Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Etter departementets vurdering kan ulike virkemidler på tilbakebetalingssiden avhjelpe grove misligholdere, slik at tap på fordringene kan reduseres. Dette kan på kort sikt innebære å ta nødvendig tap for å unngå større tap senere. I andre sammenhenger vil det gi Lånekassen en mulighet til å forhandle seg frem til avtaler som sikrer innbetalinger av det usikrede lånet.

Departementets forslag tar sikte på å bringe misligholdet av Lånekassens utlån under kontroll, ved at Lånekassen får anledning til å gå tidligere inn i en realistisk drøfting med låntakeren om betalingsproblemene som har oppstått. Forslaget til endring vil kunne forenkle og effektivisere innfordringer og gi en økt mulighet til å komme til en løsning i saker som ellers ville måtte avskrives fullt ut.