Ot.prp. nr. 17 (2004-2005)

Om lov om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov om europeiske selskaper. Det europeiske selskap vil være en ny selskapsform i norsk rett. Et viktig kjennetegn ved selskapsformen er at selskapet kan flytte hovedsetet til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse i den nye staten.

Lovforslaget gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE) i norsk rett. Forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77 som gjelder selskapsretten. Forordningen ble bindende for Norge ved EØS-komiteens beslutning 25. juni 2002 (nr. 93/2002) om å innlemme den i EØS-avtalen, jf. vedlegg XXII punkt 10a, jf. Stortingets vedtak 19. desember 2002 og St. prp. nr. 35 (2002 - 2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala. Forordninger skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a.

Til dokumentets forside