Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Bondevik I-regjeringen startet et arbeid med forenkling og fornyelse av forvaltningen under betegnelsen «Et enklere Norge». Arbeidet ble videreført av Stoltenberg-regjeringen som «Fornyelse av offentlig sektor», og Bondevik II-regjeringen som «Modernisering av offentlig sektor». Som et ledd i dette arbeidet er statlig regelverk rettet mot kommunesektoren gjennomgått med sikte på å gi kommuner og fylkeskommuner større muligheter til å foreta egne prioriteringer.

Helsedepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i flere lover. Forslagene tar sikte på å redusere unødige bindinger for kommunenes tjenesteproduksjon, organisering og forvaltning. Bakgrunnen for endringsforslagene fremgår av punkt 2 og 4 nedenfor. Forslag til forenklinger innebærer i hovedsak opphevelse av en del regler om plankrav, kompetanse- og opplæringskrav, intern organisering og ledelse. I tillegg fremmes det forslag om en del mindre endringer som innebærer ulike typer forenklinger.

Proposisjonen omhandler bare endringer i lovbestemmelser. I tillegg har det i forenklingsarbeidet vært en gjennomgang av tilskuddsordninger og handlingsplaner. Resultatet av dette arbeidet omtales ikke her. Det vises også til at det som ledd i fornyelsesprogrammet er et eget prosjekt for forenkling av forskriftsverket. Heller ikke dette omtales her.

Forslagene nedenfor gjelder bestemmelser i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene, lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. Forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven § 1-3 femte ledd og i sosialtjenesteloven er foreslått i samråd med Sosialdepartementet. For de enkelte forslagene vises til lovforslaget nedenfor, og for en nærmere begrunnelse til punkt 4.

Forslaget i Sosial- og helsedepartementets høringsnotat om å oppheve bestemmelser om opplæring, etter- og videreutdanning i kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven er, blant annet på bakgrunn av høringsinstansenes innspill, ikke fulgt opp i denne proposisjonen, se punkt 4.6. I høringsnotatet ble det videre foreslått enkelte endringer i alkoholloven. Av alkoholpolitiske grunner har Sosialdepartementet kommet til at forslagene ikke bør følges opp.

Proposisjonen omhandler også forslag til ny § 2-7 i sosialtjenesteloven. Bestemmelsen gir Statens helsetilsyn ansvaret for det overordnede faglige tilsyn med virksomhet etter sosialtjenesteloven, og er et resultat av ønske om å styrke samordningen av det statlige tilsynet i sosial- og helsetjenesten.

Til dokumentets forside