Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.)

Til innholdsfortegnelse

5 Statens helsetilsyns tilsynsansvar for sosialtjenesten

5.1 Bakgrunn

I St.prp. nr. 84 (2000-2001) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, ble det redegjort for fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning. Stortinget ga sin tilslutning til forslaget som ble iverksatt fra 1. januar 2002, jf. Innst. S. nr. 325 (2000-2001). Lovendringer som var nødvendige som følge av denne fornyelsen er omtalt i Ot. prp. nr. 26 (2001-2002) om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover. Det vises til nevnte proposisjon punkt 3.3 hvor det redegjøres nærmere for Statens helsetilsyns tilsynsmyndighet og oppgaver. En viktig del av reformen er rendyrking av Statens helsetilsyns tilsynsoppgaver med sikte på å skille tilsyns- og kontrollfunksjoner fra utøvende funksjoner. For å styrke samordningen av det statlige tilsynet i sosial- og helsetjenesten ble ansvaret til Statens helsetilsyn utvidet til også å gjelde overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten. Det utvidede ansvaret forutsettes å gjelde med virkning fra 1. januar 2003. Departementet anser lovregulering av Helsetilsynets overordnede faglige tilsyn for sosialtjenesten for å være en teknisk oppfølging av ovennevnte prosess. Departementet har derfor ansett det for unødvendig å sende det konkrete forslag til lovregulering på høring.

5.2 Forslag

For å lovhjemle det tilsynsansvaret som Statens helsetilsyn skal ha for sosialtjenesten foreslår Helsedepartementeti samråd med Sosialdepartementet, en ny § 2-7 i lov om sosiale tjenester m.v. Forslaget innebærer at Statens helsetilsyns oppgave som ansvarlig for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten vil følge av sosialtjenesteloven. Lovendringen er tatt inn i lov om sosiale tjenester for å samle alle bestemmelser som gjelder tilsyn med sosiale tjenester i denne loven. Dette innebærer at det ikke foreslås endringer i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten, (tilsynsloven). Det er denne loven som i dag regulerer Helsetilsynets tilsynsvirksomhet. Helsedepartementet vil i nærmeste fremtid vurdere en revisjon av tilsynsloven, og det vil i den sammenheng også bli vurdert hvorvidt tilsyn med sosialtjenesten også bør reguleres i denne loven.

Til dokumentets forside