Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Banklovkommisjonens mandat

I samråd med Justisdepartementet ba Finansdepartementet ved brev 18. oktober 2006 Banklovkommisjonen om å utrede spørsmålet om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Banklovkommisjonen fikk følgende mandat for utredningen:

«På bakgrunn av dok 8: 66 (2003-2004) om tiltak for å hindre en ny gjeldskrise fattet Stor­tinget 2. desember 2004 følgende vedtak:

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovendringer som pålegger utlåner frarådingsplikt etter mønster av finansavtaleloven § 47, også ved relevante former for utlån som reguleres av kredittkjøpsloven.

Banklovkommisjonen bes utrede spørsmålet om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven og utforme forslag til en bestemmelse om frarådingsplikt i samsvar med Stortingets vedtak.

Kommisjonen skal som bakgrunn for vurderingen av en frarådingsplikt i kredittkjøpsloven gjøre rede for finansavtaleloven § 47, herunder praksis knyttet til bestemmelsen. Kommisjonen skal også gi en oversikt over rettstilstanden i de øvrige nordiske land når det gjelder regulering av ansvarlig långivning i ulike kredittforhold, herunder gjøre rede for om disse landene har regler om frarådingsplikt.

I EU arbeides det for tiden med et nytt forbrukerkredittdirektiv. Direktivets regler vil etter det departementet kjenner til, ha en side til ansvarlig långivning. Etter de signaler departementet nylig har mottatt, kan direktivet ventes ferdigstilt tidligst ved utløpet av 2007 eller i løpet av første halvdel av 2008. Kommisjonen skal imidlertid fremsette et forslag til bestemmelse om frarådingsplikt så snart som mulig og uavhengig av tidsplanen for arbeidet med nytt forbrukerkredittdirektiv. Kommisjonen bør imidlertid uansett gjøre rede for forholdet mellom kommisjonens forslag til bestemmelse og direktivforslaget slik det lyder når utredningen avgis.

I utredningen skal det vurderes hvordan grensen bør trekkes for hvilke kredittsituasjoner som bør omfattes av en bestemmelse om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven, og hvilke transaksjoner som bør omfattes. Kommisjonen skal i denne sammenheng gi en grundig faktisk beskrivelse av kredittsituasjonene som omfattes av lovens bestemmelser. Kommisjonen skal redegjøre for det særlige partsforholdet ved kredittytelser etter kredittkjøpsloven sammenliknet med kredittytelser etter finansavtaleloven. I lys av dette skal kommisjonen vurdere hvem plikten til fraråding bør påhvile i slike tilfeller, hvordan praktiseringen av frarådingsplikten skal skje samt hvilke konsekvenser et brudd på frarådingsplikten skal ha. Kommisjonen skal foreslå eventuelle tilpasninger i frarådingsplikten sammenliknet med frarådingsplikten etter finansavtaleloven § 47 i den grad partsforholdet eller andre forhold tilsier dette.

Kommisjonen bes om å avgi sin utredning innen 30. april 2007.»

Ved brev 8. mai 2007 forlenget Finansdepartementet fristen for avgivelse av utredningen til 1. juni 2007.

2.2 Banklovkommisjonens utredning – NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp

Banklovkommisjonen avga sin utredning 29. mai 2007. Utredningen er trykt som NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp.

I utredningen punkt 2.1 og 2.2 s. 11-19 gir Banklovkommisjonen en oversikt over regelverk som regulerer lån og kreditt som ytes til forbrukere.

Utredningen inneholder en redegjørelse for innholdet i långiveres frarådingsplikt etter finansavtaleloven § 47, jf. punkt 2.3.1 til 2.3.3 s. 19-30, samt en redegjørelse for frarådingsplikten i et kontraktsrettslig perspektiv, jf. kapittel 3 s. 36-42. Som Banklovkommisjonen peker på, gjelder det ingen lovfestet frarådingsplikt for kreditt som omfattes av kredittkjøploven. Det fremholdes imidlertid i utredningen punkt 3.1 s. 37 at manglende fraråding i kredittkjøpstilfellene allerede etter gjeldende rett vil kunne føre til at avtalen er ugyldig eller må lempes etter ulovfestede regler eller etter bestemmelser i avtaleloven.

I utredningen kapittel 4 s. 43-50 er det gjort rede for internasjonale forhold av betydning for spørsmålet om en frarådingsplikt i kredittkjøp – særlig EUs arbeid med en nytt direktiv om forbrukerkreditt. Videre er det tatt inn en kort omtale av dansk, finsk og svensk rett.

Banklovkommisjonen går i kapittel 5 s. 51-60 enstemmig inn for at det etter mønster av finansavtaleloven § 47 gis en regel om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Departementet kommer nærmere tilbake til forslaget under de enkelte spørsmålene som tas opp.

Avslutningsvis redegjør Banklovkommisjonen for de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget, jf. kapittel 6 s. 61-62.

2.3 Høring

Ved brev 4. juli 2007 sendte Justisdepartementet NOU 2007: 5 på høring. Utredningen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Regjeringsadvokaten

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Kredittilsynet

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

 • Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • De norske Bokklubbene AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Bokhandlerforening

 • Den norske Dommerforening

 • eforum.no

 • Elektronikkforbundet

 • Elektronikk Importør Foreningen

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Konkurransetilsynet

 • Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Leketøybransjens Fellesråd

 • Markedsføringsforeningen i Oslo

 • Møbelhandlernes Landsforbund

 • Norges Automobilforbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norges Eksportråd

 • Norske Elektroleverandørers Landsforening

 • Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

 • Norges grossistforbund

 • Norges Håndverkerforbund

 • Norges Jernvarehandlerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kooperative Landsforening

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Musikkhandlerforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening

 • Norsk forening for bygg- og entrepriserett

 • Norsk Kennel Klubb

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Parfymehandlernes Landsforbund

 • Rettspolitisk forening

 • Sparebankforeningen

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 12. oktober 2007, men enkelte instanser fikk en noe utsatt frist.

Følgende instanser har kommet med realitetsmerknader:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Arbeidssøkerforbundet i Norge

 • De norske Bokklubbene AS

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen (felles høringsuttalelse)

 • GE Money Bank

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet forela høringssaken for Sosial- og helsedirektoratet som kom med en uttalelse i saken. Arbeids- og inkluderingsdepartementet slutter seg til synspunktene fra Sosial- og helsedirektoratet.

Høringsinstansenes syn vil bli tatt opp i forbindelse med de enkelte spørsmål som drøftes i proposisjonen.

Til dokumentets forside