Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget og gjeldende rett

Da Petoro AS ble etablert i forbindelse med delprivatiseringen av Statoil, ble bevilgningen til selskapet lagt inn i netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten. Bakgrunnen for dette var bl.a. at kostnadene knyttet til ivaretakelse av SDØE tidligere lå i Statoil, som var innenfor netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten. Petroleumsfondsloven § 2 lyder:

«Fondets inntekter er kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som blir ført over fra statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue og netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten.

Kontantstrømmen framkommer som summen av

 • de samlede skatte- og avgiftsinntekter av petroleumsvirksomheten som innkreves ifølge petroleumsskatteloven og petroleumsloven

 • avgiftsinntekter ved utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

 • inntekter som følge av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, definert som driftsinntekter og andre inntekter fratrukket driftsutgifter og andre direkte utgifter

 • statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler i enkelte utvinningstillatelser

 • utbytte fra Statoil ASA

 • overføringer fra Petroleumsforsikringsfondet

 • statens inntekter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

 • statens eventuelle salg av andeler i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

og fratrukket

 • statens direkte investeringer i petroleumsvirksomheten

 • statens utgifter til Petroleumsforsikringsfondet

 • statens utgifter i forbindelse med fjerning eller annen disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

 • statens eventuelle kjøp av andeler som ledd i Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

 • driftsutgifter til selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten framkommer som summen av:

 • brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Statoil ASA

og fratrukket

 • statlig kapitalinnskudd i Statoil ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten»

Finansdepartementet vil peke på at definisjonen av netto kontantstrømmen bør avgrenses til inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten som staten ikke tar direkte stilling til i de årlige budsjettmessige overveielsene. Departementet mener derfor at driftsutgifter til selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten, bør holdes utenfor netto kontantstrømmen. Departementet vil således legge opp til å overføre bevilgningene til Petoro til et ordinært budsjettkapittel utenfor kontantstrømmen, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Dette vil innebære at bevilgninger til selskapet ikke unndras vanlige prioriteringer i budsjettbehandlingen. Videre vil en unngå at budsjettets stilling kan svekkes ved å omdisponere midler fra Petoro til poster utenfor netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten.

Finansdepartementet foreslår etter dette å oppheve følgende strekpunkt (13. strekpunkt):

 • «driftsutgifter til selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten»