Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Forslag til endringer av lovregler rettet mot kommunesektoren på det daværende Sosial- og helsedepartementets område ble sendt på høring 19. mars 2001 med høringsfrist 18. mai 2001. Følgende har vært høringsinstanser:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Finans- og tolldepartementet

 • Justisdepartementet

 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Fylkeslegene

 • Fylkesmennene

 • Fylkeshelsesjefene

 • Fylkestannlegene

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Pasientombudene

 • Landets politimestre

 • Statens helsetilsyn

 • Rusmiddeldirektoratet

 • Forbrukerombudet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Norsk Kommuneforbund

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Akademikerne

 • Den norske lægeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk helse- og sosialforbund

 • Norsk helse- og sosiallederlag

 • Rådet for funksjonshemmede

 • Norges Handikapforbund

 • Norsk forbund for utviklingshemmede

 • Norsk pasientforening

 • Norsk Astma- og Allergiforbund

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Norges Blindeforbund

 • Mental Helse Norge

 • Landsforeningen for pårørende innen psykiatri

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Statens eldreråd

 • Forbrukerrådet

 • Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

 • Statens institutt for folkehelse

 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

 • Avholdsfolkets Landsråd

 • Arbeidernes Edruskapsforbund

 • A/S Vinmonopolet

 • Handel og kontor i Norge

 • Etat for rådssekretariater m.v.

 • Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Hotell- og restaurantarbeiderforbundet

 • IOGT i Norge

 • Norges Dagligvarehandels Forbund

 • Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Forening

 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Vin- og brennevinsimportørenes Forening

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening

 • Lærerforbundet

Det kom inn 68 høringsuttalelser innen fristen. 17 av 435 kommuner avga høringsuttalelse, dvs. ca. 4 %. Fylkesmennene avga en fellesuttalelse, 11 fylkesleger har uttalt seg og 6 fylkeskommuner. Med noen få spredte unntak er det gjennomgående oppslutning om forslagene i høringsnotatet. Når det gjelder forslagene om endring av bestemmelsene om opplæring i sosialtjenesteloven, videre- og etterutdanning i kommunehelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven, er det mange instanser som har innsigelser. Høringsuttalelsene fordeler seg stort sett slik at tilsynsinstanser (fylkesmenn, fylkesleger), fagorganisasjoner og interesseorganisasjoner er mot å oppheve bestemmelsene, mens kommunene og de departementene som har uttalt seg er for (i dette er også inkludert de som uttaler at de ikke har merknader, slutter seg til forslagene og liknende formuleringer).

Til dokumentets forside