Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Aamodtutvalgets innstilling har vært ute på alminnelig høring med høringsfrist 15. mai 2000. Adressater for høringen var bl.a. statlige og private høgre utdanningsinstitusjoner, studentorganisasjonene, studentsamskipnadene, statens utdanningskontorer, Norske Privatskolers Landsforbund, Norsk elevorganisasjon, Statens lånekasse for utdanning, Juss-Buss, arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene, departementene, funksjonshemmedes fellesorganisasjon, fylkeskommunene, Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen og Statens innkrevingssentral. Juss-Buss og Høgskolen i Telemark uttalte seg konkret om problemstillingen. Disse høringsinstansene støttet utvalget i at Lånekassen bør ha anledning til å delta i utenrettslige gjeldsordninger.

Departementets høringsutkast med forslag om endring i utdanningsstøtteloven § 8 ble sendt på høring 23. juni 2000 til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statens lånekasse for utdanning

Høringsfristen var satt til 14. august 2000. Følgende instanser har avgitt uttalelse:

 • Barne- og familiedepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Finansdepartementet

 • Statens lånekasse for utdanning

Følgende instanser har meddelt at de ikke har merknader:

 • Miljøverndepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

Det har kommet inn få innvendinger mot høringsforslaget. De merknader i høringsuttalelsene som knytter seg til de konkrete punkter i lovforslaget vil bli behandlet under de respektive avsnitt i proposisjonen. Samtlige høringsinstanser stiller seg positive til det generelle prinsipp om at Lånekassen bør gis hjemmel til, i særlige tilfeller, å delta i gjeldsordninger utenfor gjeldsordningsloven.