Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter i samsvar med et vedlagt forslag.