Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside