Ot.prp. nr. 22 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

Til innholdsfortegnelse

Forslag

til lov om endringer i lov om kredittkjøp m.m. (frarådingsplikt)

I

I lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. gjøres følgende endringer:

I kapittel II under avsnittet «Forbrukerkredittkjøp» skal § 9 a lyde:

§ 9 a Frarådingsplikt

Dersom kredittyteren før det inngåsavtale om kreditt etter loven her eller før salgstingener overgitt til forbrukeren, må anta at forbrukerens økonomiske evneeller andre forhold på forbrukerens side tilsier at haneller hun alvorlig bør overveie å avstå fra å ta oppkreditten eller fra å gjennomføre kredittavtalen, skalkredittyteren skriftlig underrette forbrukeren om dette. Gjørkredittyteren ikke det, kan forbrukerens forpliktelser lempes forså vidt dette finnes rimelig. Første og annetpunktum gjelder tilsvarende for selgeren dersom han eller hun opptrerpå vegne av kredittyteren.

§ 27 a bokstav i, j, k og l skal lyde:

i) § 9 a (om frarådingsplikt),

j)§ 10 (om avregning av gjeldsposter),

k)§ 11 (om forbrukerens rett til å betale før forfall) og

l)§ 12 (om forbrukerens plikt til å betale før tiden).

§ 29 nytt annet ledd skal lyde:

§ 9 a om frarådingsplikt gjeldertilsvarende ved avtaler om forbrukerleie.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside