brev 1. juni 2012 fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet (2015): Evaluering av bioteknologiloven 2015. Oppdatering om status og utvikling på fagområdene som reguleres av loven.

Innst. O. nr. 63 (2007–2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Justis- og beredskapsdepartementet (2015): Rundskriv 24. november 2015 om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90. GI-13/2015.

Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Lovavdelingens fortolkning 11. februar 2016 av abortloven § 2.

Kunnskapsministeren (2015): Skriftlig svar til Stortinget 9. desember 2015. Stortingsdokument 15:287 (2015–2016).

NOU 1974: 41 Karakterer, eksamener, kompetanse m.v. i skoleverket.

NOU 1978: 2 Vurdering, kompetanse og inntak i skoleverket.

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern.

NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn – en helhetlig tros- og livssynspolitikk.

NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov.

Ot.forh. nr. 8 (2007–2008) NB/NN Stortingsforhandlinger. Debatter mv. i Odelstinget 22.–30. september.

Ot.prp. nr. 27 (1967–68) Om lov om trossamfunn m.m.

Ot.prp. nr. 38 (1974–75) Om lov om svangerskapsavbrudd.

Ot.prp. nr. 53 (1977–78) Om lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd.

Ot.prp. nr. 41 (1979–80) Om endringer i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, lov om arbeidstvister og lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Ot.prp. nr. 35 (1995–96) Om lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (dagpenger under arbeidsledighet), i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting og i visse andre lover.

Ot.prp. nr. 12 (1998–99) Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

Ot.prp. nr. 77 (1999–2000) Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Ot.prp. nr. 104 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.

Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 33 (2007–2008) Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).

Prop. 70 L (2013–2014) Lov om rituell omskjæring av gutter.

Prop. 88 L (2012–2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Stortinget (2008): Stortingets anmodningsvedtak nr. 614, 2008.

Utdanningsdirektoratet (2015): Tolkningsuttalelse om opplæringslova § 1-1. Gudstjenester i skoletiden. http://www.udir.no/Regelverk/ Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Innhold-i-opplaringen/ Gudstjenester-i-skoletiden/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Norske dommer, kjennelser og avgjørelser

HR-2001-428.

LH-2000-302.

Rt. 1939 s. 53.

Rt. 1947 s. 742.

Rt. 1949 s. 935.

Rt. 1950 s. 377.

Rt. 1982 s. 1729.

Rt. 2001 s. 1413.

Rt. 2008 s. 1764.

Rt. 2011 s. 1.

Rt. 2012 s. 219.

Rt. 2013 s. 258.

Trygderettens kjennelse av 4. september 1998, TRR-1998-663.

Trygderettens kjennelse av 14. oktober 2005, TRR-2005-1289.

Trygderettens kjennelse av 14. oktober 2005, TRR-2005-1598.

Likestillings- og diskrimineringsombudet sak 10/2147.

Likestillings- og diskrimineringsombudets sak 15/1909.

Likestillings- og diskrimineringsombudets sak 16/168.

Likestillings- og diskrimineringsombudets sak 16/947.

Etiske retningslinjer og veiledere

De internasjonale etiske retningslinjene for jordmødre (1999): De internasjonale etiske retningslinjene for jordmødre, vedtatt av ICM i 1999.

Det europeiske etiske regelverket for politiet (The European Code of Police Ethics). Vedtatt av Ministerrådet 19. september 2001.

Etiske regler for farmasøyter (2014): Vedtatt av Norsk farmasøytisk selskap, sist revidert 2014. http://www.nfs.no/Etikk/ETISKE- RETNINGSLINJER-FOR-FARMASOYTER/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Etiske regler for leger (2015): Vedtatt av Den norske legeforeningens landsstyre 1961 med endringer, senest 2015. http://legeforeningen.no/ Om-Legeforeningen/Organisasjonen/ Rad-og-utvalg/Organisasjonspolitiske-utvalg/ etikk/etiske-regler-for-leger/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Etiske retningslinjer for forsvarere (2009): Vedtatt av Advokatforeningen 1999, sist endret 2009. https://www.advokatforeningen.no/ advokatetikk/god-advokatskikk/ retningslinjer-for-forsvarere/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Etiske retningslinjer for næringslivskontakt i forsvarssektoren (2011): Vedtatt av Forsvarsdepartementet i 2011.

