Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovendringen

§ 8 femte ledd tredje punktum:

I særlige tilfeller kan Lånekassen delta i utenrettslige gjeldsforhandlinger.

Til § 8 femte ledd tredje punktum

Bestemmelsen er ikke formulert som en rettighet for Lånekassens kunder. At Lånekassen i særlige tilfeller kan delta i gjeldsforhandlinger innebærer at det skal foretas en konkret konsekvens- og hensiktsmessighetsvurdering i det enkelte tilfelle. Eksempel på en situasjon der det ikke kan anses å foreligge et «særlig tilfelle», er der låntakeren ikke har dokumentert på en tilfredsstillende måte at vedkommende er i en økonomisk tvangssituasjon. I den grad det lar seg gjøre skal den utenrettslige gjeldsforhandlingen følge prinsippene i gjeldsordningsloven om at skyldneren må dokumentere inntekt, formue, gjeld, levekostnader m.m. Lånekassen må i slike gjeldsforhandlinger gjøre den kartleggingsjobben som namsmannen gjør etter gjeldsordningsloven.

§ 8 femte ledd fjerde og femte punktum:

Lån, renter og omkostninger kan ettergis i den utstrekning fordringen anses som ikke mulig å inndrive. Departementet gir forskrifter om utøvelse av skjønn ved ettergivelse av lån, renter og omkostninger.»

Til § 8 femte ledd fjerde og femte punktum:

Det skal ikke være kurant å få ettergitt utdanningslånet. Det må foretas en individuell og skjønnsmessig vurdering av den enkelte misligholder. En ettergivelse kan skje i forbindelse med en gjeldsordning, men også i andre inkassosaker.

§ 8 femte ledd siste punktum:

Vedtak fattet i saker etter dette ledd kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens regler.

Til § 8 femte ledd siste punktum:

Det vises til de alminnelige merknadene under punkt 4.3.4.