Ot.prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

6 Opphevelse av bindingstiden for AMS-investeringer

Adgangen til aksjesparing med skattefradrag (AMS) ble opphevet fra og med inntektsåret 2000 ved lov 17. desember 1999 nr. 94. Fortsatt gjelder imidlertid reglene om at det må betales et skattetillegg dersom fondsandelene selges/innløses før fire år etter erverv. Det er fastsatt at de gjenstående bestemmelsene om AMS i skatteloven § 16-11 femte, syvende og åttende ledd oppheves fra og med inntektsåret 2004.

Formålet med AMS-ordningen var å stimulere tilgangen på egenkapital til norsk næringsliv. En forutsetning for ordningen var at AMS-midler i all hovedsak skulle plasseres i norske selskaper. Etter skatteloven § 16-11 femte ledd første punktum skal kapitalinnskudd som inngår i ordning med aksjesparing i verdipapirfond, holdes plassert i norske aksjer, tegningsretter og konvertible obligasjoner innenfor rammen av lov om verdipapirfond § 4-4 første ledd. Ti prosent av fondets midler kan likevel plasseres i utenlandske aksjer som faller innenfor rammen av lov om verdipapirfond § 4-4 første ledd, jf. skatteloven § 16-11 femte ledd andre punktum.

Siste året man hadde adgang til aksjesparing med skattefradrag var i 1999. Dersom skattyteren realiserer eller pantsetter andel av innskudd i verdipapirfond som det er gitt fradrag for før fire år etter innskuddsdato, skal det som hovedregel gjøres tillegg i skatten på 15 prosent for realisasjonsåret. Dette innebærer eksempelvis at innskudd gjort 31.12.1999 ikke kan realiseres før 31.12.2003.

Eftas overvåkingsorgan (ESA) har stilt spørsmål om begrunnelsen for vilkårene i skatteloven § 16-11 femte ledd med krav til norsk plassering av aksjer mv. Departementet ser at det kan være grunnlag for å stille spørsmål ved om plasseringsvilkårene vedrørende AMS er i strid med EØS-avtalen.

Siden det bare er utfasingen av AMS-ordningen som gjenstår, foreslår departementet derfor at de resterende AMS-bestemmelsene oppheves allerede med virkning fra 1. januar 2002, fremfor å vente til 1. januar 2004.

På denne bakgrunn foreslår departementet at reglene om aksjesparing med skattefradrag i skatteloven § 16-11 femte, syvende og åttende ledd oppheves fra 1. januar 2002. Forslaget innebærer at skattyter kan innløse AMS-andel, -aksje, eller grunnfondsbevis før det er gått fire år fra ervervet uten å få det tillegget i skatten på 15 prosent som følger av gjeldende regler.

Til dokumentets forside