Ot.prp. nr. 44 (2002-2003)

Om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Innledning

I løpet av noen år har vi sett en rivende utvikling innen lotteri og pengespillområdet. Utviklingen har vært preget av markerte organisatoriske, markedsmessige og teknologiske endringer.

Lotteriloven av 1995 ga samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner eksklusiv rett til oppstilling av såkalte gevinstautomater. Sammen med den teknologiske utvikling førte dette til enorm økning i omsetningen på gevinstautomatene i løpet av 1990-tallet. Dette var en vesentlig årsak til at Lotteritilsynet fra 1.1.2001 ble opprettet som forvaltnings- og kontrollmyndighet i forhold til lotteri og pengespill. Samtidig ble ansvaret for forvaltning av lotteriloven overført fra Justisdepartementet til Kulturdepartementet.

Fra sist halvdel av 1990-tallet har den nasjonale kontrollen med pengespilltilbudet gradvis blitt svekket bl.a. som følge av et økende tilbud av pengespill formidlet fra utlandet til Norge via elektroniske kanaler som f.eks Internett. Det er anslått at omsetningen av utenlandske pengespill i Norge via Internett utgjorde ca. 600 mill. kroner i 2001. Dette gir kontrollinstansene store utfordringer både når det gjelder bruk, men også i forhold til å sikre spilleoverskuddet til samfunnsnyttige formål.

I forbindelse med etablering av Lotteritilsynet fremmet Justisdepartementet i 1999 forslag om at lotteriloven 1995 ble erstattet av en ny lotterilov, jf. Ot.prp.nr. 84 (1998-99). Under behandlingen av proposisjonen fant justiskomiteen at en rekke forhold burde vurderes nærmere før det ble vedtatt en ny lotterilov, jf Innst.O.nr.33 (1999-2000). Odelstinget besluttet derfor i desember 1999 å returnere proposisjonen til Regjeringen, samtidig som det støttet forslaget om opprettelsen av et lotteritilsyn. I mai 2000 ble det fremmet forslag om de nødvendige endringer i lotteriloven av 1995 i forbindelse med etableringen av Lotteritilsynet, jf. Ot.prp.nr. 49 (1999-2000). I forbindelse med behandlingen av endringsforslagene forutsatte justiskomiteen blant annet i Innst.O.nr. 12 (1999-2000):

«....at Regjeringa kjem attende til Stortinget på ein egna måte om fordelinga av spelemarknaden mellom private og statlege spel og eventuelle lovendringar i samband med dette.»

Som et ledd i arbeidet med gjennomgang av spill- og lotterifeltet, nedsatte Kulturdepartementet i mars 2001 en ekspertgruppe for å kartlegge ulike sider ved det norske pengespillmarkedet. Ekspertgruppens rapport forelå 19. november 2001 og er vedlagt proposisjonen som særskilt vedlegg.

2.2 Høringsbrevet 21. juni 2002

Som et forsøk på å komme dagens utfordringer i møte, sendte departementet 21. juni 2002 ut på høring et forslag om endringer i lotteri- og pengespillovgivningen. Blant annet ønsket en å endre situasjonen i forhold til gevinstautomater. Det ble foreslått at gevinstautomater kun skal stå oppstilt i lokaler med adgangsbegrensning, samt nye regler for fordeling av overskuddet fra automatene. Det ble samtidig foreslått en klargjøring av hovedprinsippene for norske pengespill, samt forenklinger i lotteriloven slik at smålotterier kan avholdes av en utvidet krets samfunnsnyttige organisasjoner. Det ble også foreslått at flere mindre lotterier kan avholdes uten tillatelse.

Både private automatoperatører og berørte organisasjoner uttrykte i sine høringsuttalelser sterk motstand mot forslaget om endrete betingelser for gevinstautomatene, fordi det ble antatt at strengere begrensninger i forhold til hvor automatene kunne stå oppstilt ville medføre reduksjoner i inntektene. De største aktørene anslo i sine høringsuttalelser at forslaget vil innebære en reduksjon av humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners automatinntekter fra 880 mill. kroner i 2001 til mellom 200 og 400 mill. kroner i året. Adressater for høringsbrevet var 21. juni 2002 var:

Entreprenører:

 • Bingo- og Lotteriforbundet

 • Holland Bingo

 • Humanitære spill

 • Norsk Automatbransjeforening (NOAF)

 • Norsk cirkus- og tivoliforening

 • Norsk lokalradioforbund

 • Norsk Lotteridrift AS

 • Samarbeidsutvalg for Norsk Humanitær Automatvirksomhet (SUNHA)

 • Tippekommisjonærenes landsforening

Organisasjoner:

 • Bellona

 • Care Norge

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske sjømannsmisjon

 • Flyktningerådet

 • Handicappede barns foreldreforening

 • Juvente

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning

 • Landsforeningen for polioskadde

 • Landsforeningen for støtte ved krybbedød

 • Landsforeningen for trafikkskadde

 • Motorførernes avholdsforbund

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Norges Astma- og allergiforbund

 • Norges Automobilforbund

 • Norges Bokseforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bordtennisforbund

 • Norges Bryteforbund

 • Norges Bygdeungdomslag

 • Norges Døve-Ungdomsforbund

 • Norges Fotballforbund

 • Norges Friidrettsforbund

 • Norges Handicapforbund

 • Norges Håndballforbund

 • Norges Idrettsforbund

 • Norges Ishockeyforbund

 • Norges KFUK-KFUM

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Seilerforbund

 • Norges Skiforbund

 • Norges Svømmeforbund

 • Norges Volleyballforbund

 • Norsk Dysleksiforbund

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede

 • Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede

 • Norsk Organisasjon for Asylsøkere

 • Norsk Psoriasisforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • Orienteringsforbundet

 • Oslo Idrettskrets

 • Redd Barna

 • Redningsselskapet

 • Regnskogsfondet

 • Rådet for barn og familie

 • Rådet for psykisk helse

 • SOS Rasisme

 • Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid

 • Stiftelsen helse og rehabilitering

 • Stiftelsen Sofielund

 • Stiftelsen SOS barnebyer Norge

 • Ungdom mot narkotika

 • Voksne for barn

Andre:

 • Barneombudet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Finansdepartementet

 • Helsedepartementet

 • Innsamlingskontrollen i Norge

 • Justisdepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Landets politidistrikt

 • Lotteritilsynet

 • Norsk Forening for pengespillproblematikk

 • Norsk Rikstoto

 • Norsk Tipping AS

 • Norske Trekningslister

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • NHO

 • Politidirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sosialdepartementet

 • Statens Innkrevingssentral

 • Øst-norsk kompetansesenter

2.3 Høringsbrevet 25.oktober 2002

De sterke reaksjonene gjorde det klart at forslagene departementet framsatte, bare delvis kunne løse de aktuelle problemene i forhold til forvaltning og kontroll. På denne bakgrunn sendte departementet ut et nytt forslag på høring den 25. oktober 2002.

Det nye forslaget innebar at retten til oppstilling av gevinstautomater fra 1. januar 2006 etableres som en enerett for Norsk Tipping AS med hjemmel i pengespilloven. Forslaget innebærer at inntektene til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner sikres ved at disse blir overskuddsmottakere fra Norsk Tipping AS på linje med idrett og kultur. Adressater for høringsbrevet 25. oktober 2002 var de samme som for høringsbrevet 21. juni 2002 med tillegg av Norges klatreforbund og Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon.

Til dokumentets forside