Ot.prp. nr. 28 (1996-97)

Om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endring i lov av 16. juni 1989 nr 59 om lostjenesten m.v. i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Fiskeridepartementet ligg ved.