Etiske retningslinjer for statstjenesten (2012): Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, sist revidert 2012. https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/etiske-retningslinjer-for- statstjenesten/id88164/ (sist besøkt 8. juli 2016).

General Medical Council (2013): Good medical practice, Working with doctors Working for patients, utgitt 2013, oppdatert 2014.

Lærerprofesjonens etiske plattform (2012): Vedtatt av Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund.

Regler for god advokatskikk med kommentarer. Advokatforeningen: https://www.advokatforeningen.no/ advokatetikk/god-advokatskikk/ kommentarutgaven/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Vær varsom-plakaten (2015): Vedtatt av Norsk presseforbund i 1936, sist revidert 12. juni 2015.

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (2015): Vedtatt på Fellesorganisasjonens 6. kongress mars 2015.

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (2011): Godkjent av Sykepleierforbundets landsstyre i 1983, sist revidert i 2011.

Internasjonale konvensjoner

Barnekonvensjonen: De forente nasjoners konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter (BK).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter (FN-SP).

De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (FN-ØSK).

De forente nasjoners verdenserklæring for menneskerettigheter av 1948, Verdenserklæring om menneskerettighetene (UDHR).

Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK).

Den europeiske kodeks for sosial sikkerhet av 1964: CETS No 048.

Den europeiske sosialpakten av 1961: CETS No. 35.

Den reviderte europeiske sosialpakten av 1996: CETS No. 163.

Europarådets resolusjon 1763/2010, The right to conscientious objection in lawful medical care.

ILO-konvensjon 102: om minstestandard for sosial sikkerhet, 1952.

ILO-konvensjon 111: om diskriminering i sysselsetting og yrke, 1958.

ILO-konvensjon 155: om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet, 1981.

ILO-konvensjon 168: om fremme av sysselsetting og vern mot arbeidsledighet, 1988.

Kvinnekonvensjonen: De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (KDK).

EU-regelverk

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av arbeidstida (Arbeidstidsdirektivet).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF av 5. juli 2006 om gjennomføring av prinsippet om like høve for og lik handsaming av menn og kvinner ved tilsetjing og i arbeidstilhøve (omarbeiding) (Likestillingsdirektivet).

Rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Arbeidsmiljødirektivet/Rammedirektivet om arbeidsmiljø).

Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om forbud mot diskriminering i arbeidslivet (Rammedirektivet mot diskriminering).

Rådsdirektiv 2004/113/EF av 13. desember 2004 om likebehandling av menn og kvinner ved adgang til og levering av varer og tjenester (Likebehandlingsdirektivet).

EUs charter om grunnleggende rettigheter av 1. desember 2009, 2012/C 326/02.

Avgjørelser og uttalelser fra internasjonale organer

Den europeiske komitéen for sosiale rettigheter (2014): International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) mot Italia, klagesak 87/2012. Avgjørelse 10. mars 2014.

Den europeiske komitéen for sosiale rettigheter (2015a): Federation of Catholic Families in Europe (FAFCE) mot Sverige, klagesak 99/2013. Avgjørelse 17. mars 2015.

Den europeiske komitéen for sosiale rettigheter (2015b): Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) mot Italia, klagesak 91/2013. Avgjørelse 12. oktober 2015.

EMD (1976): Tyrer mot Storbritannia, Kommisjonens rapport av 14. desember 1976, ECHR:1976:1214REP000585672.

EMD (1978): Arrowsmith mot Storbritannia, Kommisjonens avgjørelse av 12. juli 1978, ECHR:1977:0516DEC000705075.

EMD (1982): Campbell og Cosans mot Storbritannia, dom av 25. februar 1982, ECHR:1983:0322JUD000751176.

EMD (1985): Børre Knudsen mot Norge, avvisningsavgjørelse av 8. mars 1985, ECHR:1985:0308DEC001104584.

EMD (1988): Jan Åke Karlsson mot Sverige, avvisningsavgjørelse av 8. september 1988, ECHR:1988:0908DEC001235686.

EMD (1993): Kokkinakis mot Hellas 1993, dom av 25. mai 1993, ECHR:1993:0525JUD001430788.

