Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

A. Om lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven) B. Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) C. Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Samferdselsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget

  1. Om lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)

  2. Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

  3. Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov:

  1. Om lov om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven)

  2. Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

  3. Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside