Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

I

I lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond gjøres følgende endring:

§ 2 annet ledd 13. strekpunkt oppheves.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2004.