Ot.prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

 • Lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • Lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • Lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • Lov om endringer i lov 8. januar 1993 nr. 2 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • Lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 41 om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt

 • Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • Lov om endring i lov 21. desember 2000 nr. 114 om opphevelse av lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 2. Forslag om endringer i avskrivningssatser

 3. Forslag om endringer i reglene om skatte- og arveavgiftsfritak for Kongen og den kongelige familie

 4. Forslag om skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader

 5. Forslag om å oppheve bindingstiden for AMS-investeringer

 6. Forslag om endringer i reglene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper

 7. Forslag om klargjøring av tidspunktet for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer ved fastsetting av arveavgift

 8. Forslag om endringer i avgiftslovgivningen

 9. Forslag om endringer i reglene om firmabilbeskatning

 10. Forslag om endringer i reglene om skattlegging av kraftforetak og eiendomsskatt på kraftanlegg mv.

 11. Forslag om endringer i reglene om skattlegging av engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon mv.

 12. Forslag om endringer i reglene om beskatning av fondsobligasjoner

 13. Forslag om endringer i reglene om beskatning av utbytte for aktive aksjonærer mv.

 14. Forslag om å oppheve særregelen om at ikke-ansatte journalister og andre frittstående skribenter uten nærmere vurdering behandles som lønnstakere

 15. Omtale av en 30 prosent maksimalgrense for ligningsverdi for bolig (takstbegrensningsregelen)

 16. Omtale av departementets praksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i år 2000

 17. Forslag om presisering av skattefritak for Boligbyggelagenes sikringsfond

 18. Forslag om å etablere hjemmel til å frasi seg de skattemessige virkninger som følger av de særskilte bostedsreglene for rikspolitikere fra Finnmark og Nord-Troms

 19. Forslag om endringer i skattebetalingsloven i forbindelse med overføringen av skatteoppkreverfunksjonen for krav fastsatt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker

 20. Forslag om opprettinger av lovtekst

 21. Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til forsiden