Ot.prp. nr. 28 (1996-97)

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvensar

Lova vil ikkje føre med seg vesentlege administrative eller økonomiske konsekvensar.