EMD (1996): Valsamis mot Hellas, dom av 18. desember 1996, ECHR:1996:1218JUD002178793.

EMD (1997): Kalac mot Tyrkia, dom av 1. juli 1997. ECHR:1997:0701JUD002070492.

EMD (1999): Buscarini og andre mot San Marino, dom av 18. februar 1999, ECHR:1999:0218JUD002464594.

EMD (2000a): Thlimmenos mot Hellas, dom av 6. april 2000, ECHR:2000:0406JUD003436997.

EMD (2000b): Hasan og Chaush mot Bulgaria, avgjørelse av 26. oktober 2000, ECHR:2000:1026JUD003098596.

EMD (2001): Bruno Pichon og Marie-Line Sajous mot Frankrike, avvisningsavgjørelse av 2. oktober 2001, ECHR:2001:1002DEC004985399.

EMD (2006a): Kurtulmus mot Tyrkia, avvisningsavgjørelse av 24. januar 2006, ECHR:2006:0124DEC006550001.

EMD (2006b): Kosteski mot Makedonia, dom av 13. april 2006, ECHR:2006:0413JUD005517000.

EMD (2007a): Tysiac mot Polen, dom av 20. mars 2007, ECHR:2007:0320JUD000541003.

EMD (2007b): Evans mot Storbritannia, dom av 10. april 2007, ECHR:2007:0410JUD000633905.

EMD (2008a): Alexandridis mot Hellas, dom av 21. februar 2008, ECHR:2008:0221JUD001951606.

EMD (2008b): Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas og andre mot Østerrike, dom av 31. juli 2008, ECHR:2008:0731JUD004082598.

EMD (2009): Sejdic og Finci mot Bosnia og Herzegovina, dom (storkammer) av 22. desember 2009, ECHR:2009:1222JUD002799606.

EMD (2010a): Sinan Isik mot Tyrkia, dom av 2. februar 2010, ECHR:2010:0202JUD002192405.

EMD (2010b): Schalk og Kopf mot Østerrike, dom av 24. juni 2010, ECHR:2010:0624JUD003014104

EMD (2010c): Jakóbski mot Polen, dom av 7. desember 2010, ECHR:2010:1207JUD001842906.

EMD (2010d): Crkava og andre mot Kroatia, dom av 9. desember 2010, ECHR:2010:1209JUD000779808.

EMD (2011): R.R. mot Polen, dom av 26. mai 2011, ECHR:2011:0526JUD002761704.

EMD (2012a): Konstantin Markin mot Russland, dom av 22. mars 2012, ECHR:2012:0322JUD003007806.

EMD (2012b): P. og S. mot Polen, dom av 30. oktober 2012, ECHR:2012:1030JUD005737508.

EMD (2013): Eweida og andre mot Storbritannia, dom av 15. januar 2013, ECHR:2013:0115JUD004842010.

EMD (2014): Fernández Martinez mot Spania, dom (storkammer) av 12. juni 2014, ECHR:2014:0612JUD005603007.

EU-domstolen (2008a): Sak C-267/06 Tadao Maruko mod Versirgungsanstalt der deutschen Bühnen, EU:C:2008:179.

EU-domstolen (2008b): Sak C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mod Firma Feryn NV, EU:C:2008:397.

EU-domstolen (2011): Sak C-147/08 Jürgen Römer mod Freie und Hansestadt Hamburg, EU:C:2011:286.

EU-domstolen (2013): Sak C-81/12 Asociatia ACCEPT v Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, EU:C:2013:275.

EU-kommisjonen (2013): Reasonable Accommodation beyond Disability in Europe, Luxembourg: Office for Official Publications for the European Union, 2013, http://ec.europa.eu/ justice/discrimination/files/reasonable_accommodation_beyond_disability_in_europe_en.pdf (sist besøkt 8. juli 2016).

Europarådet (2008): Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (2008).

Europarådet (2015): Compilation of Council of Europe standards relating to the principles of freedom of thought, conscience and religion and links to other human rights, Adopted by the Steering Committe for Human Rights (CDDH) on 19 June 2015.

