Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene er hovedsakelig av teknisk karakter og vil ikke få direkte økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Forslagene bidrar imidlertid til større bruk av rammestyring på departementenes lovområder. Kommuner og fylkeskommuner gis således muligheter for både en mer effektiv og en mer demokratisk forvaltning innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Kommuner og fylkeskommuner gis større adgang til å organisere sin virksomhet etter lokale behov. Dette bør ikke medføre større kostnader for kommunene.

Overføringen av det overordnede tilsynet med sosialtjenesten til Statens helsetilsyn vil få økonomiske og administrative konsekvenser for Statens helsetilsyn. I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helse- og sosialforvaltningen er det blitt overført 1 million kroner fra 1. januar 2002 for å kunne forberede overføringen av det overordnet tilsynet med sosialtjenesten. Helsedepartementet og Sosialdepartementet vil i fellesskap vurdere Helsetilsynets ressursbehov i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen.

Til dokumentets forside