Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

I

I lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter skal § 8 femte ledd lyde:

Lånekassen kan delta i forhandlinger om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Statens innkrevingssentral kan delta i utenrettslige gjeldsforhandlinger dersom Lånekassen permanent har overført sin fordring til Statens innkrevingssentral. I særlige tilfeller kan Lånekassen delta i utenrettslige gjeldsforhandlinger. Lån, renter og omkostninger kan ettergis i den utstrekning fordringen anses som ikke mulig å inndrive. Departementet gir forskrifter om utøvelse av skjønn ved ettergivelse av lån, renter og omkostninger. Vedtak fattet i saker etter dette ledd kan ikke påklages i henhold til forvaltningslovens regler.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.