Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond i samsvar med et vedlagt forslag.