Ot.prp. nr. 44 (2002-2003)

Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det har alltid vært ansett som nødvendig å regulere pengespill for å sikre betryggende forhold mellom menneskene i et samfunn. I alle siviliserte land finnes det bestemmelser for å begrense utbredelsen av lotteri og pengespill. Gjennom flere hundre år har spill med penger vært forbudt i følge norsk lov. Det har likevel blitt åpnet for avgrensede tillatelser blant annet for å skaffe midler til humanitære og samfunnsnyttige formål.

Nordmenn spilte i 2001 for vel 22 mrd. kroner. Det har vært en kraftig vekst i spillaktiviteten på gevinstautomater de senere år, faktisk er den mangedoblet på 10 år. Spilleoverskuddet gir viktige bidrag til mange samfunnsnyttige formål, samtidig som mange mennesker utvikler en uheldig spilleadferd. Veksten i pengespillaktiviteten har vært særlig stor for de såkalte gevinstautomatene. Ca. 19 000 gevinstautomater var i 2001 oppstilt rundt omkring i Norge. Automatene kombinerer lyd, bilde og premieutbetaling på en måte som gjør dem svært «attraktive». Erfaringen viser at det er vanskelig å overholde aldersgrensen for spill på gevinstautomater. Mange barn og unge er flittige brukere av gevinstautomater. Et nytt element er aggressiv markedsføring av pengespill på Internett som undergraver nasjonale regler. Det internasjonale trykket på internettspill øker, og en må ha en holdning til hvordan denne utfordringen skal møtes.

Regjeringen fremmer i denne proposisjonen flere forslag som tar nye grep om disse spørsmålene. Hovedbegrunnelsen for regjeringens forslag om opprydding på gevinstautomatmarkedet er et ønske om å kunne bekjempe spilleavhengighet og forebygge kriminalitet mer effektivt, få bedre kontroll med misligheter i bransjen, og kunne håndheve 18 års grensen strengere.

Avhengighet av spill er ikke noe nytt fenomen, men det er et voksende problem for stadig flere. Historiene om dem som har store spillelån, som har fått splittet sin familie pga. spill, ja endog har tatt sine egne liv, ryster oss alle. Det store antallet spilleautomater som er oppstilt, gjør det vanskelig for et stadig større antall personer å oppholde seg i det offentlige rom. For barn og unge spesielt, men også for mange flere er gevinstautomatene en kilde til spenning - men dessverre også til store tap.

Regjeringen ønsker et samfunn der barn og unge kan vokse opp med arenaer der de får utfolde seg på ulike måter. Det må legges til rette for at nærmiljøet har fritidsaktiviteter og muligheter for sunn utfoldelse. Mennesker har ulikt behov for spenning og departementet vil søke å skjerme for spenningsbehov kanalisert mot ren gambling.

På denne bakgrunn legger departementet fram forslag til endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. og lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Proposisjonen går igjennom lotteri- og pengespillområdet, og drøfter behovet for endringer i de prinsipper som til nå har vært lagt til grunn. Departementet fremmer forslag om opprydding på gevinstautomatmarkedet og om at Norsk Tipping får enerett til oppstilling av gevinstautomater. De samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene foreslås gitt en fast andel av Norsk Tippings samlede spilleoverskudd. Organisasjonenes avhengighet av inntektene fra gevinstautomatene blir dermed betydelig redusert. Departementet vil understreke den samfunnsmessige betydningen av det arbeid som utføres av de organisasjoner som i dag mottar midler fra automatvirksomheten. Det legges derfor til grunn at det i denne omgang ikke bør tas sikte på en vesentlig endring i fordelingen av spilleinntektene til disse organisasjonene sett i forhold til utviklingen av automatinntektene fram til 2001. For å møte konkurransen fra utenlandske pengespill på Internett, tar departementet sikte på å vurdere permanente norske spill på Internett etter at en evaluering av igangsatte prøveprosjekt er foretatt. Det foreslås også at pengespill ombord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn skal være underlagt de samme regler som pengespill på land. Samtidig går departementet inn for at kasinovirksomhet fortsatt ikke skal tillates.

I proposisjonen pekes det videre på betydningen av en kontinuerlig vurdering av vilkårene for de pengespill og lotterier som tillates, for å forebygge sosiale skadevirkninger i form av spilleavhengighet m.v. Det foreslås også at det årlig avsettes en andel av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping til informasjon, forebygging, forskning og behandling av spilleavhengighet.

Det foreslås at Lotteritilsynets kontrollansvar etter pengespilloven utvides. Det foreslås videre en liberalisering av reglene i forhold til mindre lotterier.

Til dokumentets forside