Ot.prp. nr. 28 (1996-97)

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

I proposisjonen gjer Fiskeridepartementet framlegg om å endre lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v. (loslova). Ein foreslår å fastsetje ein heimel i loslova for Fiskeridepartementet til å gje føresegner om tilleggsgebyr. Tilleggsgebyret skal kunne ileggjast fartøy som unndreg seg plikta til å betale gebyr etter loslova. Heimelen blir teken inn i loslova § 18 som nytt andre ledd.