FNs kvinnekomité (1999): CEDAW General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (Women and Health), A/54/38/Rev.1.chap.1.

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (2000): General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12).

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (2006): General Comment No 18 (Right to work).

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (2009): General Comment No 20, Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2) U-N. Doc. E/C.12/GC/20.

FNs menneskerettskomité (1989): Bhinder mot Canada, 9. november 1989, (208/1986), ICCPR, A/45/40 vol. II.

FNs menneskerettskomité (1993): General Comment No 22.

FNs menneskerettskomité (2005): Karen Noelia Llantoy Huamán v. Peru, Communication No. 1153/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1153/2003.

ILO ekspertkomité (1996): Special Survey on Equality in Employment and Occupation in respect of Convention No. 111 (1996).

ILOs ekspertkomité (2011): CEACR Direct Request 2011, Denmark.

ILO (2012): General Survey on the fundamental Conventions concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008 (Conference paper, 02 March 2012).

Utenlandske lover, forarbeider og avgjørelser

Sverige

Lag (1958:515) om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst (opphevet i 1991) [Sverige].

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [Sverige].

Äktenskapsbalk (1987:230) [Sverige].

Diskrimineringslag (2008:567) [Sverige].

Proposition 1974:70 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till abortlag, m. m. [Sverige].

Riksdagens protokoll av onsdag 11. mai 2010, 2010/11:100 [Sverige].

Mål T 1781-14, Jönköpings tingsrätts dom 12. november 2015 [Sverige].

Mål T 10264-14, Stockholms tingsrätts dom 28. desember 2015 [Sverige].

Diskrimineringsombudsmannens beslutning 10. april 2014, ANM 2014/12 [Sverige].

Diskrimineringsombudsmannens beslutning 10. april 2014, ANM 2014/226 [Sverige].

Diskrimineringsombudsmannens beslutning 10. april 2014, ANM 2014/227 [Sverige].

Danmark

Bekendtgørelse nr. 31 av 12. januar 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v som endret senest ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 [Danmark].

Bekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009 om lov om medlemskap af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, som ændret senest ved lov nr. 531 af 12. juni 2012 [Danmark].

Bekendtgørelse nr. 702 af 27 mai 2015 om selvforskyldt ledighed [Danmark].

Sundhedsloven: Bekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2011, som ændret senest ved lov nr. 656 af 8. juni 2016 (sundhedsloven) [Danmark].

Ægteskabsloven: Bekendtgørelse nr. 1096 af 7. oktober 2014 om ægteskabsindgåelse og opløsning, som ændret senest ved lov nr. 1741 af 22. desember 2015 (ægteskabsloven) [Danmark].

Betænkning nr. 522/69 om adgang til svangerskabsafbrydelse [Danmark].

Arbejdsmarkedets ankenævn Årsberetning 2007, sag nr. 31 [Danmark].

Arbejdsmarkedets ankenævn Årsberetning 2008, sag nr. 7 [Danmark].

Nederland

Lov av 1. oktober 1838, revidert 1992, Burgerlijk Wetboek [Nederland].

Lov av 1. mai 1981, Wet Afbreking Zwangerschap [Nederland].

Lov av 2. mars 1994, Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) [Nederland].

Lov av 23. november 1995, Arbeidstijdenwet [Nederland].

Lov av 1. april 2002, Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding [Nederland].

Lov av 4. juli 2014, tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling [Nederland].

Centrale Raad van Beroep, avgjørelse av 29. februar 2016 [Nederland].

Storbritannia

The 1967 Abortion Act as amended by the 1990 Human Fertilisation and Embryology Act [Storbritannia].

Human Fertilisation and Embryology Act fra 1990 [Storbritannia].

The 2010 Equality Act [Storbritannia].

The Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 [Storbritannia].

Janaway v Salford Health Authority 1988 [Storbritannia].

Bøker og artikler

Ahdar, R., I. Leigh (2013): Religious Freedom in the Liberal State. Oxford University Press.

Ahlm, E. (2016): Discrimination on the basis of religion – in Sweden and beyond. European Journal of Social Law No 4. Oct.-Nov.-Dec. 2014. (Utkommet 2016).

Andersen, K. (1967): Fra arbeidslivets rett. Johan Grundt Tanum Forlag, s. 149.

