Ot.prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

20 Endringer i skattebetalingsloven i forbindelse med overføring av skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker

20.1 Innledning

Finansdepartementet foreslår i St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak at skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker overføres til staten. Skatteoppkreverfunksjonen utføres i dag av kemneren i Stavanger.

For å tilpasse lovgivningen til den foreslåtte overføringen foreslås her endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven).

20.2 Gjeldende rett

For skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet fastsettes formue og inntekt av Sentralskattekontoret for utenlandssaker, jf. lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvalting (ligningsloven) § 2-4 nr. 1 bokstav a. For disse skattyterne er det opprettet en egen «kommune», kommune 2312 Sokkel/Utland. Etter skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet punktum er kemneren i Stavanger skatteoppkrever for krav fastsatt ved sentral ligning etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a.

20.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet foreslår i St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak at skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker som i dag utføres av kemneren i Stavanger, overføres til staten.

Som følge av den foreslåtte overføringen foreslås her endringer i skattebetalingsloven.

Etter skattebetalingsloven § 48 nr. 1 annet punktum er kemneren i Stavanger skatteoppkrever for krav fastsatt ved sentral ligning etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a. Det foreslås at bestemmelsen endres slik at departementet kan bestemme hvem som skal være skatteoppkrever for krav fastsatt ved sentral ligning etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a. Departementet tar sikte på å overføre funksjonen til Rogaland skattefutkontor i Stavanger.

Etter skattebetalingsloven § 36 første ledd kan departementet bemyndige skatteoppkreveren til å holde forretning for utleggspant for krav som er omhandlet i skattebetalingsloven. Før bemyndigelse gis skal det innhentes uttalelse fra vedkommende kommunestyre. Det følger av § 36 annet ledd at bemyndigelse etter første ledd gjelder for hele riket for krav som innkreves av kommune 2312 Sokkel/Utland. Departementet foreslår at bestemmelsen i annet ledd endres slik at skatteoppkreveren for krav fastsatt ved sentral ligning etter ligningsloven § 2-4 nr. 1 bokstav a etter departementets bestemmelse kan holde forretning for utleggspant i hele riket. Når skatteoppkreveren er statlig vil det ikke være aktuelt med uttalelse fra noe kommunestyre.

Det vises til forslag til endringer i skattebetalingsloven §§ 36 annet ledd og 48 nr. 1 annet punktum. Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. juli 2002.

Til dokumentets forside