Forsiden

Ot.prp. nr. 1 (2000-2001)

Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • Lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • Lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • Lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer m.v.

 • Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • Lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • Lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov om oppheving av lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 14. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om beskatning av aksjeutbytte

 2. Forslag om RISK-regulering av grunnfondsbevis

 3. Forslag om endringer i reglene om beregnet personinntekt (delingsmodellen)

 4. Forslag om reduksjon i avskrivningssatsen på forretningsverdi (goodwill)

 5. Forslag om formuesskattefritak for næringseiendeler

 6. Forslag om endringer i reglene om kollektive pensjonsordninger i arbeidsforhold - endring av skatteloven §§ 6-46 og 6-47 bokstav d

 7. Forslag om innføring av et særskilt jordbruksfradrag ved inntektsligningen

 8. Forslag om opphevelse av forsørgerfradraget

 9. Forslag om endringer i reglene om særfradrag for forsørgelse

 10. Forslag om endring i reglene om reise mellom hjem og arbeidssted

 11. Forslag om endring i minstegrensen for innkreving av restskatt

 12. Forslag om endringer i ligningsloven ved innføring av permanent ordning med forhåndsutfylt selvangivelse

 13. Forslag om omgjøring av ligningsnemndene til rene klage- og overprøvingsorganer

 14. Forslag om endringer i ligningsloven og andre lover i forbindelse med omorganiseringen av ligningsforvaltningen

 15. Forslag om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

 16. Forslag om endring av kommunefordeling av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg

 17. Forslag om utsatt ikrafttredelse av nye regler om skattlegging av obligasjoner

 18. Omtale av saker etter lov av 9. juni 1961 nr. 16 - departementets praksis i 1999

 19. Omtale av skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold

 20. Forslag om opprettinger i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 21. Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende forskrifter

Til dokumentets forside