Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond (petroleumsfondsloven). Forslaget innebærer en endring i hvordan kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten framkommer.