Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren m.v.)

Til innholdsfortegnelse

7 Særskilte merknader til de enkelte bestemmelsene

7.1 Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Til § 1-3 fjerde ledd

Lovendringen innebærer at helsetjeneste ved primærnæring i kommunen også omfattes av bestemmelsen. Endringen må ses i sammenheng med at bestemmelsen i § 1-4 første ledd hvor helsetjeneste ved primærnæring er regulert, er foreslått opphevet. En opphevelse av § 1-4 vil innebære at denne helsetjenesten kun er omtalt i § 5-1 annet ledd som regulerer kommunens finansiering av utgifter. At kommunen fortsatt kan organisere helsetjeneste ved primærnæring bør derfor fortsatt fremgå av kommunehelsetjenesteloven. Innlemmelsen av denne tjenesten i § 1-3 fjerde ledd er ikke ment å innebærer noen endring i gjeldende rett. Det vises for øvrig til punkt 4.2.1.

Til § 1-3 femte ledd

Ordet «planlegging» er foreslått opphevet i opplistingen av hva en eventuell forskrift om sykehjem kan inneholde. Utbygging av sykehjem vil uansett måtte planlegges. Se også punkt 4.2.2.

Til § 1-4 første ledd

Bestemmelsen er foreslått opphevet. Se punkt 4.2.1.

Til § 2-4 første ledd tredje punktum

Etter gjeldende rett er det krav om at klageorganet skal ha 5 medlemmer ved behandling av klager. Det foreslås at antall medlemmer skal være fra tre til fem medlemmer. Tilsvarende lovendring er foreslått i sosialtjenesteloven § 8-5a. Se også punkt 4.8.

Til § 2-4 tredje ledd første punktum

Det er foreslått å endre klagefristen fra 4 uker til 3 uker for å bringe fristen i samsvar med den alminnelige klagefristen i forvaltningsloven § 29. Tilsvarende endring er også foreslått i tannhelsetjenesteloven § 2-3 annet ledd første punktum. Se forøvrig punkt 4.9.

Til § 3-1

Bestemmelsen er foreslått opphevet. Se punkt 4.5.

Til § 3-3

Bestemmelsen er foreslått opphevet. Se punkt 4.7.

Til § 3-5 fjerde ledd

Bestemmelsen er foreslått tatt inn i kommunehelsetjenesteloven etter at den ved en inkurie falt ut ved lovendring av 23. juni 2000 nr. 56.

Til § 5-1

Feil tegnsetting er foreslått rettet opp.

7.2 Lov 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene

Loven er foreslått opphevet. Se omtale i generelle merknader punkt 4.1.

7.3 Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten

Til § 1-3 første ledd bokstav e

Bestemmelsen må endres som følge av at § 1-4 annet ledd foreslås opphevet, jf. nedenfor. Endringen i § 1-3 består i at plankravet i bestemmelsen er endret til «.... som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere». Selv om lovbestemmelsen endres, vil det som er bestemt i planene etter omstendighetene fortsatt gjelde for den perioden planen gjelder eller inntil annet bestemmes. Se punkt 4.3.

Til § 1-3 annet ledd

Bestemmelsen må endres som følge av at § 1-4 annet ledd foreslås opphevet, jf. nedenfor. Endringen i § 1-3 består i at plankravet i bestemmelsen er endret til «.... etter fylkeskommunens bestemmelser». Selv om lovbestemmelsen endres, vil det som er bestemt i planene etter omstendighetene fortsatt gjelde for den perioden planen gjelder eller inntil annet bestemmes. Se punkt 4.3.

Til § 1-4

Første ledd endres slik at bestemmelsen kun omhandler fylkeskommunens ansvar for samordning av Den offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor, og ikke planlegging av dette. At fylkeskommunen har ansvar for planlegging, følger av at den har ansvaret for tannhelsetjenesten, jf. § 1-1, og behøver derfor ikke å reguleres i § 1-4. Se også punkt 4.3.1. Annet ledd er foreslått opphevet. Se punkt 4.3.1. Overskriften til § 1-4 er foreslått endret som følge av endringen av det materielle innholdet i bestemmelsen.

Til § 1-5

Bestemmelsen er identisk med nåværende § 3-4 som ble tilføyd i forbindelse med helsepersonelloven og som trådte i kraft 1. januar 2001, og med senere tilføyelse i forbindelse med ikrafttredelse av helseregisterloven 1. januar 2002. Ettersom lovens kapittel 3 er foreslått opphevet, er bestemmelsen foreslått som ny § 1-5 i kapittel 1. Se punkt 4.5.2 om forslag til opphevelse av lovens kapittel 3.

Til § 2-2 første ledd

Bestemmelsen må endres som følge av at § 1-4 annet ledd foreslås opphevet, jf. ovenfor. Endringen i § 2-2 består i at plankravet i bestemmelsen er endret til forskrift «.... fastsatt av departementet eller fylkeskommunen». Selv om lovbestemmelsen endres, vil det som er bestemt i planene etter omstendighetene fortsatt gjelde for den perioden planen gjelder eller inntil annet bestemmes. Se punkt 4.3. Departementet har fastsatt forskrift som delvis regulerer vederlagsbetalingen, men deler av reguleringen er overlatt til fylkeskommunene.

Til § 2-3 første ledd første punktum

Denne bestemmelsen må endres som følge av at § 1-4 annet ledd foreslås opphevet, jf. ovenfor. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Også etter lovendringen kan det klages over at hjelp ikke ytes slik det er bestemt i plan som er fastsatt etter loven, dersom planen fortsatt gjelder. Dessuten kan det klages dersom hjelp ikke ytes som bestemt i loven eller i forskrifter i medhold av loven.

Til § 2-3 annet ledd første punktum

Det er foreslått å endre klagefristen fra 4 uker til 3 uker for å bringe fristen i samsvar med den alminnelige klagefristen i forvaltningsloven § 29. Tilsvarende endring er også foreslått i kommunehelsetjenesteloven § 2-4 tredje ledd første punktum. Se forøvrig punkt 4.9.

Til kapittel 3

Kapittel 3 er foreslått opphevet. Se omtale i generelle merknader punkt 4.5.2.

Til § 5-1 tredje ledd

Denne bestemmelsen må endres som følge av at § 1-4 annet ledd foreslås opphevet. Begrepet «tannlegehjelp» er erstattet med det mer dekkende begrepet «tannhelsehjelp» da det ikke er et krav om at den behandling som utføres gjøres av tannlege.

7.4 Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Til § 2-7:

Statens helsetilsyn skal fra 1. januar 2003 ha det overordnede faglige tilsyn med virksomhet etter sosialtjenesteloven. Lovendringen innebærer en oppfølging av dette, slik at Statens helsetilsyns nye oppgave fremgår av loven. Det gjøres ingen endringer i § 2-5 bokstav a om departementets myndighet.

Til § 7-5 første ledd annet punktum

Plankravet er foreslått opphevet som en konsekvens av at lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene foreslås opphevet.

Til § 8-5a

Etter gjeldende rett er det krav om at organ som skal behandle saker vedrørende enkeltklienter skal ha fem medlemmer. Det foreslås at antall medlemmer skal være fra tre til fem medlemmer. Tilsvarende lovendring er foreslått i kommunehelsetjenesteloven § 2-4 første ledd tredje punktum. Se også punkt 4.8.

Til dokumentets forside