Ot.prp. nr. 28 (1996-97)

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

I

I lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v. gjøres følgende endring:

§ 18 nytt annet ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrift om at fartøy som unnlater å betale gebyr etter loven her, skal ilegges tilleggsgebyr.

§ 18 annet ledd blir nytt tredje ledd. § 18 tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

II

Loven her trer i kraft straks.