Austad, T. (2015): Notat presentert for Samvittighetsutvalget 25. september 2015.

Backer, I. L. (2013): Lov og Lovgivning – artikler og foredrag. Oslo: Universitetsforlaget.

Barry, B. (2001): Culture and Equality – An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge: Polity Press.

Baubérot, J. (2007): Current issues in France, i Alec Hargreaves (ed), Politics and Religion in France and the United States. Plymouth.

Benestad, Ø. (2014): Likekjønnet ekteskap i kirken? NRK Ytring 6. juli 2014. https://www.nrk.no/ytring/likekjonnet- ekteskap-i-kirken_-1.11810774 (sist besøkt 8. juli 2016).

Blankenhorn, D. (2007): The future of marriage. New York: Encounter Books.

Blindheim, A. M. og H. Skotheim (2014): Fastleger nekter å lystre Bent Høie, Dagbladet 9. mars 2014. http://www.dagbladet.no/2014/03/09/ nyheter/samfunn/politikk/bent_hoie/ solberg-regjeringen/32209324/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Bordvik, M. (2016): Høie har lovet noe sykehusene ikke kan holde. Dagens Medisin 25. februar 2016. http://www.dagensmedisin.no/ artikler/2016/02/25/-hoie-har-lovet-noe- sykehusene-ikke-kan-holde/ (sist besøkt 8. juli 2016).

British Pregnancy Advisory Service (2013): Britain’s Abortion Law, What it says, and why. Stratford-upon-Avon.

Brunstad, S. B. og L. I. Nordal (2016): Organistar kan nekte å spele i bryllaup. NRK Møre og Romsdal 22. april 2016. http://www.nrk.no/mr/organistar-kan-nekte-a-spele-i-bryllaup-1.12912625 (sist besøkt 8. juli 2016).

Bugge, S. (2016): Minister: Homofile skal få gifte seg i sin lokale kirke. VG 14. april 2016. http://www.vg.no/1nyheter/innenriks/ den-norske-kirke/minister-homofile-skal-faa-gifte-seg-i-sin-lokale-kirke/a/23659274/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Dannevig, K. G. (2010): Slakter politiutspill. Dagsavisen 31. juli 2010.

Den katolske kirke (2007): Den katolske katekisme § 1790. http://www.katolsk.no/tro/ kkk/k3_06 (sist besøkt 8. juli 2016).

Den norske kirke (2014): Vigselsliturgi 28. mars 2014. https://kirken.no/nb-NO/bryllup/ vigselsliturgien/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Den norske legeforening (2013): Bred debatt om reservasjonsadgang. 6. juni 2013. http://legeforeningen.no/Nyheter/2013/ Bred-debatt-om-reservasjonsadgang/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Dommerud, T. (2014): Abortsøkende dropper fastlegen. Aftenposten 16. februar 2014. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/ Abortsokende-dropper-fastlegen-7472592.html (sist besøkt 8. juli 2016).

Eidsvaag, T. (2014): The activation line in social security law and social assistance law: a human rights perspective, Chapter 5 in Aasen, Henriette Sinding, Siri Gloppen, Anne-Mette Magnussen, and Even Nilssen, Juridification and Social Citizenship in the Welfare State. Edward Elgar.

Ertzaas, P. (2016): Jusprofessor om «UDI-opprøret»: – Betryggende. VG 8. januar 2016. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ jusprofessor-om-udi-opproeret-betryggende/ a/23591846/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Evju, S. (2010): Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv, Arbeidsrett – utvalgte artikler 2001–2010, Oslo: Universitetsforlaget.

Felde, G. (2013): Staten har ikke fasiten. Bergens Tidende 31. oktober 2013. http://www.bt.no/ meninger/kronikk/Staten-har-ikke- fasiten-2996079.html (sist besøkt 8. juli 2016).

Folstad, T. (2012): kommentar til Swensen, E., Reservasjonsrett eller sivil ulydighet?, 16. februar 2012. http://blogg.tidsskriftet.no/ 2012/02/13/reservasjonsrett-eller-sivil- ulydighet#comment-2702 (sist besøkt 8. juli 2016).

