Ot.prp. nr. 44 (2002-2003)

Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om opprydding på gevinstautomatmarkedet er planlagt iverksatt fra 1.1.2004, med en overgangsperiode fram til 31.12.2005. I overgangsperioden vil automatdrift ihht. dagens regler gradvis avvikles, etter hvert som de tidsavgrensede oppstillingstillatelsene bortfaller. Departementet har ved pålegg til Lotteritilsynet og politiet og ved særskilt forskriftsendring begrenset varigheten av nye oppstillingstillatelser som utstedes etter 1.11.2002, slik at nye tillatelser ikke gis varighet ut over 31.12.2004. I 2005 vil det dermed stå utplassert et gradvis økende antall automater i Norsk Tipping AS´ regi, og et begrenset antall automater med 3-årige tillatelser utstedt før 1.11.2002.

Departementet tar sikte på at endringene i pengespilloven §§ 1 og 3 trer i kraft fra 1. januar 2004, mens endringene i §§ 2 og 10 trer i kraft fra 1. januar 2006. Endringene i lotteriloven er planlagt iverksatt fra 2006.

Forslaget innebærer helt eller delvis bortfall av næringsgrunnlaget for automatoperatørene (entreprenørene) i dagens automatnæring. Dette vil medføre gradvis bortfall av anslagsvis 800 årsverk i perioden fra 2004 -2005. En del av disse årsverkene bortfaller fordi tømming av automater i dag i stor grad utføres av særskilte tømmekorps, mens dette i enerettsmodellen i større grad vil bli en oppgave for lokalinnehaver. Ca. 200 registrerte og autoriserte automatoperatører mottok i 2001 ca. 1,1 mrd kroner i godtgjørelse for sin virksomhet.

Forslaget innebærer at automater i langt mindre omfang enn i dag vil stå oppstilt i de åpne offentlige rom. Dette vil medføre et inntektsbortfall for en del lokalinnehavere.

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner vil samlet sett få en fast andel av Norsk Tippings overskudd. I en overgangsfase vil dette minimum tilsvare inntektsgrunnlaget fra 2001. I overgangsperioden fra 2004-2005 vil alle samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som har automater oppstilt i 2002 og som mister slik oppstillingstillatelse i løpet av overgangsperioden sikres kompensasjon for sitt inntektsbortfall. Departementet legger til grunn at kompensasjonsordningen i praksis kun vil få virkning for 2005 da eksisterende tillatelser normalt vil kunne forlenges ut 2004. Nærmere regler om slik tildeling vil bli fastsatt i midlertidig forskrift. Det tas sikte på at kompensasjonen i overgangsperioden dekkes inn ved en midlertidig konvertering av Norsk Tippings fondsportefølje.

Departementet har endret fordelingsreglene for dagens automater slik at oppstillingstillatelser som utstedes med hjemmel i lotteriloven etter 1.3.2003 fastsetter organisasjonenes overskuddsandel til 40 % mot 35 % i dag, mens entreprenørenes andel fastsettes til 40 % mot 45 % i dag. Departementet legger opp til at automater typegodkjent før 1.10.2000 kan stå oppstilt i perioden 2004-2005. Dette innebærer at automateiere i det eksisterende marked ikke trenger å foreta særskilte investeringer med sikte på en helt ny automatpark fra 2004 slik forutsatt til nå. Samtidig legger departementet til grunn at automateiernes annonserte planer om å investere i nettverkstilknytning for alle oppstilte automater vil bortfalle dersom Norsk Tipping overtar all automatdrift fra 2006. De reduserte kostnadene for entreprenørene som følge av dette har åpnet for at overføringen til samfunnsnyttige og humanitære formål økes til 40 % av automatoverskuddet fram til 2006.

Norsk Tipping AS vil måtte foreta betydelige investeringer i nye automater m.v. i forbindelse med overtakelsen av gevinstautomatmarkedet. Det er redegjort for de økonomiske konsekvensene av dette i avsnitt 4.5 foran.

For politiet innebærer forslaget bortfall av alt ansvar for forvaltning av rettigheter i forhold til dagens 19 000 gevinstautomater. Dagens ressursbruk i slike saker i politiet anslås i gjennomsnitt til mellom 1/2 og 1 stilling pr. år i hvert politidistrikt, eller ca. 20 årsverk totalt for politiet.

For Lotteritilsynet innebærer forslaget blant annet bortfall av klagesaker i forhold til gevinstautomater. I tilknytning til kontrollen av oppstilling og spillavvikling for Norsk Tippings automater vil det også være aktuelt å tillegge Lotteritilsynet ansvar for godkjenning av rammevilkår for oppstilling i tillegg til den løpende kontroll av automatene. Det er også forutsatt at Lotteritilsynet skal forestå saksbehandlingen av tildelingssøknader fra samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner, både i overgangsperioden og ifbm. fordeling av deler av overskuddet fra den nye fordelingsnøkkelen for Norsk Tipping AS. I de første årene vil det også være et særskilt behov for kontroll med at dagens automater ikke oppstilles ulovlig etter at gjeldende oppstillingstillatelser løper ut. Lotteritilsynet vil også etter den foreslåtte omleggingen være inntektsfinansiert hovedsakelig ved refusjoner fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Til dokumentets forside