Ot.prp. nr. 1 (2002-2003)

Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem forslag til:

 • lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

 • lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I denne proposisjonen inngår:

 • Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag om endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

 • Forslag vedrørende arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter

 • Forslag om endringer i skogavgiftsordningen

 • Forslag om endringer i jordbruksfradraget

 • Forslag om særregel for livsforsikringsselskap med hensyn til skattemessige konsekvenser av regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

 • Forslag om innstramming i reglene om særfradrag for usedvanlig store utgifter ved sykdom

 • Forslag om innstramming i reglene for skattefri dekning av kost, losji og reise ved arbeidspendling mellom utlandet og Norge

 • Forslag om endringer i merverdiavgiftslovgivningen

 • Forslag om å gi Statens Innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

 • Forslag om å avvikle plikten til å registrere småbåter i det sentrale småbåtregisteret

 • Forslag om å oppheve ordningen med personlige stedfortredere for medlemmene i Oljeskattenemnda

 • Omtale av og forslag om endring av beskatningen av kraftforetak

 • Omtale av departementets lempningspraksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Omtale og vurdering av en «lønnstilskuddsordning» for fergerederier

 • Omtale av en forskriftsendring vedrørende boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU)

 • Omtale av forslag om å redusere ligningstakstene for boligeiendommer og fritidseiendommer

 • Forslag om oppretting av lovtekst

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til dokumentets forside