Førde, R., O. Aasland (2013): Moralsk stress og faglig ytringsfrihet blant leger. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(12–13), 1310–1314

Førde, R., O. Aasland og E. Falkum (1997): The ethics of euthanasia – attitudes and practice among Norwegian physicians. Soc. Sci. Med. 1997; 45: 887 – 92.

Førde, R., M. Magelssen, E. Meland, E. Swensen (2013): Reservasjon – Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Den norske legeforening.

Gleditsch, B. O. og B. Holseth (2015): Selvsagt styrer skolen mot mål og resultater. Det har den alltid gjort. Dagbladet 1. september 2015. http://www.dagbladet.no/2015/09/01/ kultur/meninger/kronikk/lokale/valg15- vestfold/40907463/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Gran, E. (2015): Lærere tvinges med på gudstjeneste. Fritanke.no 4. desember 2015.

Haaland, E. et. al. (2014): Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskrift for den norske legeforening 2014; 134:1646.

Haaland, E. (2016): Presentasjon for Samvittighetsutvalget 15. januar 2016.

Habermas, J. (1992): Faktizität und Geltung. Frankfurt: Suhrkamp.

Habermas, J. (2006): Philosophy in the Public Sphere. European Journal of Philosophy 14, s. 1–25.

Hanger, M. R. (2016): Kan bli ny runde om reservasjonsrett. Dagens medisin 26. februar 2016. http://www.dagensmedisin.no/artikler/ 2016/02/26/-kan-bli-ny-runde-om- reservasjonsrett/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Heggheim, S. og I. T. Dahlback (2014): Politimann kallar utkasting «skam» – får støtte. NRK Sørlandet 28. mai 2014. http://www.nrk.no/ sorlandet/politimann-far-stotte-1.11746198 (sist besøkt 8. juli 2016).

Hellum, A. og H. S. Aasen (red.) (2013): Women’s Human Rights, CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.

Hollekim, R. et. al. (2012): A nationwide study of Norwegian beliefs about same-sex marriage and lesbian and gay parenthood. Sexuality Research & Social Policy 2012; Volum 9.(1).

Hotvedt, M. J. og T. S. Ulseth (2013): Arbeidsavtalen og styringsrett: Harmoni i en domsoktett, Arbeidsrett 2013 s. 112–128.

Högfeldt, D. (2016): Kristna bagare betalade miljonskadestånd. Världen idag 8. januar 2016. http://www.varldenidag.se/nyheter/ kristna-bagare-betalade-miljonskadestand/ cbbpah!sWJXyWuYRKzmPUmYOMK3Gg/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Høstmælingen, N. (2003): Internasjonale Menneskerettigheter, Oslo: Universitetsforlaget.

Hålien, E. (2002): Av hensyn til signaleffekten. Bergens Tidende 22. februar 2002.

Jacobsen, L., S. Strøm og T. Abelsen (2015): Advokatforeningen: – Frykter for rettsikkerheten til asylsøkere. NRK Finnmark 19. november 2015. https://www.nrk.no/ finnmark/advokatforeningen-frykter-for- rettsikkerheten-til-asylsokere-1.12662837 (sist besøkt 8. juli 2016).

Jelstad, J. og K. O. Vedvik (2014): Lærerne som nektet. Utdanning, 4: 14.

Johansen, P. O. (2011): Jødeforfølgelsene og det norske rettsoppgjøret. Foredrag holdt i Jødisk museum Oslo 1. desember 2011. Tilgjengelig på: http://www.jus.uio.no/ikrs/ tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/aktuelt/ Tema/jodeforfolgelse/ (sist besøkt 28. juli 2016).

Jonsen, A. R. og S. Toulmin (1988): The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning. Berkeley: University of California Press.

Kälvemark, S., A. T. Höglund, M. G. Hansson, P. Westerholm og B. Arnetz (2004): Living with conflicts – ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Social Science & Medicine, 58(6), 1075–1084.

Kirchgaessner, S., P. Duncan, A. Nardelli og D. Robineau (2016): Seven in 10 Italian gynaecologists refuse to carry out abortions. The Guardian 11. mars 2016. http://www.theguardian.com/world/ 2016/mar/11/italian-gynaecologists- refuse-abortions-miscarriages (sist besøkt 8. juli 2016).

Kirkemøtet (2016): Kirkemøtets vedtak 11. april 2016. KM 17/16 Kirkelig vigsel for likekjønnede par.

Kirkerådet (2015): Brev av 18. desember 2015 til Kunnskapsdepartementet ved Torbjørn Røe Isaksen. https://kirken.no/globalassets/ kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/ kirkeradet/2016/januar/kr_02_2_16_ retningslinjer_for_skolegudstjenester.pdf (sist besøkt 8. juli 2016).

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (2011): Position paper: The role of the physician in the voluntary termination of life.

Kuczewski, M. G. (1997): Fragmentation and Consensus. Communitarian and Casuist Bioethics. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

LaFollette, H. (2016): My Conscience May Be My Guide, but You May Not Need to Honour It. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, First View Article, 2016. DOI: http:dx.doi.org/ 10.1017/S0963180116000256 (sist besøkt 8. juli 2016).

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2009): Religion på arbeidsplassen, håndbok for arbeidslivet.

Maclure, J. og C. Taylor (2011): Secularism and the Freedom of Conscience. Cambridge Mass: Harvard University Press.

Magelssen, M. og T. Folstad (2011): Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning? Etikk i praksis 2011: 5(2); 7–22.

Magelssen, M. og G. O. Langeland (2014): Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet? Etikk i praksis 2014;8(2):69–81.

Magelssen, M. (2015): NOBAS-undersøkelsen 2015, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. http://www.med.uio.no/helsam/ english/research/projects/norwegian- bioethics-attitude-survey/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Mathiesen, T. (2011): Retten i samfunnet, En innføring i rettssosiologi. Oslo: Pax Forlag.

Miller, R. B. (1995): Casuistry and Modern Ethics. A Poetics of Practical Reasoning. Chicago: University of Chicago Press.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2010): The Ministry of foreign affairs: FAQ Euthanasia, The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice. http://www.patientsrightscouncil.org/site/ wp-content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ_ Euthanasia_2010.pdf (sist besøkt 8. juli 2016).

Møse, E. (2002): Menneskerettigheter. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Nordberg, E. M. K. et al. (2014): Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women’s rights? BMC Medical Ethics 2014; 15:15.

Nordpoll, K. N. (2014): Prevensjonsmiddel sin verknad etter befruktning – vitskap og etikk. Hovudoppgåve ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Nussbaum, M. (2008): Liberty of Conscience, New York: Basic Books.

Nordstrand M. A. et al. (2013): Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord. Tidsskrift for den norske legeforening 2013: 133(22); 2359–2363.

NTB (2010): Killengren: – Uaktuelt å gi fritak av samvittighetsgrunner. TV2 30. juli 2010. http://www.tv2.no/a/3256900?referrer= tv2no_menu (sist besøkt 8. juli 2016).

NTB (2016a): Asylinstruks skaper uro i UDI. NRK 7. januar 2016. http://www.nrk.no/ norge/asylinstruks-skaper-uro-i-udi-1.12736965 (sist besøkt 8. juli 2016).

NTB (2016 b): Høykommissæren kritisk til ny asylinstruks. NRK Finnmark 15. januar 2016. http://www.nrk.no/finnmark/ hoykommissaeren-kritisk-til-ny-asylinstruks-1.12751976 (sist besøkt 8. juli 2016).

Oksvold, J. J. (2013): Homofilt samliv er ikke tillatt i islam. Islamnet 25. januar 2013. http://www.islamnet.no/aktuelt/ samfunnsdebatten/item/81-homofilt- samliv-er-ikke-tillatt-i-islam (sist besøkt 8. juli 2016).

Olsen, T. (2016): FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog. Aftenposten 19. januar 2016. http://www.aftenposten.no/ nyheter/iriks/FN-Norge-bryter- internasjonale-asylregler-pa-Storskog-8320369.html (sist besøkt 8. juli 2016).

Parekh, B. (2002): Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Cambridge: Harvard University Press.

Pinsevenner (2008): Forbilder og underordning! Pinsevenner 12. januar 2008. http://pinsevenner.org/home/35-skapelsen/ 59-forbilder-og-underordning (sist besøkt 8. juli 2016).

Plesner, I. T. (2008): Freedom of religion or belief: A quest for state neutrality? Oslo: Unipub.

Plesner, I. T. og C. A. Døving (red.) (2009): Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Livsfaseriter Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge.

Politidirektoratet (2012): Per Oskar Strand og Åshild Slettebø. Grunnleggende verdier, moral og etikk – en innføring i etikk for ansatte i politi- og lensmannsetaten, 3. utgave, Politidirektoratet.

Politiet (2009), Politihistorie. https://www.politi.no/om_politiet/ politihistorie/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Rawls, J. (1993): Political Liberalism, New York: Columbia University Press.

Rådet for legeetikk (2008): Brev av 1. desember 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet om adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise lesbiske par til assistert befruktning.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (2015): Flerreligiøs høytidskalender for 2015. http://www.trooglivssyn.no/kalender (sist besøkt 8. juli 2016).

Sorabji, R. (2014): Moral Conscience through the Ages. Oxford University Press.

Store norske leksikon, nettutgave: https://snl.no/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Strand, V. B. (2012): Diskrimineringsvern og religionsutøvelse, hvor langt rekker individvernet? Oslo: Gyldendal juridisk.

Støbakk, T. (2016): Legen mistet jobben da hun nektet å sette inn spiral – nå vil hun stevne kommunen for retten. Dagbladet 10. mars 2016. http://www.dagbladet.no/2016/03/10/ nyheter/innenriks/reservasjonsrett/ 43460274/ (sist besøkt 8. juli 2016).

Sulmasy, D. P. (2008): What is conscience and why is respect for it so important? Theoretical Medicine and Bioethics, 29 (3): 135–149.

Svendsen, C. (2014): Endrer forskrift etter abortskandale. NRK 2. januar 2014. http://www.nrk.no/norge/absolutt-grense-for-abort-1.11445461 (sist besøkt 8. juli 2016).

Swensen, E. (2012a): Det viktigaste er at fastlegen kjem til himmelen. Dag og Tid 2. mars 2012.

Swensen, E. (2012b): Reservasjonsrett eller sivil ulydighet? Tidsskriftet blogg 13. februar 2012. http://blogg.tidsskriftet.no/2012/02/13/ reservasjonsrett-eller-sivil-ulydighet (sist besøkt 8. juli 2016).

Tjeransen, T. (2011): Vil helligholde sabbaten – nektes dagpenger. Syvendedags Adventistkirken 18. november 2011. http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/ Nyheter/2011/November-2011/Vil- helligholde-sabbaten-nektes-dagpenger#. V3Dj7T88yfB (sist besøkt 8. juli 2016).

Tranøy, K. E. (1998): Det åpne sinn: moral og etikk mot et nytt årtusen. Oslo: Universitetsforlaget.

Ulfstein, G. (2012): Den rettslige betydningen av avgjørelser fra menneskerettslige konvensjonsorganer. Lov og Rett, 09/2012.

Van Leeuwen, F. (2013): ‘Womens’ rights are human rights!’: the practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Chapter 8, i Aasen, Henriette Sinding og Anne Hellum, eds. (2013): Women’s Human Rights, CEDAW in International, Regional and National Law, Cambridge University Press.

Van der Heide, A. et al. (2007): End-of-life practices in the Netherlands under the Euthanasia Act. New England Journal of Medicine, 356(19), s. 1957–1965.

Venn, D. (2012): Eligibility Criteria for Unemployment Benefits: Quantitative Indicators for OECD and EU Countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 131, Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9h43kgkvr4-en (sist besøkt 8. juli 2016).

Volokh, E. (2015): When does your religion legally excuse you from doing part of your job. The Washington Post, 4. september 2015.

Wasserström, R. (1971): The Relevance of Nuremberg. Philosophy and Public Affairs, 1 (1), 22–46.

Wicclair, M. R. (2011): Conscientious Objection in Health Care. Cambridge: Cambridge University Press.

Zillén, K. (2016): Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- og samvetsfrihet. En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård. Uppsala universitet.

Øverenget, E. (2003): Hannah Arendt. Oslo: Universitetsforlaget.

Til dokumentets forside